Moniammatillisuus sosiaalialalla

Sosiaalisen näkökulman puolestapuhuja25.11.2011 YTM Satu Vainisen sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja 'Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina. Sosiaalityöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käsitykset sosiaalitoimiston...

Sosiaalisen näkökulman puolestapuhuja

25.11.2011

YTM Satu Vainisen sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja 'Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina. Sosiaalityöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käsitykset sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden ammatillisesta toiminnasta 2000-luvun alussa' tarkastettiin Porin yliopistokeskuksessa perjantaina 4.11.2011. Väitös oli ensimmäinen Tampereen yliopiston Porin yksikön väitöstilaisuus.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden ammatillista toimintaa 2000-luvun alussa. Yhteiskunnallinen tilanne uudistui ja kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää toimintaa ja organisaatioita muokattiin. Nykyorganisaatioissa tavoitellaan yhä enemmmän moniammatillisuutta.

- Minulla heräsi kysymys, että huomioidaanko sosiaalista näkökulmaa organisaatioiden uudistuessa riittävästi, varsinkin kun medikalisaatio, juridiset ja taloudelliseen tehokkuuteen liittyvät kysymykset nousevat vahvimmin esille, Vaininen sanoo.

Uusissa organisaatioissa on Vainisen mukaan verraten vähän nimenomaan sosiaaliseen keskittyviä työntekijöitä.

- Ihmisten arjen näkökulma on vaarassa jäädä kaikkien muiden asioiden jalkoihin.

Sosiaalisen näkökulman esiin nostaminen on Vainisen väitöstutkimuksen punainen lanka. Sosiaalisissa suhteissa oleminen on yksi keskeinen osatekijä ihmisten hyvinvoinnissa.

- Hyvinvointi heijastuu kaikesta ihmisen ympärillä olevasta. Toimivat sosiaaliset suhteet tukevat osaltaan hyvää arkea ja voivat ehkäistä psykososiaalisia ongelmia, kertoo Vaininen.

Sosiaali- ja terveysalallakin on kilpailua

Vaininen haastatteli tutkimusta varten yhteensä 72 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista , joiden joukossa oli sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajia, lääkäreitä, psykologeja ja työvoimaohjaajia.

Haastattelujen analysoinnissa on käytetty fenomenograafista tutkimusotetta ja sovellettu sisällönanalyysia. Toisin sanoen tutkimuksen tarkoituksena on avata haastatteluissa esiin tulevia sosiaali-ja terveysalan työntekijöiden käsityksiä omasta työstään ja sen muuttuvasta moniammatillisuudesta.

Sosiaalisen ammattilaisuuteen liittyvä monimuotoistuminen näkyy muun muassa siinä, että sosiaalityöntekijät muuttavat sosiaaliseen osaamiseen kiinnittyviä toimintaroolejaan toimitaympäristön, työjaon ja yhteistyökumppanien mukaan. Sosiaaliseen osaamiseen liityvät toimintaroolit liittyvät yhä useammin myös muiden ammattilaisten työhön. Siksi syntyy myös tilanteita, joissa sosiaalisesta osaamisesta kilpaillaan. Todennäköisimmin kilpailua syntyy terveydenhoitajien kanssa.

Omassa työssään sosiaalialan aineiden opettejana Satakunnan Ammattikorkeakoulussa Vaininen pyrkii ehkäisemään tämän kilpailuasetelman syntymistä.

- Terveydenhoitajaopiskelijat ja sosionomiopiskelijat tekevät yhteistyötä pohtien ja jakaen moniammatillisuutta. Näin molemmat hahmottavat toistensa työnkuvan, kertoo Vaininen.
Opiskeluaikana opittu yhteistyö on tulevassa työelämässä korvaamatonta. Tavoitteellisessa asiakastyöprosessissa tiivis parityömalli ja useiden eri ammattilaisten yhteistyö antaa parhaat edellytykset hedelmällisille tuloksilleTeksti: Piritta Huhta