Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Akateemista täydennyskoulutusta vaikka luovaan johtamiseen 14.11.2009 Akateemisen aikuiskoulutuksen merkitys on kasvussa myös Satakunnassa. Tätä kysyntää vastaamaan tarjoavat täydennyskoulutusta Porin yliopistokeskuksessa Tampereen teknillisen...


Akateemista täydennyskoulutusta vaikka luovaan johtamiseen

14.11.2009


Akateemisen aikuiskoulutuksen merkitys on kasvussa myös Satakunnassa. Tätä kysyntää vastaamaan tarjoavat täydennyskoulutusta Porin yliopistokeskuksessa Tampereen teknillisen yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Edupoint Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muuntokoulutus, Taideteollisen korkeakoulun sekä Porin taiteen ja median osasto. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköllä on tarjottavanaan esimerkiksi hyvinvoinnin ja luovan johtamisen täydennyskoulutusta.

– Täydennyskoulutuksemme painottuu hyvinvointitalouden ja luovan johtamisen alueille. Nämä ovat meidän toimintamme sisällöllisiä painopisteitä kaiken kaikkiaan.

Hyvinvointialueella koulutusteemat ovat liittyneet muun muassa hyvinvointiyrittäjyyteen, työhyvinvointiin ja hyvinvointipalvelujen julkiseen palvelutuotantoon. Johtamisen täydennyskoulutuksen tärkeitä sisältöalueita ovat mm. hyvinvoinnin johtaminen, luovan työotteen johtaminen ja työn innovatiivinen kehittäminen sekä muutoksen johtaminen, kertoo kehitysjohtaja Pertti Laine TuKKK:n Porin yksiköstä.

Porin yliopistokeskus täyttääkin hyvin korkeakoulun perustehtävät myös täydennyskoulutuksen osalta. Tämän lisäksi yliopistokeskus tarjoaa viiden eri alan yliopistoyksikön voimin yrityksille ja yhteisöille myös tutkimus- ja kehittämisosaamista.

Verkostomaiseen yhteistyöhön perustuva tutkimustoiminta on Porin yliopistokeskuksen yksi merkittävimmistä vahvuuksista.

Koulutuksen suunnittelusta
vastaavat ammattilaiset

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön Ohjelmistoasiantuntemuksen keskuksen CoSE :n (Centre of Software Expertise) koulutuspalvelut ovat hyvä esimerkki siitä, miten vakavasti koulutustarjontaan ja sen kehittämiseen suhtaudutaan.

Koulutustarjonta kattaa laaja-alaisesti ohjelmistotyön ja ohjelmisto-organisaation kannalta keskeisiä osa-alueita.

– Koulutuksemme on toimintakautensa (5-6 vuotta) käsittänyt noin 5000 henkilökoulutuspäivää. Tätä toimintaa varten yksikössämme on kaksi päätoimista koulutuksen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavaa työntekijää. Lisäksi koulutustarjontamme kattaa tutkintoperusteisia koulutuksia, jotka on suunnattu työssäkäyvän opiskelijan tarpeet huomioon ottaen, ohjelmistotekniikan professori Hannu Jaakkola kertoo.

Tutkimus- ja asiantuntijapalveluita

Täydennyskoulutuksen lisäksi Porin yliopistokeskuksen eri yliopistoyksiköt tarjoavat myös monenlaisia tutkimus- ja asiantuntijapalveluita niin tekniikan, liiketalouden, kulttuurin, merenkulun, hyvinvoinnin kuin taiteenkin aloilta.

Professori Pia Arenius Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä kertoo yrittäjyysopintojen täydennyskoulutus- sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden teemoina olevan muun muassa liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi; yrittäjyyden ja alkavan yritystoiminnan edistäminen, yrittäjyyspolitiikka aluetalous; aluetalouden kilpailukyvyn seuranta; tilastotiedon hyödyntäminen käyttäjäinnovaatiot; tuotteiden ja palveluiden käyttäjien osallistaminen yrityksen innovaatiotoimintaan sosiaalinen pääoma ja verkostot; ja niiden hyödyntäminen yritystoiminnassa.

Eri yliopistoyksiköt ovat lisäksi mukana monissa alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Esimerkiksi hyvinvoinnin ja luovan johtamisen puolella nämä hankkeet liittyvät muun muassa elintarviketeollisuuden ja julkisten palvelujen tuottamiseen.

– Kehityshankkeissamme sovellamme usein niin sanotun tutkimuslähtöisen kehittämisen mallia ja toimintatutkimuksellisia menetelmiä. Tämä tarkoittaa muun muassa tilanteiden kartoittamista erilaisilla mittauksilla ja tieteellisen tiedon tuomista kehittämisen eri vaiheisiin.

Tärkeä osaamisalueemme on hankkeiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi. Tänä päivänä hankkeemme ovat yhä useammin monitieteellisiä, mikä merkitsee usean eri asiantuntijatahon liittymistä samaan hankekokonaisuuteen. Esimerkkinä tästä on liiketaloustieteen liiketoimintaosaamisen) ja vanhuspalvelujen tuottamiseen liittyvän gerontologisen osaamisen yhdistäminen, Laine kertoo.

Tyypillisesti mukana
useita yrityksiä


Yhteistyökumppaneita Porin yliopistokeskuksen yliopistoyksiköiden projekteissa on ollut paljon niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta, niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Tampereen teknillisen yliopiston CoSe:n esimerkkilista on vaikuttava.

– Yritysyhteistyön verkosto vuosien varrella kattaa kymmeniä yrityksiä, joiden kanssa on tehty sekä koulutus- että tutkimusyhteistyötä. Ohjelmistoliiketoiminnan kehittämisen alueella osana tutkimushankkeita on kyetty asiakasyritysten toiminnassa toteuttamaan toimintatapaa koskevia muutoksia, joiden taloudellinen merkitys on yritykselle suuri.

Tyypillisessä tutkimusprojektissa on mukana useita yrityksiä, muita tutkimusorganisaatioita (nyt meneillään olevissa hankkeissa muun muassa Joensuun yliopisto (Itä-Suomen yliopisto), Turun Kauppakorkeakoulu (Turun yliopisto), Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto), VTT kansallisina tahoina, kansainvälisiä partnereita on Japanista (Keion yliopisto, Komazawan yliopisto, NICT, Kanagawa Institute of Technology), Irlannista (Limerickin yliopisto), Saksasta (Kielin yliopisto), Tsekistä (VSB-TU Ostrava, Sloveniasta (Mariborin yliopisto), Luxemburgista, Belgiasta, Brasiliasta, ja niin edelleen Hannu Jaakkola luettelee.

Siinä missä TTY:n projektit liittyvät pääosin niin sanottuun kovaan teknologiaan on Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalipolitiikan projekteilla kolme 'pehmeämpää' yleisteemaa kuten opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamisen sekä Porin kaupungin ja Satakunnan alueen hyvinvointipotentiaalin vahvistamisen teemat.

– Jälkimmäisestä esimerkkinä voisi mainita Lasta lyömätön Satakunta -projektin ja muun yhteistyön poliisien kanssa, sekä suunnitteilla olevan Lähiöhankeen. Lisäksi on järjestetty 'Paremmaksi Poriksi' työpaja, josta on myös julkaisu. Kolmantena yhdistävänä teemana projekteissa ovat osallistavan toimintatutkimuksen menetelmät /tutkiva kehittäminen / kehittävä tutkimus; sovellutuksia organisaatiorajoja ylittävät tutkimukset, joissa luodaan demokraattisen dialogin avulla pohjaa yhteiselle tekemiselle, kertoo professori Satu Kalliola.

Kaiken kaikkiaan Porin yliopistokeskuksen palvelutarjonta kattaa palvelut suppeista toimeksiantokonsultoinneista mittaviin tutkimusprojekteihin saakka kaikilla yliopistokeskuksen tieteenaloilla.

Yliopistollinen täydennyskoulutus Suomessa www.taydennyskoulutus.fi

Lisää Satakunnan korkeakoulujen täydennyskoulutuksesta sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta: www.satakorkea.fi

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg