Tutkimusryhmät Porin yliopistokeskuksessa

Tälle sivulle on koottu yliopistokeskuksen eri yksiköissä toimivat tutkimusryhmät. Lisää tietoa tutkimusryhmistä löydät heidän omilta sivuiltaan.


Tampereen yliopiston tutkimusryhmät

Tekniikka

> DAO

Porin yliopistokeskuksen Data-analytiikan ja optimoinnin (DAO) tutkimusryhmä toimii osana Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaa. Ryhmä tekee yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Prizztech Oy:n sekä robotiikka- ja automaatioalan yritysverkoston kanssa Robocoast Digital Innovation Hub:in (DIH) ja RoboAI-kompetenssikeskuksen puitteissa.

Ryhmän tavoitteena on edistää yritysten ja elinkeinoelämän valmiutta hyödyntää data-analytiikan ja koneoppimisen uusimpia ratkaisuja. Tärkeimpiä tutkimusaiheita tällä hetkellä ovat maatalouden data-analytiikka, mobiilirobottien ROS-alusta ja siihen pohjautuvat sovellukset, data-analytiikka hyvinvointipalveluissa, biosfäärin ja maastonkehityksen mallinnus data-analytiikalla sekä matkailun edistäminen digitaalisten alustojen ja laajennetun todellisuuden sovellusten avulla.

Ryhmällä on erikoisosaamista syväoppivien neuroverkkojen hyödyntämisestä mallinnuksessa, aikasarjojen analyysistä, avoimen lähdekoodin ROS-alustasta sekä paikkatiedon käsittelystä. Tutkimusryhmä on mm. kehittänyt peltodata.fi -portaalin viljelijöille sekä toteuttanut useita pilottihankkeita alueen teollisuusyrityksille datalähtöisen päätöksenteon tueksi ja vikatilanteiden ennakointia varten.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilö: ryhmän johtaja professori Tarmo Lipping, tarmo.lipping(at)tuni.fi, p. 040 826 2860

*

> NOVI

Tampereen yliopiston tietojohtamisen NOVI-yksikössä työskentelee kuusi professoria ja reilut 30 opetuksen ja tutkimuksen ammattilaista. Yksikkö toimii myös Porin yliopistokeskuksessa.

Tietojohtaminen tarjoaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa yhä ajankohtaisempana alana erinomaisen sillan esimerkiksi tietotekniikan, rakentamisen, signaalinkäsittelyn, liiketaloustieteen, hallintotieteen, yhteiskuntatieteiden ja terveystieteiden suuntaan.

Yksiköllä on meneillään useita yhteiskunnan ajankohtaisia haasteita ratkovia yhteishankkeita näiden tieteenalojen kanssa, ja tämä monitieteinen tutkimusasetelma tulee entisestään lisääntymään tulevaisuudessa. Tietojohtamisen keskiössä on tietoperustainen arvonluonti yhdistäen erilaisia menetelmiä ja näkökulmia niin johtamisen, liiketoiminnan kuin tietotekniikan tieteenaloilta.

Lue lisää ryhmästä >>

Porissa yhteyshenkilönä toimii professori Marko Seppänen (marko.seppanen(at)tuni.fi, p. 040 588 4080)

*

> Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät (SEIntS)

SEIntS (Software Engineering and Intelligent Systems) -tutkimusryhmä on Tampereen yliopiston Porin yksikössä toimiva ohjelmistotekniikan koulutukseen, tutkimukseen ja alan kehittämistoimintaan erikoistunut yksikkö.

Tutkimusryhmän tutkimuskohteina ja -aihealueina ovat mm:

  • Ohjelmistotyön menetelmät, johtaminen ja hallinta
  • Ohjelmistoprosessin parantaminen (SPI)
  • Avoimet järjestelmäarkkitehtuurit (ohjelmisto- ja sovellusarkkitehtuurit) ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus
  • Mobiilisovellukset, verkkoteknologiat ja paikkatiedon hyödyntäminen
  • Digitalisaation hyödyntämisen edistäminen ohjelmistotekniikan keinoin
  • Sulautetut järjestelmät, anturiteknologiat ja IoT (Proof-of-concept ja prototyyppikehitys)
  • GreenICT ja tietotekniikan kestävyyden arviointi

Yksikössä suoritettavan tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia tieto- ja ohjelmistotekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja, työkaluja ja toimintamalleja yritysten ja julkisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Tutkimuksessa lähtökohtana on, että toimivat ohjelmisto- ja sovellusratkaisut sekä korkean kyvykkyystason toiminta ovat perusteena organisaatioiden kilpailukyvylle.

Tutkimus on luonteeltaan vahvasti soveltavaa ja perustuu kiinteään yhteistyöhön tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa, tuottaen konkreettisia esimerkkejä ja referenssejä yhteistyökumppanien käyttöön. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina ovat alueella toimivat (tietointensiiviset) yritykset, julkinen sektori sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Tutkimusryhmän tekee myös kansainvälistä yhteistyötä sekä hanke- että julkaisutoiminnan osalta.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilö: tutkimuspäällikkö Jari Soini (jari.soini(at)tuni.fi, p. 040 826 2890)


Yhteiskuntatieteet

> HYPO (Hyvinvoinnintutkimus Porissa) -tutkimusryhmä

Ryhmämme tutkii monitieteisesti ajankohtaisia yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskevia kysymyksiä. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

  • Hyvinvoinnin rakenteet
  • Eletty ja koettu hyvinvointi
  • Hyvinvointi käsitteenä.

Ryhmämme tutkimukset kattavat koko elämänkaaren lapsuudesta ja nuoruudesta työikäisiin ja ikääntyneisiin. Hyvinvoinnin riskien ja uhkien ohella tarkastelemme erityisesti sitä, millaisia ovat hyvinvoinnin lähteet ja hyvinvointia tuottavat mekanismit haastavissakin olosuhteissa. Tutkimustoiminnassamme painottuu menetelmien ja aineistojen moninaisuus kvantitatiivista aineistoista erilaisiin osallistaviin menetelmiin.

Tutkimustoimintamme linkittyy läheisesti Tampereen yliopiston Porin yksikön (yhteiskuntatieteet) kehittämishankkeisiin ja opetukseen. Toimimme myös yhteistyössä paikallisten toimijoiden sekä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilöt:
professori Antti Saloniemi, sosiologia (antti.saloniemi(at)tuni.fi)
yliopistonlehtori Katja Repo, sosiaalipolitiikka (katja.repo(at)tuni.fi)
apulaisprofessori Riikka Korkiamäki, sosiaalityö (riikka.korkiamaki(at)tuni.fi)


Monitieteinen, yksiköiden välinen tutkimus

> Pori Laboratory of Play (PLoP)

Turun yliopiston, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Prizztechin tutkijoista koostuva, monitieteinen ryhmä tutkii leikkiä ja leikillisyyttä erilaisissa toimintaympäristössä oppimisen, työn ja vapaa-ajan kentillä. Ryhmän post doc -tutkijoiden monipuolinen tausta ulottuu kulttuurintutkimuksen materiaalis-digitaalisesta ulottuvuudesta mediatutkimukseen, mediaurheilun tutkimukseen, luovuus-ja motivaatiotutkimukseen sekä muotoilun ja taiteen tutkimukseen.

Tämänhetkisessä tutkimuksessamme olemme kiinnostuneita leikillisyydestä resurssina toimintakulttuurien muutoksessa, jossa leikki ilmenee luovassa vuorovaikutussuhteessa teknologiaan, toiminnan tapoihin ja toimintaympäristöihin.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteishenkilö: Tutkimusryhmän johtaja Katriina Heljakka (katriina.heljakka(at)utu.fi, p. 0400 839 952)

Turun yliopiston tutkimusryhmät

Kauppatieteet

> Compas

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä toimiva monitieteinen tutkimusryhmä tarkastelee henkilöstöjohtamista asiantuntijatyön ja -organisaatioiden kontekstissa. Ryhmä pyrkii löytämään eettisiä, vastuullisia ja toimivia ratkaisuja henkilöjohtamiseen asiantuntijaorganisaatioissa. Erilaisten henkilöstöhallinnon järjestelmien, tekniikoiden ja teknologioiden vaikutus asiantuntijatyöhön sekä niiden tarkastelu hallinnan näkökulmasta on ryhmän tutkimuksellisessa fokuksessa.

Ryhmän muita kiinnostuksen kohteita ovat asiantuntijaverkostojen johtaminen, asiantuntijoiden sitoutuminen organisaatioon, sisäinen brändäys sekä asiantuntijoiden kompetenssit.

Yhteyshenkilö: tutkimusryhmän johtaja yliopistonlehtori Tomi J. Kallio (tomi.kallio(at)utu.fi)

*

> LUMO (Luovuus, motivaatio ja asiantuntijuus)

Tutkimusryhmän tutkimuskohteena on asiantuntijuus ja asiantuntijaorganisaatiot erityisesti luovuuden ja motivaation näkökulmasta. Lumon tutkimus pureutuu esimerkiksi asiantuntijoiden motivaatioon ja luovuuteen, organisatoriseen luovuuteen, kehollisuuteen, leikillisyyteen sekä luovuuden ja kontrollin väliseen jännitteeseen.

Lumon nettisivut >>
Lumon blogi >>

Yhteyshenkilö: tutkimusryhmän johtaja professori Kirsi-Mari Kallio (kirsi-mari-kallio(at)utu.fi)

*

> SusBerg - Kestävä kehitys ja brändipääoma -
Sustainability and Brand Equity Research Group

SusBerg toimii Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ja on vahvasti verkostoitunut ja monitieteinen kestävän kehityksen ja brändipääoman tutkimusryhmä. Aluetaloudelliset kysymykset ovat tärkeitä SusBergissä yritysten, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmista.

Brändipääoma liittyy SusBerg-yhteydessä esim. aluetalouteen, dynaamisiin verkostoihin ja vastuullisuuteen. Keskeisiä tutkimusteemoja ryhmässä ovat paikan ja alueen brändi, digitaalisuus ja dynaamiset verkostot sekä brändipääoma luovan talouden ja matkailun kontekstissa, alueellinen kilpailukyky, taloudellinen resilienssi ja älykäs erikoistuminen, tapahtuminen ja festivaalien aluetaloudelliset vaikutukset, ympäristösääntely ja ympäristöinnovaatiot, sininen kasvu eli mereen liittyvä kestävä kehitys sekä kestävän kehityksen ruokainnovaatiot.

Yhteyshenkilöt:
yliopistotutkija Arja Lemmetyinen (arja.lemmetyinen(at)utu.fi)
tutkijatohtori Teemu Haukioja (teemu.haukioja(at)utu.fi)

*

> Netcod (Networked Co-Developement)

Netcod on monitieteinen ryhmä, jonka tavoite on ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoiden toimintaa ja kehittymistä yhteistoiminnan ja prosessien näkökulmasta. Teoreettisena perustana Netcod hyödyntää useita markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin, sosiologian ja yrittäjyyden koulukuntia, pääasiassa kuluttajien ja pienten ja keskisuuren yritysten kontekstissa.

Tämänhetkiset tutkimushankkeet kohdistuvat yrittäjyyteen, mikro- ja pk-yrityksiin, liikesuhteisiin, yritysverkostojen johtamiseen, liiketoimintamalleihin, brändin yhteiskehittämiseen ja arvon yhteisluontiin.

Ryhmän tutkimushankkeissa on mukana tutkijoita mm. seuraavista tutkimuslaitoksista; Uppsalan yliopisto, Institute of Technology Carlow, Waterford Institute of Technology, Bournemouth University, Rivers University, BI Norwegian Business School, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Tampereen yliopisto, Hanken, Oulun yliopisto.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilö: professori Jaana Tähtinen (jaana.tahtinen(at)utu.fi, p. 050 382 7931)


Digitaalinen kulttuuri

> Tietoverkkojen kulttuurinen muutos -tutkimusryhmä

Tutkimusryhmässä tarkastellaan sosiaalisen median ja yleensä internetin historiaa teknologian kulttuurisen muutoksen näkökulmasta. Tutkimuksellisessa painopisteessä korostuu näkemys siitä, että tietoverkkojen nykykulttuurin ymmärtämisen perusteet rakentuvat verkon menneisyyden hahmottamiseen. Näiltä osin tietoverkot nähdään ensisijaisesti inhimillisenä toimintana, joilla on oma elinkaari ja perintö. Tutkimusryhmä tekee töitä useiden alan toimijoiden kanssa, vaikka vahvimmat erityisosaamisalueet ponnistavat kulttuurihistorian ja digitaalisen kulttuurin tutkimuskentältä.

Yhteyshenkilö: dosentti, yliopistonlehtori Petri Saarikoski (petsaari(at)utu,fi, p. 0400 534 845)

*

> Urheilu- ja liikuntakulttuurien muutos -tutkimusryhmä

Tutkimusryhmässä ollaan kiinnostuneita digitalisoitumisen vaikutuksista urheilu- ja liikuntakulttuureihin. Ryhmän tutkimusaiheita ovat muun muassa sosiaalisen median urheilurepresentaatiot ja mediaurheilun tasa-arvo, liikunnan pelillistäminen, digitaaliset urheilupelit ja e-urheilu sekä kehollisuus ja liikunta-alan asiantuntijuus digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä useiden eri yliopistojen tutkijoiden ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Yhteyshenkilö: dosentti, yliopistonlehtori Riikka Turtiainen (rmturt(at)utu,fi, p. 040 53 48 458)


Kulttuuriperinnön tutkimus

Kulttuuriperinnön tutkimuksessa käsitellään menneisyyden aineellisten ja aineettomien jälkien tuottamista kulttuuriperinnöksi. Tutkimme esimerkiksi kollektiivista muistia, historian käyttöä ja erilaisia kulttuuriperintöinstituutiota, -toimijoita ja -yhteisöjä sekä kulttuuriperinnön ja hyvinvoinnin suhdetta.

Tällä hetkellä käynnissä olevia tutkimushankkeita:

> Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö.

Hanke kartoittaa suomenlinnalaisten asukkaiden ja toimijoiden suhdetta vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä nimettyyn kulttuuriperintökohteeseen. Tutkimushankkeessa tarkastellaan asutun maailmanperintökohteen keskeisiä kysymyksiä suojelun, matkailun ja arkielämän kohdatessa.

Lue lisää hankkeen blogista >>

Yhteyshenkilö: dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti (pauliina.latvala-harvilahti(at)utu.fi)

*

> Eurajoki tietokirjaksi

Tutkimushankkeessa tarkastellaan Eurajokea ja sen merkitystä jokivarren asukkaille eri aikoina. Turun yliopiston ja Pyhäjärvi-instituutin yhdessä toteuttama hanke oli Satakunnan kulttuurirahaston vuoden 2019 kärkihanke.

Lue lisää hankkeesta >>

Yhteyshenkilö: yliopisto-opettaja Eeva Karhunen, p. 040 937 4141, emkarh(at)utu.fi

*

> Turun vanhankaupungin kulttuuriperintö unelmina, taistelutantereena ja urbaaniympäristönä

Tutkimushanke on Turun yliopiston arkeologian ja Suomen historian, kulttuuriperinnön tutkimuksen, kulttuurihistorian ja tulevaisuuden tutkimuksen sekä Helsingin yliopiston kanssa tehtävä yhteistyöhanke. Se toteutetaan Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoituksella

Yhteyshenkilö: arkeologian professori Visa Immonen (vialim(at)utu.fi)


Maisemantutkimus

> Toisen maailmansodan ja kylmän sodan ympäristohistorian tutkimusryhmä

Ryhmä toimii Turun yliopiston Porin yksikössä (KTMT) maisemantutkimuksen oppiaineessa.
Ympäristötutkimus on keskittynyt perinteisesti rauhanajan prosessien tutkimukseen. Mutta mikä on ollut kriisien, väkivaltaisten konfliktien ja sotien vaikutus ympäristöömme pitkällä aikavälillä? Tutkimusryhmä pyrkii avamaan toisen maailmansodan ja sen synnyttämän kylmän sodan ympäristövaikutuksia globaalilla tasolla yhteistyössä eri maiden tutkijoiden kanssa.

Tähän mennessä ryhmän työ on tuottanut teemasta suomenkielisen perusesittelyn (Sodan ekologia. Teollisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa, 2007), sekä kaksi kansainvälistä kirjaa (The Long Shadow: A Global Environmental History of the Second World War, 2017 ja The Resilient City in WWII: Urban Environmental Histories, 2019).

Yhteyshenkilö: dosentti Simo Laakkonen (simo.laakkonen(at)utu,fi, p. 045 13 77 259)

*

> Itämeren saastumisen ja suojelun ympäristöhistorian tutkimusryhmä

Ryhmä toimii Turun yliopiston Porin yksikössä (KTMT) maisemantutkimuksen oppiaineessa. Ryhmä selvittää Itämeren saastumisen ja suojelun ympäristöhistoriaa 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun. Monitieteinen yhteistyö keskittyy ympäristöpolitiikan, ympäristötutkimuksen, ympäristötekniikan ja ympäristöaiheisen median historialliseen kehitykseen kolmella tasolla: ihmisten toimintaan niin Itämeren kaupungeissa, valtioissa kuin kansainvälisen yhteistyön tasolla. Mielenkiintomme kohteena on niin Itämeren läntinen kuin itäinen puolisko Neuvostoliitto mukaan lukien. Ryhmä on ensimmäinen maailmassa, joka tutkii yksittäisen meren ympäristöhistoriaa näin monitahoisesti.

Yhteyshenkilö: dosentti Simo Laakkonen (simo.laakkonen(at)utu,fi, p. 045 13 77 259)

*

> Vesikansa-tutkimusryhmä

Ryhmä tutkii asukas- ja käyttäjäkokemuksia Kokemäenjoen, sen sivuhaarojen ja juopien ranta-alueilla Porissa. Tutkimuksen tavoitteena on osallistuva kulttuurikartoitus jokirantojen kulttuurisista merkityksistä ja käytöistä porilaisille. Näkökulmaa sovelletaan valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa kaupunkiluonnon tutkimukseen. Tutkimusmenetelmämme ovat osallistuva havainnointi, haastattelut, työpajat ja vuorovaikutteinen Maptionnaire-karttakysely. Tieto palvelee Porin jokirantaympäristöjen hoitoa, maankäytön suunnittelua ja kulttuuritoimintaa. Ryhmä tekee yhteistyötä Länsi-Suomen Osuuspankin ja Porin kaupungin kanssa.

Yhteyshenkilö: professori Maunu Häyrynen (mauhay(at)utu.fi)


Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

> Merellisten elinkeinojen kestävän kehityksen tutkimusryhmä

Ryhmämme tekee merenkulun ympäristökysymyksiin, meri- ja rannikkoalueiden toimintaympäristöön sekä siniseen kasvuun liittyvää tutkimusta ja kehittämishankkeita. Toiminnan tavoitteena on tuottaa tietoa sekä merenkulun että meri- ja rannikkoalueiden kestävän kehityksen tueksi. Lisäksi vastaamme Suomen lähimerenkulun edistämiskeskuksen toiminnasta (SPC Finland). Olemme yli kymmenen vuotta tuottaneet kerran vuodessa julkaistavan Suomen kansallisen Varustamobarometrin.

Ryhmämme toiminta on osa Meri ja merenkulku –tutkimuskokonaisuutta, joka on yksi Turun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen temaattisista kokonaisuuksista strategiakaudella 2021-2030. Toimimme yhteistyössä sekä meriklusterin, aluekehityksen että ympäristöalan tutkimuslaitosten, organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Yhteyshenkilö: Sari Repka (sari.repka(at)utu.fi, p. 040 801 9206)