Tampereen yliopiston pyöreät

Tampereen yliopiston Porin yksikkö – 10 vuotta! Tampereen yliopiston Porin yksikkö juhli kymmenvuotista taivaltaan 8.5.2014 Sampo-Rosenlewin tehdasmiljöössä sijaitsevassa koulutus- ja juhlatalo Mekanissa.
Juhlaan kutsuttiin useita merkittäviä toimijoita Tampereen yliopistosta, Porin yliopistokeskuksesta ja muista satakuntalaisista yhteistyöorganisaatioista. Hyvän ruoan ja musiikin ohella juhlassa nautittiin yhteiskunnallisesta paneelista, joka pohti yhteiskunnallisen tutkimuksen sosiaalista tilausta.

Yhdeksi juhlan keskeiseksi teemaksi nousi yhteistyö ja sen merkitys. Tampereen yliopiston Porin yksikkö on jo syntytarinaltaan yhteistyön tulos. Porin kaupungin entinen kaupunginjohtaja Martti Sinisalmi kertoi puheenvuorossaan ylioppilaspohjaisten opintojen lisääntyneen yliopistokeskuksessa Porin kaupungin tarpeesta. Tampereen yliopisto saatiin luontevasti mukaan tarpeen täyttämiseen. Tampereen yliopiston Porin yksikön keskeisenä tavoitteena oli toimia hyvinvointipalvelujen keskuksena, ja hyvinvointipalvelut ovatkin edelleen tärkeä osa Tampereen yliopiston Porin yksikön tutkimusta ja opetusta. Yhteistyötä on Porin kaupungin lisäksi vahvistettu myös yliopistokeskuksen eri yksiköiden välillä ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Liki samanaikaisesti Tampereen yliopiston Porin yksikön perustamisen yhteydessä Porissa aloittaneet opiskelijat perustivat Ainejärjestö Utopian, jolla on siis myös kymmenvuotinen historia takanaan. Utopialla oli oma juhlansa Lounaskahvila Brunssissa 11.4.2014, ja juhla tavoittikin kiitettävästi osallistujia Utopian vaikutuspiiristä. Utopian keskeisenä tehtävänä on toimia edunvalvojana yksikön opiskelijoille ja lisätä mielenkiintoa opiskeluun virkistystapahtumin. Utopialle on tärkeää myös edistää koulutuksellisia asioita suunnittelemalla esimerkiksi työelämäiltoja ja ekskursioita. Utopia tekee yhteistyötä Tampereen ylioppilaskunnan, Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry:n ja muiden ainejärjestöjen kanssa. Ainejärjestön on tulevaisuudessa oltava entistä joustavampi ja muuntautumiskykyisempi, jotta ainejärjestö tavoittaisi paremmin opiskelijansa.

Kun kandidaattipohjainen sisäänotto päättyi toissavuonna Porin yksikössä, osa pelkäsi Tampereen yliopiston poistuvan kokonaan Porista. Tampereen yliopisto on kuitenkin pyrkinyt turvaamaan Porin yksikön jatkuvuutta lisäämällä enemmän avoimen yliopiston opintoja maisterivaiheen opintojen oheen. Porin yksikkö on Tampereen yliopistolle mahdollisuus kokeilla uusia menetelmiä, kuten esimerkiksi monimuoto- ja etäopintoja. Poriin pyritään myös kehittämään virtaviivaiset opintopolut, joiden toimintamalleja voidaan mallintaa pääkampuksella. Yliopistokeskuksen kannalta Tampereen yliopiston yksikkö merkitsee molemminpuolista kumppanuutta ja opiskelijoille mahdollisuuden ristiinopiskeluun.

Yliopiston johto on käynnistänyt toimenpiteet Porin yksikön keskeisten professorien virkojen vakinaistamiseksi. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtaja Risto Kunelius korostaa vakinaistetun ydinhenkilökunnan osaltaan vaikuttavan myönteisesti tutkimukseen ja takaavan pidempiaikaisemman yhteistyön kehittymistä. Kunelius painottaa Porin yksikön olevan myös selkeästi osa Tampereen yliopistoa. Porin yksikön vuorovaikutusta emoyliopiston kanssa halutaankin tiivistää.

Esimerkkinä kenttätutkimuksesta ja yhteistyön merkityksestä on Porissa 9.5. tohtoriksi väitellyt Pälvi Lehtonen, jonka sosiologian väitöskirja ”Koulutuksen järjestäjien ja työelämäedustajien yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla - Tapaustutkimukseen pohjautuva substantiivinen teoria” kuvastaa Tampereen yliopiston Porin yksiköllekin ominaista tutkimusta.

Väitöskirjassaan Lehtonen tarkastelee yhteistyötä kouluttajien ja työelämäedustajien välillä. Lehtonen kuvailee lämpimäksi suhdettaan yliopistokeskukseen, jossa korostuu eri alojen professorien välinen yhteistyö ihanteellisessa ympäristössä. Lehtonen valmistui kasvatustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta, mutta toimii nykyään lehtorina Satakunnassa Sataedussa.

Tampereen yksikön henkilökunnalla ja opiskelijoilla on hyvä pohja pohja jatkaa tutkimusta hyvinvoinnin kentässä kohti seuraavaa kymmenlukua!

Karri Kauppila
Ainejärjestö Utopia ry:n puheenjohtaja