Turun yliopiston säästölinjaukset on tehty – miten Porin yliopistokeskus jatkaa tästä eteenpäin?

FT Simo Laakkonen toimii Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman johtajana Porin yliopistokeskuksessa.

FT Maunu Häyrynen toimii professorina Porin yliopistokeskuksessa, maisemantutkimuksen oppiaineessa.


Velan ottoon suhtauduttiin viime vuoteen asti leppoisasti. Useimmat taloustieteilijät suosittelivat velanoton lisäämistä, koska sen kustannuksia ja riskejä pidettiin pieninä. Sittemmin kyseiset tutkijat ovat pysytelleet hiljaa, kun nopeasti kasvanut valtionvelka on alkanut kaatua ensimmäisenä valtiollisten laitosten, kuten yliopistojen, kannettavaksi.

Turun yliopiston säästötarpeet nousivat julkisuuteen vuoden 2022 loppupuolella. Pitkät neuvottelut niin tiedekuntien kuin ammattiliittojen edustajien kanssa saatiin helmikuussa 2023 kuitenkin päätökseen. Lopputulema oli yleisesti ottaen kohtuullisen hyvä. Turun yliopisto ja Rauman kaupunki neuvottelevat uuden kampussopimuksen. Lisäksi henkilöstövähennykset toteutetaan pääsääntöisesti eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättymisen kautta.

Irtisanomisilta ei Turun yliopistossa kuitenkaan kokonaan vältytä. Yliopiston hallitus hyväksyi Brahea-keskuksen lakkauttamisen. Brahea-keskus on monialainen yhteistyö- ja koulutusorganisaatio, jonka yksi osa on ollut Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK). Yksi MKK:n alueellisista yksiköistä on toiminut Porin yliopistokeskuksessa jo 20 vuotta.

MKK:n Porin yksikön hankkeet ovat kohdistuneet esimerkiksi laivaliikenteen päästöjen vähentämiseen, merialuesuunnitteluun ja rannikon siniseen kasvuun. MKK:n Porin yksikön lakkauttaminen merkitsee luopumista neljän henkilön asiantuntemuksesta ja laajasta hanketoiminnasta, millä on vaikutuksensa myös usein MKK:n hankekumppanina yliopistokeskuksessa olleeseen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön.

Turun yliopiston säästövelvoitteiden hoitaminen noin 70 henkilön eläköitymisen kautta ei luultavasti sekään ohita Porin yliopistokeskusta kokonaan. Esimerkiksi yliopistokeskuksessa toimivan Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman (DMKT) maisemantutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä saattaa päätyä lakkautettavaksi, koska työntekijä eläköityy talouden tasapainotusohjelman aikana. Vähennys olisi merkittävä, koska maisemantutkimuksen suuntautumisvaihtoehdossa työskentelee vain kolme henkilöä.

Lisäksi tutkinto-ohjelmassa on ollut henkilöstövajausta jo ennen säästötoimia, kun digitaalisen kulttuurin professuuri ei ole saanut täyttölupaa. DMKT ei voi toimia tehokkaasti vajaamiehityksellä, joten henkilöstömäärän väheneminen nykyisestä vaarantaisi sen erinomaisen tuloksellisuuden ja lisäisi siten myöhempien henkilöstövähennysten riskiä Porissa.

Turun yliopiston strategiassa meri ja merenkulku on kuitenkin yksi tutkimuksen temaattinen pääkokonaisuus. DMKT:n ja etenkin maisemantutkimuksen tutkimus- ja opetuslinjauksissa on paljon yhteistä MKK:n kanssa. Itämeri valuma-alueineen on yksi oppiaineen tutkimuksen painopisteistä. Maisemantutkimus on perehtynyt EU:n merialuesuunnitteluun kansainvälisessä BalticRIM –hankkeessa. In Situ Horizon Europe –hankkeessa kohteena ovat rannikkoalueet. Oppiaine johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa kansainvälistä Itämeren suojeluhistorian tutkimushanketta. Merellistä matkailua on puolestaan kehitetty niin Pohjanlahden Rantatiellä kuin Selkämeren kansallispuistossa.

Tältä pohjalta on tehtävissä seuraavanlaisia päätelmiä. Ensiksi Porin MKK:n asiantuntijoiden tutkimustoiminta on suurelta osin yhdistettävissä DMKT:n tutkimuksen ja opetuksen monitieteiseen profiiliin sekä sen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Toiseksi MKK:n ja DMKT:n toimintojen ja resurssien yhdistäminen turvaisi Porin ja Satakunnan osalta sekä Turun yliopistolle että Satakunnalle strategisesti tärkeän meren, merenkulun ja merellisyyden yliopistotasoisen tutkimuksen, koulutuksen sekä selvitys- ja hanketoiminnan. Merellisyyden lisäksi toimintojen yhdistäminen mahdollistaisi myös matkailuun liittyvän yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen pitkäjänteisen kehittämisen DMKT:llä. Itämeri tarjoaa rannattomat mahdollisuudet yhteistyölle Porin seudulla.

Simo Laakkonen
tutkinto-ohjelman johtaja, maisemantutkimuksen yliopistonlehtori

Maunu Häyrynen
maisemantutkimuksen professori

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma