Kulttuurisuunnistelua Väinölässä ja Pihlavassa

Alkavan Kulttuurisuunnistelu-hankkeen tavoitteena on ehkäistä alueiden eriarvoistumista, tunnistaa ja vahvistaa yhteisöllisiä identiteettejä ja resursseja sekä edistää kulttuurisia oikeuksia, hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Maisemantutkimuksen oppiaineen uusi Kulttuurisuunnistelu-hanke tutkii taidelähtöisiä menetelmiä kahdessa porilaisessa lähiössä, Väinölässä ja Pihlavassa. Tutkimuksen tavoitteena on ehkäistä alueiden eriarvoistumista, tunnistaa ja vahvistaa yhteisöllisiä identiteettejä ja resursseja sekä edistää kulttuurisia oikeuksia, hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Laajan, yhdessä asukkaiden kanssa toteutettavan kulttuurikartoituksen avulla selvitetään alueen arjessa merkittäviä paikkoja ja reittejä, jotka voidaan yhdistää kaupungin eri toimialojen kehittämislinjauksiin. Näiden pohjalta hahmotetaan kulttuurireittejä, joissa taideohjelmat yhdistyvät kulttuuri- ja luontoarvoihin. Näin vakiinnutetaan positiivisia kokemuksia ja esityksiä alueesta ja sen yhteyksistä kaupungin muihin alueisiin.

Taidelähtöisyys on osa oppiaineen laajasti toteuttamaa kulttuurikartoitusta ja alueiden yhteiskehittämistä, ja taidelähtöisiä metodeja hyödynnetään Kulttuurisuunnistelu-hankkeen aineiston keruussa, sen analysoinnissa ja tutkimustulosten julkaisemisessa. Moniaistisuuteen ja taidelähtöisiin menetelmiin perustuviin kenttätöihin kuuluvat havainnointi, kävelyhaastattelut, aistietnografiset kävelyt, yhteisöllinen runous ja äänimaisemat sekä visuaaliset lähestymistavat. Näillä menetelmillä nostetaan lähialueista esille sellaisia piirteitä, kokemuksellisuutta, tunnekarttoja, identiteettejä ja toivetiloja, jotka eivät perinteisimmissä aineistonkeruun tavoissa kielellisty ja tule esille.

Hanke liittyy Ympäristöministeriön koordinoimaan lähiöohjelmaan 2020-2022, jossa maisemantutkimuksen oppiaine on mukana. Ohjelman tavoitteena on asuinalueiden kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen myönteinen kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Ohjelmassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Yhteystiedot:

Hankkeen johtaja, maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrynen, mauhay(at)utu.fi
Hankkeen tutkijatohtori Laura Seesmeri, maisemantutkimus (1.9.2020 alkaen) laura.seesmeri(at)utu.fi