Tutkimusta kuudella tieteenalalla

Porin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistoyksiköt tekevät oman tieteenalaansa kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, jonka vahvuusalat perustuvat emoyliopistojen kanssa laadittuihin strategioihin.


Verkostomaiseen yhteistyöhön perustuva monitieteinen tutkimustoiminta on yksi Porin yliopistokeskuksen vahvuuksista. Monitieteinen tutkimus etsii uusia tutkimuskysymyksiä tieteenalojen rajapinnoilta ja kehittää samalla aluetta ja yhteiskuntaa palvelevia sovelluksia.

Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön strategia määrittelee yhteisen tutkimustoiminnan vision, tavoitteet, strategiset vahvuusalueet ja yliopistokeskuksen roolin alueellisessa tutkimuksessa.

Tutkimuksen johtoryhmä koordinoi ja edistää yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa sekä yliopistoyksiköiden välistä tutkimusyhteistyötä.

Tutustu tarkemmin yliopistokeskuksen yksiköissä tehtävään tutkimukseen:

> Humanistiset tieteet

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma antaa opetusta ja tekee tutkimusta kolmen pääaineen parissa aloilla, joita ei muualla Suomessa opeteta yliopistollisina aineina.

  • Digitaalinen kulttuuri
  • Kulttuuriperinnön tutkimus
  • Maisemantutkimus

Digitaalinen kulttuuri tutkii ihmisen ja teknologian suhdetta; sen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee aineellisen ja aineettoman perinnön syntyä, muutosta, välittymistä ja läsnäoloa nykyhetkessä. Maisemantutkimus selvittää maiseman olemusta ja vaikutusta ihmisiin sekä sen muodostumista kulttuurilliseksi käsitteeksi.

Sivuaineet tarjoavat opetusta ja täydentävät asiantuntemusta:

  • Kulttuuri- ja elämysmatkailu
  • Museologia

> Kauppatieteet

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön tutkimustoiminta painottuu asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen ja teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyvyn tutkimukseen, yrittäjyyden ja kansainvälisyyden näkökulmat huomioiden.

Lue lisätietoja kauppatieteellisestä tutkimuksesta Turun yliopiston sivuilta >>

Tutustu Porin yksikössä tehtävään kauppatieteiden tutkimukseen >>

> Lääketiede

Porin opetusterveyskeskus on ensimmäinen opetukseen ja tutkimukseen suunniteltu terveyskeskus Suomessa. Opetusterveyskeskus toimii Porin yliopistokeskuksessa ja sitä hallinnoi Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Opetusterveyskeskusta käytetään ensisijaisesti terveyskeskustyön opettamiseen. Keskeisin oppiaine on yleislääketiede, mutta tilat soveltuvat myös muiden lääketieteen erikoisalojen opiskeluun.

Opiskelumuotoina ovat vastaanottotyön harjoittelu todellisilla potilailla ja pientoimenpiteiden suorittaminen. Käytössä on kuusi vastaanottohuonetta, kaksi toimenpidehuonetta, kolme ryhmätyöhuonetta, opetushenkilökunnan työtilat ja sosiaaliset tilat. Yksi ryhmätyöhuoneista on varustettu videoneuvottelulaitteilla, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen Turussa pidettävien luentojen etäseurannan. Tiloissa on mahdollista pitää myös tenttejä.

Toimenpidehuoneen tutkimusvalaisimeen liitetty videokamera mahdollistaa myös toimenpideopetuksen etäseurannan ja myöhemmän kertauksen verkkoympäristössä.

Osa opetuksesta toteutetaan moniammatillisena koulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön ja Porin ammattiopiston hoitotyön opiskelijoiden kanssa.

> Tekniikka ja johtaminen

Tekniikan tutkimuksen painoalueita Porissa ovat liiketoimintaekosysteemit, verkostot ja innovaatiot, ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät, data-analytiikka ja optimointi sekä hyötypelit ja pelillinen oppiminen. Teemme tutkimusyhteistyötä yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa.

Tekniikan tutkimusta tehdään seuraavissa tutkimusryhmissä:

> Yhteiskuntatieteet

Yhteiskuntatieteiden yksikkö keskittyy tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Tutkimuksessa analysoidaan yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

  • Hyvinvoinnin rakenteet
  • Eletty ja koettu hyvinvointi
  • Hyvinvointi käsitteenä

Tutustu yhteiskuntatieteiden tutkimukseen >>

Tutustu Tampereen yliopiston Porin yksikössä käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin johtamisen ja tietotekniikan sekä yhteiskuntatieteiden alalla >>