Laajasti mukana elämässä niin sairaalan kuin yliopistonkin seinien ulkopuolella

Vuoden 2022 opinnäytetyö erittelee ja selventää syöpään sairastuneiden psykosiaalista tukea. YTM Sari Vihervuoren pro gradun aineisto on ajassaan tuoreella tavalla kiinni ja tutkimustulokset yhdistävät eri tarkastelutasoja.

Sari Vihervuoren pro gradu -työ oli ehdolla Porin yliopistokeskuksen Vuoden opinnäytetyöksi.

Tilastojen mukaan joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään elämänsä aikana. Terveyssosiaalityössä sairauteen ei suhtauduta pelkästään biologisena ja lääketieteellisenä ilmiönä. Porin yliopistokeskuksen alumnineuvoston valitsema vuoden 2022 opinnäytetyö, YTM Sari Vihervuoren pro gradu Syöpähoitojen kokoinen pala: Diskursiivinen tutkimus syöpään sairastuneiden psykosiaalisesta tuesta, keskittyy sairauden laajaan sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tutkimusaineistona Vihervuorella oli Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuottamat potilasoppaat sekä tuoreena ja kekseliäänä rajauksena myös psykososiaalista tukea käsittelevät podcastit.

- Syöpään sairastuneiden arkea tutkivalla yliopistonlehtori Suvi Holmbergillä oli graduidea, johon tartuin. Syöpään sairastuneiden psykosiaalisen tuen tutkiminen tuntui hyödylliseltä myös siksi, että olin juuri saanut kuulla pääseväni sijaistamaan kesäksi syöpätautien poliklinikan sosiaalityöntekijää. Kohtaamiset syöpään sairastuneiden kanssa työssäni vahvistivat ymmärrystäni siitä, että syöpä vaikuttaa laajasti elämään myös sairaalan seinien ulkopuolella.

Tuen merkityksellistäminen tutkimuskohteena

Vihervuoren tutkimuskysymys kiitellyssä pro gradussa on, miten institutionaaliset toimijat merkityksellistävät syöpään sairastuneiden psykososiaalista tukea. Tutkielman ansiokas ja poikkitieteellinen näkökulma antaa niin lääke- ja terveystieteellisille kuin sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisille tutkimuksen kentille. Gradussa on merkittäviä tutkimustuloksia ja myös tutkimuseettisten kysymysten pohdinta on poikkeuksellisen perusteellista. Menetelmänä tutkimuksessa on retorisesti painottunut diskurssianalyysi.

- Minua on innostanut tutkimuksen maailmaan entistäkin enemmän se, että sain olla mukana vertaisarvioidun artikkelin kirjoittamisessa. Kesäkuussa julkaistava artikkeli liittyy syöpään sairastuneiden psykososiaaliseen tukeen. Tulevaisuuden haaveena olisikin jatko-opiskelu.

Maisterin tutkinto avaa monia ovia

Terveyssosiaalityö on tullut maisteri Vihervuorelle tutuksi opintojen tutkimuksellisen suuntauksen lisäksi myös työkentällä. Tutkinto koulutusohjelmassa mahdollisti hänelle myös saman aihepiirin hieman erilaisen lähestymistavan tehtävän:

- Olen aloittanut vasta uudessa työssä kahden terveyssosiaalityössä vietetyn vuoden jälkeen. Siirryin hyvinvointialueen valvontayksikköön ohjaamaan ja valvomaan sosiaalipalveluja. On hienoa, että yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto avaa mahdollisuuksia erilaisiin työtehtäviin.

Työelämään nivoutuva opiskelu

Vihervuoren mukaan gradun kirjoittaminen oli oikeastaan parasta opiskelussa. Prosessissa oli haastetta ja se opetti tutkimuksen tekemiseen ihan käytännön tasolla. Kiireisessä arjessa erityisesti musiikin kuuntelu auttoi nollaamaan ajatuksia graduntekijällä. Kuten monella opiskelijalla, työelämä kutsui jo kesken opinnäytetyötutkimuksen:

- Alustavasta suunnitelmastani poiketen työskentelin oikeastaan koko gradun ajan terveyssosiaalityöntekijänä, joten vapaa-aika kului lähinnä tutkielman parissa.
Kokonaisvaltainen työ kannatti, sillä pro gradu arvioitiin erinomaisena tutkimuksellisena kokonaisuutena, jossa teoreettisia työkaluja on osattu soveltaa.

Tutustu tutkielmaan tarkemmin verkossa >>


Teksti: Jyri Luonila
Kuva: Sari Vihervuoren kotialbumi