Varustamoala odottaa toipumista pandemian vaikutuksista

Covid-19-pandemia näkyy varustamobarometrin aikasarjoissa syvänä pudotuksena. Talouden yleinen epävarmuus varjostaa edelleen varustamoalaa, mutta suunta näyttäisi olevan ylöspäin, ilmenee vuoden 2020 varustamobarometristä.

Edellinen, vuoden 2019 barometri ennusti alavireisen suhdannekehityksen jatkumista vuodelle 2020. Tuolloin koronavirus oli vielä tuntematon ja edessä oli yllätyksellinen ja voimakas pudotus. Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteita kuvaava saldoluku putosi toteutuneella kaudella -76 pisteeseen. Uudessa ennusteessa suhdanteiden odotetaan kääntyvän lievästi positiiviseksi. Prosenttilukujen erilaiset arviot molempiin suuntiin heijastelevat epävarmuutta tulevaisuudesta.

Vuoden 2020 varustamobarometri julkaistiin 14.1.2021. Barometri kartoittaa vuosittain varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä marraskuussa 2020. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille.

Puolet vastaajista arvioi, että kuljetuskysyntä oli toteutuneella 12 kuukauden kaudella jonkin verran huonompaa kuin edellisellä kaudella ja 13 prosenttia vastaajista arvioi kysynnän olleen huomattavasti heikompaa. Seuraavan 12 kuukauden ennuste on lievästi positiivinen, mutta arviot tilanteen kehittymisestä jakautuvat suurin piirtein tasan. Myös mielipiteet viennin ja tuonnin toipumisesta jakaantuvat. Barometrin perusteella tuonnin odotetaan elpyvän vientiä paremmin.

Varustamoiden liikevaihdon ja kapasiteetin käyttöasteen kuvaajat noudattavat samaa linjaa. Varustamon liikevaihdon saldoluku on -52 ja ennusteen -6. Varustamobarometrin perusteella alalla on havaittavissa epävarmuutta tulevaisuudesta, mikä heijastuu esimerkiksi siinä, että varustamoilla ei ole aikeita hankkia lisää henkilöstöä Suomen lipun alle. Henkilöstö voi jopa vähentyä.

Merkittävin varustamojen kasvun este oli talouden yleinen epävarmuus, jonka mainitsi 71 prosenttia vastaajista. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että epävarmuus heijastuu myös huonona hintakehityksenä. Noin puolet vastaajista mainitsi sekä kysynnän riittämättömyyden että Suomen lipun hinnan. Suomen lipun hinta on jälleen noussut merkittäväksi kasvun esteeksi, mutta merenkulkupolitiikka on arvioiden mukaan säilynyt suurin piirtein ennallaan.

– Olemme tietoisia siitä vaikeasta tilanteesta, jossa merenkulku on. Varustamobarometrin mukaan ennusteet ovat pysyneet hyvin heikolla tasolla useimmissa tutkituissa teemoissa. Pahin ajateltavissa oleva skenaario pienen ja avoimen talouden kannalta ovat kiinni olevat rajat. Rokotukset on nyt aloitettu, mikä on hyvä kaikkien kannalta, Ahvenanmaan maakuntahallituksen elinkeino-osaston osastopäällikkö Linnéa Johansson sanoo.

Varustamobarometrin on tuottanut Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Centre Finland. Barometrin toimeksiantajina ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suomen Varustamot Ry sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Lue koko uutinen Turun yliopiston sivuilla >>