Yliopistokeskuksen strategia rakentaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä

Turun ja Tampereen yliopistojen uudet, vuoteen 2030 ulottuvat strategiat valmistuivat viime vuonna. Porin yliopistokeskuksessa toimintamme perustuu emoyliopistojemme strategioille. Niiden valmistelun rinnalla uudistimme Porin yliopistokeskuksen omaa strategiaa.


Yliopistokeskuksen strategiaprosessin kulmakiviä olivat neljä henkilöstölle ja opiskelijoille avointa työpajaa. Työskentely alkoi yliopistokeskuksen nykytilan ja identiteetin pohtimisella Porin kaupungin strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen ohjauksessa. Sen jälkeen johtava asiantuntija Timo Aro MDI:stä evästi keskustelua jatkon kannalta kriittisistä avainkysymyksistä ja kehittämisasiantuntija Miika Laurila Etelä-Pohjanmaan liitosta puhui alueellisen koulutustason kehityksestä.

Kahdessa viimeisessä työpajassa laadimme strategian sisällön ja suunnittelimme sen käytännön toteutusta Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön professori Tomi Kallion johdolla.

Strategiatyö nosti esiin monia arkiseen työskentelyymme liittyviä kehittämiskohteita. Huomasimme esimerkiksi, että opiskelijat eivät ole kovin tietoisia siitä, millaista tutkimusta yliopistokeskuksessa tehdään. He eivät olleet myöskään edustettuina tutkimuksen johtoryhmässä, mikä tosin korjattiin nopeasti nimeämällä ryhmään opiskelijajäsen. Koska yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen ja koska oman yhteisön tutkimustyön ja tutkimusryhmien tunteminen auttaa opiskelijaa hahmottamaan myös omia mahdollisuuksiaan akateemisessa maailmassa, strategiaan sisällytettiin tutkimuksen tunnettuutta lisääviä toimenpiteitä.

Rehtorikokous hyväksyi tämän vuoden maaliskuussa Porin yliopistokeskuksen strategian vuosille 2021-2025. Uudessa strategiassa emoyliopistojen linjauksia tutkimuksen, opetuksen tai temaattisten painotusten suhteen ei toisteta. Sen sijaan se kertoo Turun ja Tampereen yliopistojen yhteisen tahtotilan Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseksi lähivuosina.

Edelliseen, vuonna 2014 laadittuun strategiaan verrattuna jako ulkoiseen ja sisäiseen osaan on selkeyttänyt strategian rakennetta. Ulkoinen strategia keskittyy Porin yliopistokeskuksen rooliin suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Se painottaa yhteistyön syventämistä maakunnan toimijoiden kanssa, yliopistokeskuksen profiilin vahvistamista sekä toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Sisäisesti tavoitteena on yliopistokeskuksen yhteisöllisyyden ja yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen sekä oman identiteetin kehittäminen. Nämä ovat vanhastaan tuttuja teemoja, mutta uudessa strategiassa ne korostuvat. Vaikka yliopistokeskus monelle näyttäytyy sopivan pienenä ja ihmisläheisenä, korona-ajan poikkeusolot ovat nostaneet yhteisöllisyyden merkityksen uudella tavalla esiin. Strategiaprosessin avulla olemme myös luoneet yliopistokeskukselle selkeät askelmerkit kohti pandemian jälkeistä aikaa.

Lämpimät kiitokset Tomi Kalliolle, työpajojen asiantuntijoille ja kaikille yliopistokeskuksen strategian laatimiseen osallistuneille!

Anne Erkkilä-Välimäki
Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmän varapuheenjohtaja
Erityisasiantuntija, Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Kuvat: Luova toimisto Pilke ja Anne Erkkilä-Välimäki

Tutkimuksen johtoryhmän varapuheenjohtaja Anne Erkkilä-Välimäki