Osaaminen, laatu sekä halu uudistaa ja uudistua

Porin yliopistokeskuksella on vahva rooli Satakunnan koulutus- ja osaamistason nostajana. Satakunnassa on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden väestöosuus 5,3 %, kun maassa keskiarvo on 9,3 % (vuonna 2017).

Asko Aro-Heinilä

Korkeakoulututkinnon (sekä ylemmän että alemman) suorittaneiden osuus on Satakunnassa ollut Porin yliopistokeskuksen toiminnan käynnissäoloajan sekä ammattikorkeakoulutoiminnan toiminta-ajan jatkuvassa kasvussa, mutta tarvetta ja mahdollisuuksia kasvuun on edelleen. Akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen laajentuminen Satakunnassa on merkittävää myös maakunnan muuttoliikkeen kannalta. Etenkin Porin kaupunki on hyötynyt selvästi akateemisen koulutuksen laajenemisesta, mikä on paikannut nuorten muuttotasetta 2000-luvun alkupuolelta alkaen.

Porin yliopistokeskuksen toiminnan vakiintuminen osaksi satakuntalaista osaamisprofiilia ja emoyliopistorakenteessa tapahtuvien muutosten saaminen Porin yliopistokeskuksen toiminnan jatkumisen ja kehittymisen eduksi on maakunnan tulevaisuuden kannalta yksi merkittävimmistä asioista, joiden eteen ja puolesta tehdään jatkuvasti töitä eri yhteyksissä ja tilanteissa.

Kesän 2019 SuomiAreenan teemana on tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot. Nämä teemat sopivat erittäin hyvin Satakunnan menestystekijöiden ytimeen – samaan ytimeen, johon yliopistokeskuksella on merkittävä vaikutus. Osaamista ja innovaatioita pitää viedä eteenpäin juuri Satakunnan kaltaisessa maakunnassa: Satakunnan väestömäärä koko Suomen väestöstä on noin neljä prosenttia, mutta Satakunta tuottaa Suomen ulkomaankaupan arvosta noin 1,5-kertaisen määrän verrattuna väestömääräosuuteensa. Samoin Satakunnassa on Suomen teollisista työpaikoista noin 1,5-kertainen määrä väestöosuuteen verrattuna. Kuitenkin Satakunnan osuus koko Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan menoista on vain 1,2 %.

Satakunnan alueen nousutrendejä 2010-luvulla ovat olleet automaatio- ja robotiikkaklusteri (liikevaihdon kasvu 2010-2017: 60,2 %), elintarviketeollisuus (30,2 %), liike-elämän palvelut (25,2 %), sähkö- ja elektroniikkateollisuus (22,2 %) ja majoitus- ja ravitsemistoiminta (21,8 %).

Satakunnan maakuntaohjelman strategiset toimintalinjat sisältävät osaamisen vahvistamisen kehittämisteemoittain (esim. uudistuva vastuullinen teollisuus). Maakuntaohjelman kehittämisteemoihin perustuvat kehittämistoimet kannattaa konkretisoida eri toimijoiden yhteistyönä esimerkiksi osaamisen kasvuohjelmaksi, joka on nyt hyvin ajankohtainen ja toteutuessaan kytkeytyy vahvasti Porin yliopistokeskukseen samoin kuin koko tutkimus- ja koulutuskenttään.

Vielä haluan nostaa esille, että EU:n uuden ohjelmakauden (koskee vuosia 2021 – 2027) valmistelussa yhtenä keskeisenä teemana on ”Älykkäämpi Eurooppa”, joka sisältää vahvan painotuksen osaamisen kehittämiseen.

Porin yliopistokeskuksen koulutus- ja tutkimustyölle Satakunta on nyt otollinen alue ja mahdollisuudet monipuoliselle yhteiselle tekemiselle ja osaajien sijoittumiselle Satakuntaan ovat koko ajan paranemassa.


Asko Aro-Heinilä, Satakuntaliiton vt. maakuntajohtaja

Kuva: Eeva Meusel