Esikouluikäisten empatiataidot kehittyvät robottikoiran ja elävän koiran kanssa Pori Laboratory of Play:n monitieteisessä tutkimuksessa

Pori Laboratory of Playn tutkimus paljastaa, että lapset leikkivät vertailussa eri tavalla elävän ja robottikoiran kanssa.

Sosiaalisen robotiikan käyttö yleistyy oppimisympäristöissä. Esimerkiksi eläinrobotteja hyödynnetään
yhä laajemmin osana teknologiakasvatusta.

Keväällä 2020 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin esikouluikäisten lasten myötätuntotekojen kehittymistä koira-avusteisissa oppimistilanteissa, joissa osallistettiin robottikoiran ja elävän koiran. Monitieteinen tutkimus yhdisti varhaiskasvatuksen ja teknologisoituvan leikin osa-alueet pyrkimyksenään selvittää, miten robottikoira ja elävä koira edistävät sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä osana leikillisen oppimisen lukuhetkiä.

Lokakuussa 2020 kansainvälisessä CHIPlay’2020-teknologiakonferenssissa esitelty tutkimus osoitti,
miten leikillinen oppiminen robottikoiran kanssa tuki inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyvän
sosioemotionaalisen ajattelun ja empatiataitojen kehitystä, kun taas elävän koiran kanssa toteutetut
lukuhetket synnyttivät osallistujissa myötätuntoa reaktiona elävän koiran käytökseen. Tutkimuksen
kontribuutiona on kasvava ymmärrys siitä, miten robottikoiran avulla voidaan simuloida inhimillistä
vuorovaikutusta, kun taas elävän koiran avustaminen oppimisessa tukee myötätuntotekojen
kehittymistä ihmisen ja eläimen välisessä vuorovaikutuksessa.

Porilaisen kuvataidepäiväkoti Viikarin esikoululaisten ja heidän opettajiensa kanssa tehdystä
tutkimuksesta vastasivat Pori Laboratory of Play:n tutkijaryhmän Katriina Heljakka ja Pirita Ihamäki,
sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Anu Lamminen (mentoriopettaja, Turun yliopiston Rinnalla-osahanke).

Lisätietoja
Lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka, Turun yliopisto/Pori Laboratory of Play
0400 839952
katriina.heljakka(at)tactic.net

Vuoden 2019 alussa Porin yliopistokeskuksessa aloitti toimintansa Pori Laboratory of Play, leikillisemmin PLoP. Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman digitaalisen kulttuurin oppiaineen luotsaama leikintutkimuksen laboratorio on paitsi yliopistokeskuksen monialaiseen leikintutkimukseen erikoistunut osaamiskeskittymä, myös monitieteistä tutkimusyhteistyötä tukeva yhteistoiminnallinen alusta.

Pori Laboratory of Play:n (PLoP) tutkijat ovat kiinnostuneita leikin moniulotteisesta ilmiöstä ja tunnustavat leikin olemassaolon ja merkityksen nyky-yhteiskunnassa oppimisen, viihteen, työelämän ja liikunnan näkökulmista. Ymmärrämme leikin tapahtuvan yhteisöissä esineiden, sovellusten, pelien, palveluiden, leikillisten tilojen ja kulttuurielämysten parissa. Tunnistamme leikin
monialaisuuden ja sosiaalisuuden sen fyysisissä, hybridisissä kuin virtuaalisissakin yhteyksissä, ymmärtäen samalla kytkökset aikamme yhteiskunnallisiin, media- ja teknologisiin ilmiöihin, digitalisaatioon ja viihteellistymiseen.

Pori Laboratory of Play:n tutkimus on kansainvälisesti palkittua: Vuonna 2019 PLoP-tutkijat saivat seuraavat palkinnot koodausrobotteja käsittelevistä tutkimuksistaan:

Heljakka, K. & Ihamäki, P., Tuomi, P., Saarikoski, P. (2019) Gamified Coding: Toy Robots and Playful Learning in Early Education. The
2019 International Conference on Computational Science & Computational Intelligence (CSCI 2019), 5–7.12.2019, Las Vegas, USA. IEEE.
(Outstanding Achievement Award)

Heljakka, K. & Ihamäki, P. (2019) Ready, Steady, Move! Coding toys, Preschoolers and Mobile Playful Learning. Proceedings of HCI2019,
21st International Conference on Human-Computer Interaction, 26–31.7.2019, Orlando, Florida, USA. (Best Paper Award)