Ristiinopiskelu

Monialaisuuden hyödyntäminen Porin yliopistokeskuksessa - esimerkkinä ristiinopiskelu

Opetusneuvos Ari Saarinen kirjoittaa artikkelissaan ”Yliopistokeskukset haasteiden edessä” (Korkeakoulutieto-lehti 2/2006) ”Monialaisuuden hyödyntäminen on organisoitumisvaiheen jälkeen yliopistokeskusten haaste. Mm. Porissa on tässä suhteessa päästy varsin pitkälle poikkitieteellisten opintojen suorittamisessa.”

Poikkitieteellisistä opinnoista kirjoittaessaan hän viittaa mm. ristiinopiskeluun, Porin yliopistokeskuksen merkittävään vahvuuteen. Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijoiden mahdollisuutta ottaa omaan opintosuunnitelmaan soveltuvia opintojaksoja tai sivuaineita yliopistokeskuksen muiden yksiköiden opetustarjonnasta. Opiskelijat ovat tätä mahdollisuutta varsin aktiivisesti hyödyntäneetkin.

Humanistit aktiivisimpia jo kahden lukuvuoden ajan

Lukuvuonna 2004–2005 opiskelijat suorittivat yhteensä 937,5 ristiinopiskeluopintoviikkoa. Eniten opintoviikkoja suoritettiin Turun kauppakorkeakoulussa (TuKKK) ja toiseksi eniten Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY). Aktiivisimpia ristiinopiskelijoita olivat Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen opiskelijat.

Lukuvuonna 2005–2006 opiskelijat suorittivat yhteensä 1720 opintopistettä, opintoviikoiksi muutettuna noin 1000 ov. Innostus ristiinopiskelua kohtaan on siis hieman noussut lukuvuoden 2004–2005 tasosta. Aktiivisimpia olivat jälleen Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuslaitoksen opiskelijat. Suositummat opinnot löytyivät yhä TuKKK:sta ja TTY:sta.

Tiedotusoppi suosituin
opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Syksystä 2006 alkaen ristiinopiskelua laajennettiin kokeiluluontoisesti sellaisiin Porin yliopistokeskuksessa tarjottaviin avoimen yliopiston opintoihin, joita ei ole tarjolla tutkintopuolella. Uudistuksen tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden kurssitarjotinta sekä lisätä opiskelijoiden määrää avoimessa yliopistossa ja osaltaan nopeuttaa heidän valmistumistaan.

Opiskelijat ottivat laajennuksen vastaan hyvin, sillä yhteensä kursseja tai opintokokonaisuuksia avoimen yliopiston puolelta valitsi noin 20 opiskelijaa ja heistäkin yhteensä 7 opiskelijaa valitsi opintokokonaisuuden. Suosituin opintokokonaisuus avoimen yliopiston puolella syksyllä 2006 oli tiedotusopin perusopinnot ja toiseksi suosituin kasvatustieteen perusopinnot. Muita valittuja perusopintokokonaisuuksia olivat naistutkimuksen sekä valtio-opin perusopinnot.

Ristiinopiskelun aluetta hyödyttävä vaikutus

Ari Saarinen toteaa artikkelinsa lopussa, että ”Yliopistokeskusten toiminnalla on nähtävissä monia myönteisiä aluevaikutuksia…Yliopistokeskusten mahdollisuudet tulevaisuudessa rakentuvat osaltaan myös alueen tarpeisiin räätälöityjen, elinikäistä oppimista tukevien koulutuskokonaisuuksien varaan. Yliopistokeskukset ovat selvinneet tähänastisista haasteistaan hyvin. Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin entistä rohkeampia ja strategisesti oikeita ratkaisuja”.

Ristiinopiskelun tulevaisuuden haasteena on sen edelleen kehittäminen opiskelijoille mahdollisimman toimivaksi käytännöksi. Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry laati 10.1.2006 kannanoton ristiinopiskelusta, joka perustui opiskelijoiden näkemyksiin asiasta. Kantaa otettiin lähinnä tiedottamiseen sekä aikatauluja koskeviin kysymyksiin. Kannanotossa olleisiin kehittämisehdotuksiin on pyritty vastaamaan mahdollisimman hyvin.

Ristiinopiskelun merkitystä Porin yliopistokeskukselle ei voi väheksyä, onhan se osaltaan osoitus yliopistokeskuksen monitieteisyydestä opetuksen kohdalla. Opetuksesta sen vaikutukset heijastuvat edelleen tutkimukseen – etenkin monitieteiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Ja lopulta ristiinopiskelu luo valmiudet soveltaa joko opetuksen tai tutkimuksen kautta opittuja tietoja aluetta palvelevaan tarkoitukseen eli ristiinopiskelu hyödyttää, ainakin välillisesti myös yliopistokeskuksen alueen tarpeita.

Kaikkia edellä mainittuja ristiinopiskelun hyötyjä silmällä pitäen on enemmän kuin tärkeää, että opiskelijat saadaan motivoitua ristiinopiskeluun. Pohdittavaksi asiaksi jää, mitkä tulevaisuudessa ovat Ari Saarisenkin artikkelissaan mainitsemia strategisesti oikeita ratkaisuita ristiinopiskelun kohdalla.

Teksti: Salla Siivonen
Kuvat: Eija Hammarberg