Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ovat ennätyksellisen positiivisia ja tulevaisuuden näkymät vielä valoisampia

Varustamoalan ja merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ovat ennätyslukemissa. Kehitys on ollut nousujohtoista jopa siinä määrin, että kuljetuskysynnän ja Suomen meriliikenteen viennin kohdalla on saavutettu koko varustamobarometrin 12-vuotisen historian...

Varustamoalan ja merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ovat ennätyslukemissa. Kehitys on ollut nousujohtoista jopa siinä määrin, että kuljetuskysynnän ja Suomen meriliikenteen viennin kohdalla on saavutettu koko varustamobarometrin 12-vuotisen historian ennätykset.

Tiedot ilmenevät Turun yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Centerin julkaisemasta Varustamobarometristä, joka kartoittaa kyselyn avulla varustamoalan johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä vuosittain.

Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on toiseksi paras koko barometrin historian aikana. Tilanteen ennakoidaan tästä vielä hieman parantuvan, joskin melko maltillisesti. Kuljetuskysyntä Itämeren ja Pohjanmeren alueella on korkeimmillaan ja tulevaisuus nähdään myös erittäin positiivisena.

- Tämä on loistava uutinen. Merenkulkusektori on Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille elintärkeä. Alan kehitysmyönteisyys sekä positiivinen tulevaisuusvire nostavat Suomen merenkulun asemaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, sanoo Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa.

Kyselyyn vastanneista 85 % on ilmoittanut Suomen meriliikenteen viennin kasvavan jonkin verran tai huomattavasti. Myös tuonnin osalta tulevaisuus näyttää valoisalta; kaksi kolmesta vastaajasta uskoo meriliikenteen tuonnin kasvuun.

Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla on edelleen kovaa ja kilpailun ennakoidaan kiristyvän entisestään. Merikuljetusrahtien hinnat ovat nousseet melko huomattavasti aiemmasta, mihin vaikuttaa suoraan polttoaineen hintojen nousu.

Investoinnit Suomen ja ulkomaiden väliseen liikenteeseen ovat kasvaneet merkittävästi. Kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen kuluneena kautena. Tulevaisuus nähdään vielä tätäkin myönteisempänä, sillä 85 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan entisestään. Varustamoiden kapasiteetin käyttöaste on sekin noussut merkittävästi ja ennusteen mukaan nousee edelleen.

Merenkulkupolitiikkaan ei aiempien vuosien tapaan olla edelleenkään tyytyväisiä. Merkittävin mainittu este varustamoalan kasvun tiellä oli huono hintakehitys. Kahtena edellisenä kautena mainittu huomattavin este, talouden yleinen epävarmuus, ei sen sijaan enää yltänyt viiden merkittävimmän esteen joukkoon. Suomalaisten varustamojen markkinaosuus on lievässä nousussa.

Vuosittain vaihtuva teemakysymys liittyi merialuesuunnitteluun, jonka vaikutuksista toimintaansa varustamot ovat vielä suhteellisen epävarmoja.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin 15. varustamobarometri julkistettiin 19. joulukuuta 2017 klo 10.00.
Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä.
Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa 2017. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi
Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille.

Koko varustamobarometriraportti on saatavissa osoitteissa:
www.shortsea.fi
mkk.utu.fi

Lisätietoja: tutkija Minna Alhosalo, puh. 040 176 4520, minna.alhosalo@utu.fi