Porin Kauppiassäätiöltä stipendi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön pro gradu -työlle

Porin Kauppiassäätiö on myöntänyt 500 euron stipendin luovutettavaksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä valmistuneelle pro gradu -työlle. Porin Kauppiassäätiön stipendin sai KTM Heidi-Marja Paasi

Supporting customer intimacy through the sales function’s service-dominant orientation -niminen pro gradu -työ käsitteli valmistavan teollisuuden alan yrityksen palveluprosesseja. Työn ohjaajana toimi KTT Arja Lemmetyinen.

Pro gradu -työn aihe on erittäin ajankohtainen ja tärkeä, kun teollisten yritysten on kilpailukykynsä säilyttämiseksi oltava valmiita muuttamaan toimintatapaansa palvelukeskeisemmäksi. Palvelukeskeisen toimintatavan nähtiin tutkimuksessa kasvavan teollisella yritysmarkkinasektorilla.

Myyjät myyvät enenevässä määrin pelkkien tuotteiden sijasta kokonaisvaltaisia ratkaisuja, minkä vuoksi heiltä vaaditaan toimialakeskeisen tietotaidon, palvelukeskeisyyttä tukevien arvojen ja ajatusmallien lisäksi kykyjä, jotka tukevat konsultoivaa ja ratkaisukeskeistä myyntitapaa ja arvon yhteisluontia asiakkaan kanssa.

Kuvassa Heidi-Marja Paasi ja Arja Lemmetyinen

Kuvaaja: Mari Syrjäläinen