Alustatalous tulee vahvasti matkailuun ja elämystalouteen

Alueiden ja toimialojen kehittämisessä digitaalista siirtymää tukevat panostukset ovat merkittävässä kasvussa. Kestävän kehityksen vihreät ratkaisut ja digitaalisuus kulkevat käsi kädessä uudistaen toimialoja ja muovaten kansalaisten käyttäytymistä. Tämä digitaalinen siirtymä näkyy selvästi myös elämystalouden toimialoilla: matkailussa, tapahtumissa, sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa.

Yleinen mielenkiinto ja kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan näkyvät selvästi muun muassa Google-hakujen globaalissa trenditarkastelussa. Vaikka tietoteknisen kehityksen aikakaudella digitaalinen muutos on edennyt harppauksin, suuren yleisön kiinnostus digitalisaatiota kohtaan ei ole milloinkaan ollut yhtä suurta globaalisti. Myös digitaalisten alustojen merkitys palvelujen tuotannossa, käytössä ja kokemisessa kasvaa.

Tutkimus- ja konsulttiyhtiö Gartnerin mukaan koronakriisin aikana suhtautuminen digitaaliseen siirtymään, sen välttämättömyyteen ja tavoitteisiin on muuttunut. Muutosvauhti on yhä kovempaa ja digitaaliseen muutokseen ollaan nyt myös valmiimpia kuin ennen koronakriisiä. Tärkeitä muutosajureita ovat jo opitut tai vahvistuneet digitaaliset käytänteet, sekä halu löytää toimivia ratkaisuja uudessa maailmantilanteessa. Alustatalouden helposti skaalautuvat ketterät ratkaisut lisäävät palvelutarjonnan ja innovaatioiden mukautumiskykyä sekä resurssitehokkuutta. Pandemioiden yleistyessä, niin kasvu- kuin supistustarpeisiin mukautuvat palveluratkaisut ja niihin kytkeytyvät dynaamiset verkostot luovat yrityksille ja alueille edellytyksiä palautua yllättävistäkin shokeista. – Vaikka kansalaisten kokoontumista tai fyysisten palvelupisteiden aukioloaikoja rajoitettaisiin tilapäisesti merkittävästikin, digitaalisuuden ja uusien teknologioiden avulla on löydettävissä käytännöllisiä ja yhä älykkäämpiä ratkaisuja edistämään sosiaalista kanssakäymistä, elämyksiä ja osallisuuden kokemusta samanaikaisesti fyysisen etäisyyden säilyessä. – Digitaalinen alustatalous tuo myös työkaluja lisätä palvelujen saavutettavuutta & tavoittavuutta, ympärivuotisuutta ja loppukäyttäjän, työntekijän sekä asiakkaan kokemaa merkityksellisyyttä ja turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.

Gartnerin strategisissa teknologiatrendeissä vuodelle 2021 nousevat keskiöön ihmiskeskeisyys, paikkariippumattomuus ja arvon toimittamisen mukautumiskyky. Teknologiatrendikuviossa alla listataan kypsymisvaiheessa olevia ja tulevaisuuden ratkaisuja. Kokemuskeskeisen palvelutalouden näkökulmasta merkillepantavaa on, että lisätyn todellisuuden (AR), virtuaalitodellisuuden (VR) ja esineiden internetin (IoT) kaltaisia nosteessa olevia teknologioita ei enää hetkeen ole Gartnerin arvostetulla trendikäyrällä mainittu.

Niin globaalin yleisen mielenkiinnon lisääntyminen digitalisaatiota ja alustatalouden ratkaisuja kohtaan, kuin käyttäjien ja yritysten kasvaneet valmiudet, yhteiskunnan tuki ja kannusteet, sekä elämystaloudelle tärkeiden älyteknologiaratkaisujen kypsyys antavat ymmärtää, että parempaa aikaa tarttua digitaalisen muutoksen mahdollisuuksiin ei ehkä maakunnissakaan tarvitse odottaa.

Älykkään elämystalouden Digi-ET-hanke (Satakunnan ELY-keskus) kutsuu vuoden 2021 aikana matkailun, kulttuurin, tapahtumien ja vapaa-ajan satakuntalaisia kehittäjiä, yrityksiä ja muita organisaatioita testaamaan ja ottamaan käyttöön työkaluja digitaalisten palvelupolkujen & kokemuksellisuuden ja saavutettavuuden kehittämiseksi. Älykkäät teknologiat ja alustatalouden ratkaisut mahdollistavat palvelujen, (matka)kohteiden ja alueiden brändin ja vetovoiman kehittämisen uusilla vuorovaikutteisilla ja osallistavilla keinoilla. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköt sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. Digi-ET pohjautuu Digiluonto Satakunta -hankkeessa pilotoituihin digitaalisiin konsepteihin ja ratkaisuihin.


Tuomas Pohjola

tuomas.pohjola(a)utu.fi

Kirjoittaja toimii projektitutkijana ja hankekoordinaattorina edellä mainituissa matkailun ja elämystalouden digitalisaatiohankkeissa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.