Merenkulku- ja varustamoalan noususuhdanne jatkuu maltillisena

Varustamobarometrin mukaan merenkulku –ja varustamoalan tämän hetkinen tilanne näyttää edelleen valoisalta. Edellisenä kautena alkanut noususuhdanne näyttää jatkuvan, mutta kasvun vauhti on tasaantunut. Vastaajat näkivät myös tulevan 12 kuukauden ennusteet positiivisina, mutta kasvuodotukset ovat maltillisempia kuin edellisenä kautena.

Tiedot ilmenevät Turun yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Centerin julkaisemasta Varustamobarometristä, joka kartoittaa kyselyn avulla varustamoalan johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä vuosittain. Barometrin toimeksiantajina ovat Trafi, Suomen Varustamot ry sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Tuoreen barometrin perusteella merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on positiivinen niin kuluneen kauden kuin ennusteenkin osalta. Suhdanteen ennustetaan pysyvän samalla tasolla myös seuraavan 12 kuukauden ajan.

- On erinomaista, että merenkulkusektorin noususuhdanne jatkuu. Kehitysmyönteisyys ja positiivinen ote tulevaan sekä tietenkin myös rohkeat kokeilut vievät koko alaa eteenpäin ja korostavat suomalaisen merenkulkusektorin osaamista, sanoo Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa.

Suomen meriliikenteen vientiä ja tuontia kuvaavat ennusteet ovat myönteisiä, mutta kasvuodotukset ovat edellistä kautta maltillisempia ja hajonta vastaajien kesken on kasvanut. Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla jatkuu kovana. Varustamobarometrin mukaan merikuljetusrahtien hinnat ovat olleet viime kausina lievässä nousussa, kuten myös polttoaineen hintojen nousu on jatkunut.

Odotukset investointien määrästä Suomen ja ulkomaiden väliseen liikenteeseen ovat edelleen positiivisia, mutta maltillisempia kuin edellisenä kautena. Varustamon liikevaihtoa kuvaavassa luvussa ei ole tapahtunut suurta muutosta kuluneena kautena. Myös kapasiteetin käyttöasteen määrää kuvaava luku on pysynyt edellisen kauden tasolla. Barometrin vastaajat pitävät käyttöastetta edelleen noususuuntaisena. Myös suomalaisten varustamojen markkinaosuus on lievässä nousussa.

Merkittävin mainittu este varustamoalan kasvun ja kehityksen tiellä oli huono hintakehitys. Viimeisen kolmen vuoden aikana on tapahtunut huomattava muutos osaavien meripuolen työntekijöiden saatavuudessa. Vuonna 2016 vain viidesosa vastaajista piti estettä merkittävänä, kun taas vuoteen 2018 mennessä osuus oli kasvanut 65 prosenttiin.

Vuosittain vaihtuvassa teemakysymyksessä selvitettiin, näkevätkö varustamot yritysvastuun ja ympäristöystävällisyyden kilpailuetunaan. Vastausten hajanainen jakauma osoitti varustamojen olevan epävarmoja yritysvastuun ja ympäristöystävällisyyden vaikutuksista kilpailuun.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin varustamobarometri julkistettiin 11. joulukuuta 2018 klo 10.00. Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa 2018. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille.

Koko varustamobarometriraportti on saatavissa osoitteissa:
www.shortsea.fi
mkk.utu.fi

Lisätietoja: tutkimusasiantuntija Jenny Katila, puh. 040 176 4520, jenny.katila(at)utu.fi