Väitös (johtaminen ja organisointi): KTM Aki Lehtivuori, 13.1.2023

Kauppatieteiden alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa selvitettiin palkitsemisen vaikutusta yksilön sisäiseen motivaatioon.

Sisäinen motivaatio viittaa jonkin asian tekemiseen sekä sen mielenkiintoisuuden että tekemisen itsensä tuottaman psykologisen mielihyvän takia. Väitöstutkimuksen mielenkiinnon kohteena oli selvittää etenkin sitä, missä tilanteissa palkitseminen voi johtaa tämän luontaisen motivaatiomme kuihtumiseen.

- Ulkoisia palkkioita käytetään yhteiskunnassamme moninaisissa tilanteissa ja ympäristöissä toiminnan aikaansaamiseen, esimerkiksi työ- ja koulumaailmassa. Palkitsemisen käyttö sisäisesti motivoituneen toiminnan yhteydessä on kuitenkin kiistelty asia, koska ulkoisten palkkioiden on toisaalta esitetty heikentävän ja toisaalta taas vahvistavan mielenkiintoon pohjautuvaa motivaatiotamme. Aihe on tärkeä, koska sisäinen motivaatio toimii esimerkiksi oppimisen ja työsuoriutumisen merkittävänä energisoijana, kertoo väittelijä Aki Lehtivuori.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, milloin ulkoisilla palkkioilla on negatiivinen, neutraali tai positiivinen vaikutus sisäiseen motivaatioon. Tutkimus suoritettiin meta-analyysinä, jonka aineisto koostui 158 vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista. Työhön sisällytetyistä tutkimuksista 142 oli kokeellisia, jotka oli toteutettu kontrolloiduissa tutkimusympäristöissä. 42 tutkimusta puolestaan oli työympäristössä toteutettuja korrelatiivisia (ei-kokeellisia) tutkimuksia.

Väitöstutkimus osoittaa palkkioiden vaikutuksen sisäiseen motivaatioon olevan monitahoinen ilmiö, joka on riippuvainen eri tekijöistä. Tästä huolimatta tulokset osoittavat sen että, mitä voimakkaammin ulkoisia palkkioita käytetään toiminnan motivoimiseen - eli roolissa, jossa palkkioita tyypillisesti käytetään - sitä voimakkaammin ne heikentävät sisäisesti motivoitunutta toimintaa. Tämä negatiivinen vaikutus on nähtävillä selvimmin kokeellisissa tutkimuksissa palkkioiden ollessa odotettuja ja riippuvaisia tehtävän tekemisestä (esim. suoriutuminen hyvin).

Negatiivinen yhteys palkitsemisen ja sisäisen motivaation välillä ilmeni myös työympäristöön sijoittuvissa tutkimuksissa, joskin rajoitetummin. Vaikka yleisen tason yhteyttä näiden kahden väliltä ei löytynyt, negatiivinen yhteys ilmeni suoriutumiseen sidottujen palkkioiden kohdalla, kun palkkioiden koettiin aiheuttavan painetta tulosten aikaansaamisesta.

- Tulokset kielivät myös siitä, että tietyissä tilanteissa palkitsemista voidaan käyttää vaarantamatta sisäistä motivaatiota tai jopa hyödyntää tukemaan sitä. Tämä ilmenee esimerkiksi annettaessa positiivista palautetta tai tilanteessa, jossa toiminnan ja palkkion välillä ei ole selkeää linkkiä, esimerkiksi peruspalkka, Lehtivuori sanoo.

Kokonaisuudessaan väitöstutkimuksen tulokset tukevat näkemystä siitä, että monissa tilanteissa palkitseminen murentaa sisäistä motivaatiotamme.

Tulokset kyseenalaistavat palkkioilla motivoinnin mielekkyyttä tilanteessa, jossa ihmisen toimintaa energisoi päällimmäisenä sisäinen motivaatio.

- Toisaalta tulokset osoittavat, että vaikutus riippuu erinäisistä tekijöistä, kuten palkkioiden käyttämisen tarkoituksesta ja palkkioiden psykologisesta merkityksestä, Lehtivuori toteaa.

Väitöstutkimus tuottaa uutta tietoa sisäisen motivaation ja palkitsemisen välisestä vuorovaikutuksesta sekä ilmentää aiheen tutkimiseen liittyvää monimutkaisuutta.

******

KTM Aki Lehtivuori esittää väitöskirjansa ”When do extrinsic rewards undermine intrinsic motivation? A meta-analysis” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 13.1.2023 klo 12 (Porin yliopistokeskus, auditorio 125, Pohjoisranta 11 A, Pori).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Frank Martela (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Kirsi-Mari Kallio (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on johtaminen ja organisointi.

Väitöstä voi seurata myös etänä Zoomissa >>

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa >>