Kaksiulotteisesta tekstistä kolmiulotteiseen kokemukseen

Yhteiskuntatieteet kyseenalaistavat – joskus myös omat tapansa toimia. Sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Catherine Conlon Irlannista toi Porin yliopistokeskukselle näkökulmia tutkimustulosten esittämiseen tavalla, jossa tiede ja taide kohtaavat.

Catherine Conlonin luova tutkimustoiminta innosti Tampereen yliopiston Porin yksikön opiskelijoita ja tutkijoita.

Sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Catherine Conlon Trinity College Dublinista vieraili Porin yliopistokeskuksella 15.-16.4.2019 osana opettajavaihtoa Tampereen yliopistossa. Catherine on tutkijana liikkunut politiikkaorientoituneen ja akateemisen tutkimuksen välillä. Hän on kiinnostunut erityisesti naisruumista, hedelmällisyyttä ja aborttia sekä raskautta, synnytystä ja äitiyttä käsittelevistä käytännöistä ja politiikoista. Lisäksi hän on tutkinut sukupolvien välisiä suhteita.

Vierailu Tampereen yliopiston Porin kampuksella pohjautui kuitenkin erityisesti hänen hyödyntämiinsä luoviin tutkimusmenetelmiin. Catherine Conlon luennoi taiteen käytöstä tutkimustulosten levittämisessä osana Luovat tutkimusmenetelmät –kurssia Porissa ja alusti Tampereella runojen käyttöä akateemisessa tutkimuksessa käsittelevässä seminaarissa.

Catherine Conlon kertoo, että hänen tutkimusprosessissaan aineisto johdatti tutkijan taiteen luo. Irlannissa kohdataan edelleen, 2000-luvulla, naisia, jotka ovat salanneet raskautensa ja jättäneet osin tai kokonaan hakeutumatta palvelujen piiriin. Catherine Conlon halusi tutkia ilmiötä naisten näkökulmasta ja tuotti sekä tiiviitä raportteja hallinnon käyttöön että naisten selontekoihin paneutuvan akateemisen väitöskirjan.

Naisten haastatteluissa korostui ristiriita elämän realiteettien ja yhteiskunnan odotusten välillä. Catherine kuitenkin koki, ettei tieteellinen asiateksti onnistunut tuomaan tilanteen kompleksisuutta riittävästi esiin:

-Ihmiset eivät lopettaneet naisten patologisointia ja riippumatta siitä, missä muodossa esitin tulokset, haastattelemieni naisen toiminta kyseenalaistettiin. Päättelin, että kaksiulotteinen, tekstimuodossa oleva analyysi mahdollisti tällaisen yksinkertaistavan tulkinnan ja halusin siksi korostaa analyysissäni ruumiillisuutta.

Syntyi ajatus siirtyä tutkimustulosten siirtämisestä paperilta ”kolmiulotteiseen maailmaan”. Tuloksena oli naisten kokemuksia käsittelevä oopperaperformanssi, joka esitettiin Dublinissa osana Trinity College -yliopiston tiedetapahtumaa.

Tutkijan mukaan ooppera toi yleisölle ymmärrystä tavalla, johon muut menetelmät eivät taipuneet. Katsojat alkoivat jakaa aiheeseen liittyviä kokemuksia ja arvioida kriittisesti yhteiskunnassa vallitsevia asenteita.

Conlon näkee luovien menetelmien tukevan tulosten raportointia erityisesti silloin, kun tutkittavaan ilmiöön liittyy voimakkaita normeja. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ihmisten toimintaa tietyssä ajassa, paikassa ja yhteisössä. Catherine Conlonin vierailu toi esiin vakiintuneiden tutkimustulosten esittämisen tapojen rajoja ja raotti vaihtoehtoisia tapoja välittää ymmärrystä yleisölle.

Teksti: Vilma Wiro
Kuvat: Maria Ojanen