Johtoryhmä

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmän perustamista koskeva päätös allekirjoitettiin 16.7.2002 osana yhteistyön puitesopimusta, jossa osapuolina olivat Tampereen teknillinen yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Prizztech ja Porin kaupunki. Yhteistyön puitesopimuksessa päätettiin yliopistokeskuksen palvelujen organisoinnista, sopijapuolien välisestä yhteistyöstä sekä Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehittämisestä.

3.5.2004 solmittiin päivitetty sopimus yhteistyöstä Porin yliopistokeskuksessa, jolloin sopijapuoleksi edellisten lisäksi tuli mukaan myös Taideteollinen korkeakoulu.

Johtoryhmän kokoonpano

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii yliopistokeskuksen johtaja ja varapuheenjohtajana Porin yliopistokeskuksen varajohtaja. Ryhmän jäseninä ovat Tampereen yliopiston, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman johtajat sekä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen sekä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustajat. Lisäksi johtoryhmään kuuluu kaksi opiskelijajäsentä. Johtoryhmän sihteerinä toimii Porin yliopistokeskuksen koordinaattori.

Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

Johtoryhmän kokoonpanoa muutetaan tarpeen vaatiessa johtoryhmän tekemällä päätöksellä.

Tavoitteet ja tehtävät

Johtoryhmän tavoitteena on varmistaa, että Porin yliopistokeskuksen toiminta noudattaa kansainvälisiä ja valtakunnallisia korkeakoulupoliittisia linjauksia sekä laadittua UCPorin ja Satakunnan korkeakoululaitoksen strategiaa. Johtoryhmän tavoitteena on tukea ja edistää Porin yliopistokeskuksessa tehtävää tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Johtoryhmän tehtävänä on osaltaan edistää yhdessä tekemistä tukevien hankkeiden (ristiinopiskelu, kansainvälisyys, jatkuva oppiminen, yhteistyö Satakunnan korkeakoululaitoksen kanssa) toteutumista. Johtoryhmän tehtävänä on vastata Porin yliopistokeskuksen yhteisiin asioihin liittyvästä päätöksenteosta ja yhteisten asioiden valmistelusta.

Johtoryhmässä toimeenpanovalta kuuluu johtoryhmän puheenjohtajalle, joka myös päättää johtoryhmän kokoontumisajankohdista. Johtoryhmä raportoi toiminnastaan sekä Porin yliopistokeskuksen sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Merkittävä raportointitaho on Porin yliopistokeskuksen rehtorikokous.

Toimintatapa

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmä kutsutaan koolle kuukausittain. Asioiden esittelijänä toimii johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmä kutsuu kokouksiin tarpeen mukaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja sihteeritehtävät kuuluvat johdon assistentin tehtäviin.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus

Johtoryhmän sihteeri vastaa esityslistojen ja muistioiden sekä niiden liitteiden sähköisestä arkistoinnista.