Porin yliopistokeskuksen johtoryhmä

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmän perustamista koskeva päätös allekirjoitettiin 16.7.2002 osana yhteistyön puitesopimusta, jossa osapuolina olivat Tampereen teknillinen yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Prizztech ja Porin kaupunki. Yhteistyön puitesopimuksessa päätettiin yliopistokeskuksen palvelujen organisoinnista, sopijapuolien välisestä yhteistyöstä sekä Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehittämisestä.

3.5.2004 solmittiin päivitetty sopimus yhteistyöstä Porin yliopistokeskuksessa, jolloin sopijapuoleksi edellisten lisäksi tuli mukaan myös Taideteollinen korkeakoulu.

Mitä johtoryhmä tekee?

Johtoryhmän tavoitteena on varmistaa, että Porin yliopistokeskuksen toiminta noudattaa kansainvälisiä ja valtakunnallisia korkeakoulupoliittisia linjauksia sekä yliopistokeskuksen ja Satakorkean strategioita.

Johtoryhmä tukee ja edistää Porin yliopistokeskuksessa tehtävää tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Johtoryhmän tehtävänä on osaltaan edistää yhdessä tekemistä tukevien hankkeiden (ristiinopiskelu, kansainvälisyys, jatkuva oppiminen, Satakorkea-yhteistyö) toteutumista. Johtoryhmän tehtävänä on vastata Porin yliopistokeskuksen yhteisiin asioihin liittyvästä päätöksenteosta ja yhteisten asioiden valmistelusta.

Johtoryhmässä toimeenpanovalta kuuluu johtoryhmän puheenjohtajalle, joka myös päättää johtoryhmän kokoontumisajankohdista. Johtoryhmä raportoi toiminnastaan sekä Porin yliopistokeskuksen sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Merkittävä raportointitaho on Porin yliopistokeskuksen rehtorikokous.

Johtoryhmän kokoonpano

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii yliopistokeskuksen johtaja ja varapuheenjohtajana Porin yliopistokeskuksen varajohtaja. Ryhmän jäseninä ovat yliopistokeskuksessa toimivien yksiköiden (Tampereen yliopisto, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma) johtajat ja Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen sekä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustajat. Lisäksi johtoryhmään kuuluu kaksi opiskelijajäsentä. Johtoryhmän sihteerinä toimii Porin yliopistokeskuksen koordinaattori.

Johtoryhmän kokoonpanoa muutetaan tarpeen vaatiessa johtoryhmän tekemällä päätöksellä.

Johtoryhmän toiminta

Porin yliopistokeskuksen johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Asioiden esittelijänä toimii johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmä kutsuu kokouksiin tarpeen mukaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Johtoryhmän sihteerinä toimiva yliopistokeskuksen koordinaattori vastaa esityslistojen ja muistioiden sekä niiden liitteiden sähköisestä arkistoinnista.