Oikeaan opiskelupaikkaan kiinni

ProEduca on peruskoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyönä toteutettava kouluttautumista tukeva ja syrjäytymistä ehkäisevä tutkimus- ja kehityshanke.

Projektin toiminta-alueena on Satakunta. Hankkeen kohderyhmän muodostavat hankkeeseen osallistuvien kuntien peruskoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opettajat, rehtorit ja tukihenkilöstö.

Kasvatustieteen tohtorit, koordinaattorit Mikko Huhtala ja Kari Lilja ovat tekemässä kolmevuotista toimintatutkimusta, jossa kohderyhmänä ovat sekä yläasteiden ja toisen asteen koulutusvaiheen opettajat. Käytännössä lukiot toimivat hyvin peruskoulun jatkeena, kun taas ammatilliseen koulutukseen hankkiutuminen ja opintoihin motivointi osoittautuvat haasteellisemmaksi.Oma ammattiala olisi hyvä löytää niin että turhilta opintojen keskeytyksiltä vältytään.

Opettajien oppilaisiin kohdistama valistus peruskoulun jälkeisiin opintoihin ei nykyisessä koulujärjestelmässä saa olla pelkästään opinto-ohjaajien vastuulla. Oppiaineiden opettajien edellytetään hankkivan tietoja työelämän tarpeista ja työntekijöiden valmiuksista yläasteikäisten yhteisvalintaa ajatellen.

- Yhdeksännen luokan syksyllä alkava ammatinvalinnanohjaus tulee joillekin valitettavan myöhään, kertoo Huhtala.

Kaverit päättävät usein peruskoululaisten valinnoista

Vaikka ammatillinen koulutus ei enää sulje ovia korkeammalta koulutuksesta, vaatii jatko-opintojen suunnittelu pitkäjänteisyyttä ja selkeää motivaatiota. Ammatin hankkimisen jälkeiset yliopisto- tai korkeakouluopinnot vaativat ajanmukaisen tiedon hankkimista niin peruskoulun opettajilta kuin ammattiopettajilta. Edelleen on puutteita siinä, miten ammatteja voisi markkinoida oppilaille heidän taipumustensa mukaisesti. Hankaluus on myös siin, ettei “opo” tunne oppilaiden erityistaipumuksia.

- Yläasteiden aineopettajat ovat avainasemassa, tosin taito- ja taideaineiden opettajille suuntaamisyritykset sujuvat ikäänkuin luonnollisemmin.

14-16-vuotiaille on lisäksi ominaista valinnan tapahtuvan kavereiden kautta. Opettajien henkilökohtainen käännytystyö onkin lähes ainut apukeino estämään oppilann itsensä kannalta harmilliset virhevalinnat, joista osin saattaa aiheutua syrjäytymistä opintojen keskeytymisen seurauksena.

- Tarkoitus on ennalta ehkäistä tilanne, eikä sammutella tulipaloja, toteaa Huhtala.

50/50 lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

Prosenttijakauma on kutakuinkin vakiintunut, eikä lukioihin pyrkiviä ole aiheellista hätistellä muihin oppilaitoksiin. Todellisuudessa lukioihin kuitenkin jatketaan suoraan yläasteelta, eikä lopullisia uravalintoja tarvita vielä silloin. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat taas kaipaavat selkeämpää ohjausta, tai ainakin vaihtoehtojen esittelyä. Ammattikoulutettavatkin jakautuvat erilaisiin oppilaisiin, toisilla on selkeä näkemys tulevaisuudesta ja mahdollisista jatko-opinnoista, osalla taas yläasteen jälkeinen opiskelu on enemmän tai vähemmän sivuseikka. Juuri heille ProEduca saattaa tuoda apua.

- Emme suinkaan toimi ammatillisen koulutuksen markkinamiehinä, selventää Lilja.

ProEduca toimii yhdessä 150 opettajasta koostuvan pilottiryhmän kanssa. Ryhmä saa tietopaketteja omassa keskuudessaan levitettäväksi, ja heille järjestetään koulutusta. Eri koulujen oppilaanohjaajat kävivät Porin yliopistokeskuksessa viime vuoden lopulla. Tapaamis- ja tutustumiskäynnit ovatkin tärkeitä, jotta oikea ja uudenaikainen tieto koulutuksen sisällöistä ja tarpeista kohtaisi mahdollisimman hyvin.

Teksti: Eeva Sinerjoki