Tutkimusryhmät Porin yliopistokeskuksessa

Tälle sivulle on koottu yliopistokeskuksen eri yksiköissä toimivat tutkimusryhmät. Lisää tietoa tutkimusryhmistä löydät heidän omilta sivuiltaan.


Tampereen yliopiston tutkimusryhmät


Johtaminen ja tietotekniikka

> DAO - Data-analytiikka ja optimointi

Porin yliopistokeskuksen Data-analytiikan ja optimoinnin (DAO) tutkimusryhmä toimii osana Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaa. Ryhmä tekee yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Prizztech Oy:n sekä robotiikka- ja automaatioalan yritysverkoston kanssa Robocoast Digital Innovation Hub:in (DIH) ja RoboAI-kompetenssikeskuksen puitteissa.

Ryhmän tavoitteena on edistää yritysten ja elinkeinoelämän valmiutta hyödyntää data-analytiikan ja koneoppimisen uusimpia ratkaisuja. Tärkeimpiä tutkimusaiheita tällä hetkellä ovat maatalouden data-analytiikka, mobiilirobottien ROS-alusta ja siihen pohjautuvat sovellukset, data-analytiikka hyvinvointipalveluissa, biosfäärin ja maastonkehityksen mallinnus data-analytiikalla sekä matkailun edistäminen digitaalisten alustojen ja laajennetun todellisuuden sovellusten avulla.

Ryhmällä on erikoisosaamista syväoppivien neuroverkkojen hyödyntämisestä mallinnuksessa, aikasarjojen analyysistä, avoimen lähdekoodin ROS-alustasta sekä paikkatiedon käsittelystä. Tutkimusryhmä on mm. kehittänyt peltodata.fi -portaalin viljelijöille sekä toteuttanut useita pilottihankkeita alueen teollisuusyrityksille datalähtöisen päätöksenteon tueksi ja vikatilanteiden ennakointia varten.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilö: ryhmän johtaja professori Tarmo Lipping, tarmo.lipping(at)tuni.fi, p. 040 826 2860

*

> NOVI

Tampereen yliopiston tietojohtamisen NOVI-yksikössä työskentelee 8 professoria ja 40 opetuksen ja tutkimuksen ammattilaista. Yksikkö toimii myös Porin yliopistokeskuksessa.

Tietojohtaminen tarjoaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa yhä ajankohtaisempana alana erinomaisen sillan esimerkiksi tietotekniikan, rakentamisen, signaalinkäsittelyn, liiketaloustieteen, hallintotieteen, yhteiskuntatieteiden ja terveystieteiden suuntaan.

Yksiköllä on meneillään useita yhteiskunnan ajankohtaisia haasteita ratkovia yhteishankkeita näiden tieteenalojen kanssa, ja tämä monitieteinen tutkimusasetelma tulee entisestään lisääntymään tulevaisuudessa. Tietojohtamisen keskiössä on tietoperustainen arvonluonti yhdistäen erilaisia menetelmiä ja näkökulmia niin johtamisen, liiketoiminnan kuin tietotekniikan tieteenaloilta.

Lue lisää ryhmästä >>

Porissa yhteyshenkilönä toimii professori Marko Seppänen, marko.seppanen(at)tuni.fi, p. 040 588 4080

*

> SEIntS (Software Engineering and Intelligent Systems) - Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät

SEIntS (Software Engineering and Intelligent Systems) -tutkimusryhmä on Tampereen yliopiston Porin yksikössä toimiva ohjelmistotekniikan koulutukseen, tutkimukseen ja alan kehittämistoimintaan erikoistunut yksikkö.

Tutkimusryhmän tutkimuskohteina ja -aihealueina ovat mm:

 • Ohjelmistotyön menetelmät, johtaminen ja hallinta
 • Ohjelmistoprosessin parantaminen (SPI)
 • Avoimet järjestelmäarkkitehtuurit (ohjelmisto- ja sovellusarkkitehtuurit) ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus
 • Mobiilisovellukset, verkkoteknologiat ja paikkatiedon hyödyntäminen
 • Digitalisaation hyödyntämisen edistäminen ohjelmistotekniikan keinoin
 • Sulautetut järjestelmät, anturiteknologiat ja IoT (Proof-of-concept ja prototyyppikehitys)
 • GreenICT ja tietotekniikan kestävyyden arviointi

Yksikössä suoritettavan tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia tieto- ja ohjelmistotekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja, työkaluja ja toimintamalleja yritysten ja julkisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Tutkimuksessa lähtökohtana on, että toimivat ohjelmisto- ja sovellusratkaisut sekä korkean kyvykkyystason toiminta ovat perusteena organisaatioiden kilpailukyvylle.

Tutkimus on luonteeltaan vahvasti soveltavaa ja perustuu kiinteään yhteistyöhön tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa, tuottaen konkreettisia esimerkkejä ja referenssejä yhteistyökumppanien käyttöön. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina ovat alueella toimivat (tietointensiiviset) yritykset, julkinen sektori sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Tutkimusryhmän tekee myös kansainvälistä yhteistyötä sekä hanke- että julkaisutoiminnan osalta.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilö: tutkimuspäällikkö Jari Soini, jari.soini(at)tuni.fi, p. 040 826 2890


Yhteiskuntatieteet

> HYPO (Hyvinvoinnin tutkimus Porissa) -tutkimusryhmä

Ryhmämme tutkii monitieteisesti ajankohtaisia yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskevia kysymyksiä. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

 • Hyvinvoinnin rakenteet
 • Eletty ja koettu hyvinvointi
 • Hyvinvointi käsitteenä.

Ryhmämme tutkimukset kattavat koko elämänkaaren lapsuudesta ja nuoruudesta työikäisiin ja ikääntyneisiin. Hyvinvoinnin riskien ja uhkien ohella tarkastelemme erityisesti sitä, millaisia ovat hyvinvoinnin lähteet ja hyvinvointia tuottavat mekanismit haastavissakin olosuhteissa. Tutkimustoiminnassamme painottuu menetelmien ja aineistojen moninaisuus kvantitatiivista aineistoista erilaisiin osallistaviin menetelmiin.

Tutkimustoimintamme linkittyy läheisesti Tampereen yliopiston Porin yksikön (yhteiskuntatieteet) kehittämishankkeisiin ja opetukseen. Toimimme myös yhteistyössä paikallisten toimijoiden sekä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilöt:
professori Antti Saloniemi, sosiologia (antti.saloniemi(at)tuni.fi)
yliopistonlehtori Katja Repo, sosiaalipolitiikka (katja.repo(at)tuni.fi)
professori Riikka Korkiamäki, sosiaalityö (riikka.korkiamaki(at)tuni.fi)


Turun yliopiston tutkimusryhmät

Kauppatieteet

> EntreBus

EntreBus on monitieteinen tutkimusryhmä, jonka tutkimuskohteena on yrittäjämäinen vastuullinen liiketoiminta. Ryhmässä yrittäjyys nähdään laajasti kattaen myös sisäisen yrittäjyyden eli yritteliäästi toimimisen missä tahansa organisaatiossa. Ryhmän tämänhetkiset tutkimusteemat käsittelevät muun muassa mikroyrittäjien yritysvastuullisuutta, yrittäjien muutosjoustavuutta, yrittäjämäistä markkinointia sekä yrittäjyysopetusta.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilö: tutkimusryhmän johtaja apulaisprofessori Kati Suomi, kati.suomi(at)utu.fi, p. 050 520 0790

*

> LUMO (Asiantuntijuus, luovuus ja motivaatio)

Tutkimusryhmän tutkimuskohteena on asiantuntijuus ja asiantuntijaorganisaatiot erityisesti luovuuden ja motivaation näkökulmasta. Lumon tutkimus pureutuu esimerkiksi asiantuntijoiden motivaatioon ja luovuuteen, organisatoriseen luovuuteen, kehollisuuteen, leikillisyyteen sekä luovuuden ja kontrollin väliseen jännitteeseen.

Lumon nettisivut >>
Lumon blogi >>

Yhteyshenkilö: tutkimusryhmän johtaja professori Kirsi-Mari Kallio, kirsi-mari.kallio(at)utu.fi

*

> Netcod - The Networked Co-development Research Group

Netcod on monitieteinen ryhmä, jonka tavoite on ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoiden toimintaa ja kehittymistä yhteistoiminnan ja prosessien näkökulmasta. Teoreettisena perustana Netcod hyödyntää useita markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin, sosiologian ja yrittäjyyden koulukuntia, pääasiassa kuluttajien ja pienten ja keskisuuren yritysten kontekstissa.

Tämänhetkiset tutkimushankkeet kohdistuvat yrittäjyyteen, mikro- ja pk-yrityksiin, liikesuhteisiin, yritysverkostojen johtamiseen, liiketoimintamalleihin, brändin yhteiskehittämiseen ja arvon yhteisluontiin.

Ryhmän tutkimushankkeissa on mukana tutkijoita mm. seuraavista tutkimuslaitoksista; Uppsalan yliopisto, Institute of Technology Carlow, Waterford Institute of Technology, Bournemouth University, Rivers University, BI Norwegian Business School, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Tampereen yliopisto, Hanken, Oulun yliopisto.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilö: professori Jaana Tähtinen, jaana.tahtinen(at)utu.fi, p. 050 382 7931

*

> SusBerg (Sustainability and Brand Equity Research Group) - Kestävä kehitys ja brändipääoma

SusBerg toimii Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ja on vahvasti verkostoitunut ja monitieteinen kestävän kehityksen ja brändipääoman tutkimusryhmä. Aluetaloudelliset kysymykset ovat tärkeitä SusBergissä yritysten, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmista.

Brändipääoma liittyy SusBerg-yhteydessä esim. aluetalouteen, dynaamisiin verkostoihin ja vastuullisuuteen. Keskeisiä tutkimusteemoja ryhmässä ovat paikan ja alueen brändi, digitaalisuus ja dynaamiset verkostot sekä brändipääoma luovan talouden ja matkailun kontekstissa, alueellinen kilpailukyky, taloudellinen resilienssi ja älykäs erikoistuminen, tapahtuminen ja festivaalien aluetaloudelliset vaikutukset, ympäristösääntely ja ympäristöinnovaatiot, sininen kasvu eli mereen liittyvä kestävä kehitys sekä kestävän kehityksen ruokainnovaatiot.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilöt:
tutkijatohtori Teemu Haukioja, teemu.haukioja(at)utu.fi


Digitaalinen kulttuuri

> Pori Laboratory of Play (PLoP)

Turun yliopiston, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Prizztechin tutkijoista koostuva, monitieteinen ryhmä tutkii leikkiä ja leikillisyyttä erilaisissa toimintaympäristössä oppimisen, työn ja vapaa-ajan kentillä. Ryhmän post doc -tutkijoiden monipuolinen tausta ulottuu kulttuurintutkimuksen materiaalis-digitaalisesta ulottuvuudesta mediatutkimukseen, mediaurheilun tutkimukseen, luovuus-ja motivaatiotutkimukseen sekä muotoilun ja taiteen tutkimukseen.

Tämänhetkisessä tutkimuksessamme olemme kiinnostuneita leikillisyydestä resurssina toimintakulttuurien muutoksessa, jossa leikki ilmenee luovassa vuorovaikutussuhteessa teknologiaan, toiminnan tapoihin ja toimintaympäristöihin.

Lue lisää ryhmästä >>

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Laura Seesmeri, laura.seesmeri(at)utu.fi

> Teknologian kulttuurinen muutos -tutkimusryhmä (TEKMU)

Tutkimusryhmässä keskitytään tarkastelemaan teknologian ja kulttuurin välistä vuorovaikutusta laajalla rintamalla. Uusimpien keksintöjen, innovaatioiden ja tulevaisuuden tutkimuksen sijaan katse suunnataan menneisyyteen ja huomio kiinnitetään niihin ajallisesti muuttuviin prosesseihin, joita on tapahtunut eri vuosikymmeninä, kun uutta teknologiaa on saapunut eri instituutioiden ja tavallisten kuluttajien saataville. Tutkimuksen erityisosaamisalueita ovat ryhmän osalta: tietokoneharrastamisen kulttuurihistoria, internetin arkipäiväistyminen ja käyttäjäkulttuurit sekä luovan adaptaation ilmentymät koneiden ja tietoverkkojen ympärillä.

Tutkimusryhmä on toteuttanut yli 15 vuoden ajan säännöllisesti opetus- ja projektipainotteisia kursseja, esimerkiksi Verkkokeskustelukulttuurien tutkimus (2022) sekä Tietokoneharrastuksen kulttuurihistoriaa Suomessa (2019).

Tutkimustoiminnasta mainittakoon erityisesti suomalaisen tietoverkkokulttuurin historiaan keskittynyt ja Gaudeamuksen julkaisema tietokirjatrilogia: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria (2009), Sosiaalisen median lyhyt historia (2013) sekä Digitaalisia kohtaamisia: verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan (2019).

Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten tutkijayhteisöjen kanssa. Rahoitusta saaneista hankkeista mainittakoon Koneen säätiön rahoittama Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö -hanke (2013-2014), jonka aikana rakennettuja tutkimusverkostoja hyödynnetään myös tulevina vuosina. Ryhmä julkaisee ja ylläpitää akateemista WiderScreen-journaalia (JUFO-1).

Yhteyshenkilö: dosentti, yliopistonlehtori Petri Saarikoski, petsaari(at)utu,fi, p. 0400 534 845

*

> Urheilukulttuurin tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä keskittyy erityisesti urheilukulttuurin muutoksen tarkasteluun. Keskeisimpänä tutkimuskohteena on 2000-luvun alkupuolelta asti ollut mediaurheilun digitalisoituminen.

Tutkimusryhmä on toteuttanut vuosien varrella urheilukulttuurin opinnäytetyöseminaarin lisäksi useita projektiluonteisia kursseja: Leikillinen ja pelillinen liikunta (2020), Liikunnan pelillistämisen tutkimusmenetelmiä (2018), Itsensä mittaamiseen liittyvien teknologioiden tulevaisuus (2017) ja Zombijuoksu kaupunkitilan pelillistäjänä (2015). Urheilu ja sosiaalinen media -kurssi on vakiintunut osaksi tutkinto-ohjelman syventäviä opintoja.

Tutkimusryhmä tekee tutkimushankkeiden kautta yhteistyötä niin paikallisten kuin kansallistenkin urheilu- ja liikuntaorganisaatioiden sekä medioiden kanssa. Urheilukulttuurin tutkimusryhmä on osa pohjoismaista Women in a digitised sports culture -tutkimusverkostoa jolle on myönnetty NOS-HS-rahoitusta kansainvälisten työpajojen järjestämiseen vuosina 2022–2023.

Yhteyshenkilö: dosentti, yliopistonlehtori Riikka Turtiainen, rmturt(at)utu,fi, p. 040 53 48 458


Kulttuuriperinnön tutkimus

> EU COST Action Women on the Move (CA19112)

EU COST Action Women on the Move (CA19112) on kansainvälinen tutkimusverkosto, joka tekee näkyväksi naisten siirtolaisuuden merkitystä eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa. Vuosina 2020–2024 toimivan verkoston johtaja on apulaisprofessori Marie Ruiz (Université de Paris.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopistonlehtori Pirita Frigren toimii siirtolaisuuden muistamista ja identiteettiä käsittelevässä työryhmässä. Verkostossa toteutetaan kulttuuriperintökasvatuksen keinoin esimerkiksi avoimia oppimateriaaleja, karttasovelluksia, aineistotietokantoja, opastettuja kierroksia ja näyttelyitä.

Yhteyshenkilö: yliopistonlehtori Pirita Frigren, pirita.frigren(at)utu.fi

*

>Teollisen kulttuuriperinnön tutkimusryhmä

Teollisen kulttuuriperinnön tutkimusryhmä on toiminut vuodesta 2008. Tutkimusryhmä keskittyy tarkastelemaan teollisen kulttuuriperinnön yhteisöjä, prosesseja, osallisuuksia sekä jälkiteollisten yhteisöjen kulttuuriperinnön arvonluontia. Ryhmässä on tuotettu yksi väitöskirja, yksi Suomen Akatemian post doc -hanke ja viety läpi kaksi Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa hanketta.

Ryhmään kuuluu post doc -asiantuntijoita ja jatkotutkijoita. Se on tuottanut useita opinnäytteitä ja julkaisuja. Valmisteluvaiheessa vuonna 2022 on uusi hanke, joka käsittelee Porin Kupariteollisuuspuiston kulttuuriperintöä ja kestäviä tulevaisuuksia.

Lisätietoja: professori Anna Sivula, anna.sivula(at)utu.fi

*

> Tilaushistorian ja paikallishistorioiden tutkimusryhmä

Ryhmä on toiminut vuodesta 2003 ja tuottaa kunta- tai yhteisörahoitteisia tilaushistorioita.
Hankkeet:

 • 2003-2008 Noormarkun historia
 • 2009-2013 Porin vapaaehtoisen palokunnan historia
 • 2013-2018 Merikarvian historia
 • 2018-2022 Euran historia
 • 2021-2022 Postiostoskulttuurin historia

Lisätietoja: professori Anna Sivula, anna.sivula(at)utu.fi


Maisemantutkimus

> Itämeren saastumisen ja suojelun ympäristöhistorian tutkimusryhmä

Ryhmä toimii Turun yliopiston Porin yksikössä (KTMT) maisemantutkimuksen oppiaineessa. Ryhmä selvittää Itämeren saastumisen ja suojelun ympäristöhistoriaa 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun. Monitieteinen yhteistyö keskittyy ympäristöpolitiikan, ympäristötutkimuksen, ympäristötekniikan ja ympäristöaiheisen median historialliseen kehitykseen kolmella tasolla: ihmisten toimintaan niin Itämeren kaupungeissa, valtioissa kuin kansainvälisen yhteistyön tasolla. Mielenkiintomme kohteena on niin Itämeren läntinen kuin itäinen puolisko Neuvostoliitto mukaan lukien. Ryhmä on ensimmäinen maailmassa, joka tutkii yksittäisen meren ympäristöhistoriaa näin monitahoisesti.

Yhteyshenkilö: dosentti Simo Laakkonen, simo.laakkonen(at)utu,fi, p. 045 13 77 259)

*

> Kulttuuriympäristöjen tutkimusryhmä

Kulttuuriympäristöjen tutkimus on kuulunut tutkinto-ohjelmaan tiiviisti jo pitkään. Kahden pitkäkestoisen kulttuuriympäristöhankkeen, Satakunnan ympäristökoulu ja Osana omaa ympäristöä, aikana tutkinto-ohjelman opetustarjontaan vakiintui Kulttuuriympäristö-kurssi, jossa on tuotettu erilaisia opetuspaketteja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Viimeisin kulttuuriympäristöön liittyvä hanke sai rahoituksen Suomen kulttuurirahastolta ja kohteena oli Reposaaren koulu ja saaren kalliohakkaukset. Lähimmät yhteistyötahot ovat Metsähallitus, Geopark ja Kihniön kunta.

Tutkimusryhmään kuuluvat FM Eeva Raike, FT Riina Haanpää, FT Laura Puolamäki ja FT Laura Seesmeri.

Yhteyshenkilö: yliopisto-opettaja Eeva Raike, eeva.raike(at)utu.fi

Blogi >>

*

> Toisen maailmansodan ja kylmän sodan ympäristohistorian tutkimusryhmä

Ryhmä toimii Turun yliopiston Porin yksikössä (KTMT) maisemantutkimuksen oppiaineessa.
Ympäristötutkimus on keskittynyt perinteisesti rauhanajan prosessien tutkimukseen. Mutta mikä on ollut kriisien, väkivaltaisten konfliktien ja sotien vaikutus ympäristöömme pitkällä aikavälillä? Tutkimusryhmä pyrkii avamaan toisen maailmansodan ja sen synnyttämän kylmän sodan ympäristövaikutuksia globaalilla tasolla yhteistyössä eri maiden tutkijoiden kanssa.

Tähän mennessä ryhmän työ on tuottanut teemasta suomenkielisen perusesittelyn (Sodan ekologia. Teollisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa, 2007), sekä kaksi kansainvälistä kirjaa (The Long Shadow: A Global Environmental History of the Second World War, 2017 ja The Resilient City in WWII: Urban Environmental Histories, 2019).

Yhteyshenkilö: dosentti Simo Laakkonen, simo.laakkonen(at)utu,fi, p. 045 13 77 259)

*

> Vesikansa-tutkimusryhmä

Ryhmä tutkii asukas- ja käyttäjäkokemuksia Kokemäenjoen, sen sivuhaarojen ja juopien ranta-alueilla Porissa. Tutkimuksen tavoitteena on osallistuva kulttuurikartoitus jokirantojen kulttuurisista merkityksistä ja käytöistä porilaisille. Näkökulmaa sovelletaan valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa kaupunkiluonnon tutkimukseen. Tutkimusmenetelmämme ovat osallistuva havainnointi, haastattelut, työpajat ja vuorovaikutteinen Maptionnaire-karttakysely. Tieto palvelee Porin jokirantaympäristöjen hoitoa, maankäytön suunnittelua ja kulttuuritoimintaa. Ryhmä tekee yhteistyötä Länsi-Suomen Osuuspankin ja Porin kaupungin kanssa.

Yhteyshenkilö: professori Maunu Häyrynen, mauhay(at)utu.fi

*

> Yhteisölähtöiset muistitietohankkeet -tutkimusryhmä

Yhteisölähtöisissä muistitietohankkeissa korostuvat tutkimusprosessit, jotka nousevat paikallisista lähtökohdista ja yhteisön omista tarpeista. Ominaista hankkeille on paikallisten toimiminen akateemisen tutkijayhteisön rinnalla asiantuntijoina jakamassa ja tulkitsemassa hallussaan olevaa tietoa. Heitä on myös monin tavoin osallistettu ja sitoutettu tuottamaan tutkimuksen aineistoa ja tulkitsemaan sitä.

Tutkinto-ohjelmassa yhteisölähtöisiä muistitietohankkeita on nivottu osaksi opetusta aine- ja syventävien opintojen opintojaksoilla, ja hankkeiden tuotoksina on syntynyt julkaisuja, museonäyttelyitä sekä erilaisia muisteluun kannustavia ja muistitiedon tuottamiseen ja käsittelyyn opastavia välineitä.

Viimeisimmät tutkimusryhmän hankkeet saivat rahoituksen Satakunnan rahastolta (Eurajoki-tietokirjahanke sekä Reposaaren arkea ja elämää -hanke). Lähimmät yhteistyötahot ovat Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelma, Pyhäjärvi-instituutti sekä kunnat, museot, yhdistykset ja erilaiset aluetoimijat. Tutkimusryhmään kuuluvat FT Riina Haanpää, FT Laura Puolamäki ja FM Eeva Raike.

Yhteyshenkilö: yliopistonlehtori Riina Haanpää, riihaa(at)utu.fi