Tutkimuksen johtoryhmä myönsi siemenrahaa koronatutkimukselle

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmä on lokakuun kokouksessaan päättänyt myöntää siemenrahaa Tampereen yliopiston Porin yksikön ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman yhteishankkeelle.

Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä julisti syksyllä haettavaksi tutkimushankkeiden siemenrahan Porin yliopistokeskuksissa toimivien yliopistoyksiköiden yhteisille työryhmille. Siemenrahalla voidaan valmistella suurempia rahoitushakuja (esim. Suomen Akatemia). Siemenrahaa jaetaan ainoastaan kahden yliopiston välisille hankkeille. Jaettavana oli yhteensä 4 000 euroa. Rahankäyttö raportoidaan tutkimuksen johtoryhmälle jälkikäteen erikseen sovittavalla tavalla.

Tutkimuksen johtoryhmä päätti lokakuun kokouksessa myöntää 4 000 euron siemenrahan Tampereen yliopiston Porin yksikön ja Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman yhteishankkeelle Expressions and negotiations of solidarity and control in crisis-driven late modernity, jossa tutkitaan solidariteetin ja kontrollin ilmaisuja, käytäntöjä ja niistä käytyjä moraalisia neuvotteluja yhteiskunnan mikro-, meso- ja makrotasoilla.

Tutkimuksen empiirisenä tapauksena on ajankohtainen COVID-19 -kriisi, jonka katsotaan tekevän kärjistäen näkyväksi niitä solidariteettiin ja kontrolliin liittyviä neuvotteluja, joiden varassa yhteisöjä (community), yhteisöllisyyttä (communality),yhteisöihin kuulumista (belonging) sekä niihin liittyvää toiseuttamista (othering), erontekoja (social differentiation) ja ryhmäpolarisaatiota (group polarization) tuotetaan ja ylläpidetään. Näiden mekanismien eksplikointi on tärkeää yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten valtarakenteiden ja eriarvoistumisen ymmärtämisen näkökulmasta.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tomi Kallio, tomi.kallio(at)utu.fi
Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmä