Johdon sidosryhmäviesti 1/2022

> Yliopistokeskuksen johtajan tervehdys

Elämme aikoja, jolloin monet varmoina pitämämme toiminnan perusajatukset ovat haihtuneet olemattomiin. Julmuudet ja raakuus ovat yllättäneet ja pysäyttäneet koko sivistyneen maailman miettimään, miten tällainen on mahdollista. Vaikka tapahtumat eivät suoranaisesti ja välittömästi vaikuta toimintaan yliopistokeskuksessa, on selvää, että maailma ei ole tämän jälkeen entisellään, ja uuteen tilanteeseen – millaiseksi se muodostuukin – sopeutuminen vie vuosikymmeniä.

Olemme yliopistokeskuksessa alkuvuoden aikana laittaneet viime vuotta pakettiin. Vuoden 2021 merkittävimpiä uusia avauksia ja kehittämissuuntia ovat olleet yritysyhteistyöverkosto FORE UCPorin lanseeraus, laajempi yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa (mm. SAMK, Satakunnan lukiot), uusien tekniikan alan maisteriohjelmien suunnittelu sekä edunvalvonta yliopistokeskusten yhteistyöverkoston koordinaattorina. Yliopistokeskuksessa opiskeli viime vuoden lopussa 992 perustutkinto-opiskelijaa ja 67 jatkotutkinto-opiskelijaa. Maistereita valmistui 167 ja tutkimusjulkaisuja tuotettiin 231 kappaletta. Lisää tilastoja sekä artikkeleita tutkijoiltamme ja sidosryhmiltämme löytyy Säikeitä-lehdestä. Linkki lehteen on alempana tässä viestissä.

Rehtori emeritus Kalervo Väänäsen korkeakouluselvitys on poikinut useita jatkotoimenpiteitä ja saanut aikaan runsaasti myönteistä kehitystä. Yliopistokeskuksen kannalta merkittävin toimenpide on tekniikan alan ylioppilaspohjaisen koulutuksen pilotointi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lisämäärärahan turvin. Koulutusta suunnitellaan yliopistokeskuksen emoyliopistojen – Turun ja Tampereen yliopistojen – yhteistyönä. Ensimmäinen sisäänotto uuteen tutkinto-ohjelmaan on suunniteltu syksyyn 2023. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa tehdään uraauurtavaa työtä, koska Suomessa ei juuri ole yliopistojen yhteisiä tutkinto-ohjelmia. Pilotin tarkoituksena on tarjota satakuntalaisille ylioppilaille mahdollisuus jatkaa tekniikan opintoja maakunnassa ja samalla tutustua alueen yrityksiin. Jo tutkinto-ohjelman suunnitteluvaiheessa yritykset otetaan mukaan koulutuksen sisällön suuntaamiseen. Tutkinto-ohjelman sisältö on räätälöity emoyliopistojen tarjonnasta.

Koulutuksen toteutuksessa tehdään yhteistyötä myös Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Alueen korkeakoulujen välinen yhteistyö on muutenkin noussut keskustelun keskipisteeseen korkeakouluselvityksen toimenpiteiden jalkauttamisen yhteydessä.

Yhdessä ollaan vahvempia myös vaikeina aikoina.

Antoisia lukuhetkiä sidosryhmäviestin parissa toivottaen,
Tarmo Lipping


> Tiedelehti SÄIKEITÄ 2022 on ilmestynyt

Porin yliopistokeskuskuksen tuore tiedelehti ja vuosijulkaisu SÄIKEITÄ on nyt luettavissa. Kansien välissä on kahden yliopiston ihmisiä, tiedettä ja opetusta. Säikeitä 2022 esittelee otteita opiskelusta, opettamisesta ja tutkimuksesta Porin yliopistokeskuksessa vuonna 2021.

Lue lehteä! (siirryt Issuu-palveluun) >>

> Mitä kuuluu FORE UCPorille?

FORE UCPori on yliopistokeskuksen ja alueen yritysten tutkimusyhteistyötä kiihdyttävä yhteistyöverkosto, joka käynnistyi syksyllä 2021. Toiminta perustuu keskeisesti Haastajafoorumeihin, yritysjohdon ja akateemisten asiantuntijoiden yhdessäoppimistilaisuuksiin. Haastajafoorumeissa käsitellään aina jotain yrityksistä noussutta täsmäteemaa, ja tunnistetaan teemasta yhdessä konkreettisempia osia jatkokehittämisaihioiksi. Niitä jalostetaan eteenpäin Teknologiafoorumeissa. Syntyvä yhteistyö voi olla monimuotoista – opinnäytetöistä yhteisiin tutkimushankkeisiin.
Kevään 2022 ensimmäisen Haastajafoorumin 14.3.2022 teema oli ”Tulevaisuuden energiajärjestelmät” – varsin ajankohtainen teema nyt, kun vihreään siirtymään liittyvän murroksen rinnalle on noussut uudenlaisia kysymyksiä esimerkiksi energian hintariskeihin liittyen. Tilaisuudessa osallistujajoukkoa sanamukaisesti haastoivat Turun yliopiston tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja sekä VTT:n tutkimuspäällikkö, vetytalouden asiantuntija Olli Himanen.

Yhteisiä jatkokehittämiskohteita tunnistettiin runsaasti – esimerkiksi energian kysyntäjoustoon ja hintariskeihin vaikuttavien alueellisten ratkaisujen kehittäminen, satakuntalaisen vetytalouden tulevaisuuden potentiaalin hahmottaminen sekä raskaan liikenteen ja tavaralogistiikan käyttövoiman vaihtoehtoihin liittyvä kehittäminen. Kysyntäjoustoon liittyvä Teknologiafoorumi järjestetään vielä loppukevään aikana.

Tulevat Haastajafoorumit liittyvät mm. kuluttajapalveluinnovaatioihin ja kuluttajakäyttäytymisen muutokseen sekä liiketoimintalähtöiseen tuotesuunnitteluun. Mikäli haluat kuulla FORE UCPorin toiminnasta lisää, ota yhteyttä!

Katariina Yrjönkoski
Projektijohtaja, FORE UCPori
katariina.yrjonkoski@ucpori.fi

Lue lisää FORE UCPorista >>


Uusi tekniikan tutkintokoulutus muotoutuu Porin yliopistokeskukseen yhteistyössä yritysten kanssa

Satakunnassa on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua tekniikan alan osaajista ja osaamisen tulevaisuudesta. Alueella on vahva teollinen perinne ja vahvoja teollisuuden aloja, joiden kasvavalla vientiteollisuudella on suuri kansallinen merkitys. Samanaikaisesti huolta aiheuttaa osaajien riittävä saanti ja kiinnittyminen maakunnan yrityksiin.

Vastatakseen tähän alueen elinkeinoelämän tarpeeseen Turun yliopisto ja Tampereen yliopistot ovat yhteistyössä perustamassa uutta tekniikan kandidaatintutkinto-ohjelmaa Porin yliopistokeskukseen. Sen alaksi on valittu alueen yritysten ja elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta tietotekniikka ja erityiseksi painotusalueeksi automaatiotekniikan osaaminen. Paikallinen yliopistokeskus on erinomainen toiminta-alusta kahdelle yliopistolle. Yhdessä tuotettava tutkinto-ohjelma antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää kahden emoyliopiston osaamista tavalla, joka kohdentaa koulutusta juuri satakuntalaisten yritysten tarpeisiin.

Tiivis vuoropuhelu yritysten ja yliopistojen välillä niin uuden tutkinnon suunnittelussa kuin opiskelun arjessa on kaikkien osapuolten etu. Opiskelijoille yrityskontakti antaa mahdollisuuden soveltaa oppimaansa nopeasti käytännössä, jolloin osaaminen muotoutuu työelämän kannalta relevantimmaksi kuin puhtaasti teoreettisessa opiskelussa. Yrityksille yhteistyö mahdollistaa tulevaisuuden osaajiin tutustumisen sekä tarjoaa mahdollisuuden monimuotoiseen, uutta osaamista tuottavaan yhteistyöhön esim. harjoitustöiden tai vierailuluentojen kautta. Kun Satakunnassa on tarjolla lisäksi myös laadukasta ammattikorkeakoulutasoista tekniikan koulutusta, on tärkeää, että koulutusta kehitetään jatkossa myös yli oppilaitosrajojen.

Tieto- ja automaatiotekniikan osaamista hyödyntävillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kyselyyn, jossa voi kommentoida uuden kandidaatintutkinto-ohjelman sisällön painotuksia oman liiketoimintansa näkökulmasta. Yritysten näkemykset ovat tässä vaiheessa erityisen arvokkaita, jotta uuden tutkinnon sisältö kohtaa alueellisen osaamistarpeen mahdollisimman hyvin.

Mikäli siis edustat yritystä, jota tämän alan osaajat kiinnostavat, käythän vastaamassa kyselyyn 15.4.2022 mennessä!

Katariina Yrjönkoski
Tampereen yliopisto

Sari Stenvall-Virtanen,
Turun yliopisto