Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteissa näkyvissä lievää elpymistä

Varustamobarometrin 2015 mukaan merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on parantunut viime vuoteen verrattuna.  Hajonta vastaajien kesken on kuitenkin edelleen suurta. Tulevaisuus nähdään positiivisena, mistä osoituksena on tulevia suhdanteita...

Varustamobarometrin 2015 mukaan merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on parantunut viime vuoteen verrattuna.  Hajonta vastaajien kesken on kuitenkin edelleen suurta. Tulevaisuus nähdään positiivisena, mistä osoituksena on tulevia suhdanteita kuvaavan saldoluvun vaihtuminen negatiivisesta positiiviseksi. Polttoaineen hinnan romahdus näkyy alentuneina rahtihintoina. Teemakysymyksellä kartoitettiin varustamojen älyliikenteen suunnitelmia. Kehityksen oletetaan olevan nopeaa lähivuosien aikana: kolme neljästä vastaajasta aikoo lisätä tietoteknisten (ICT) ratkaisujen käyttöönottoa vuoteen 2020 mennessä.
 
Tiedot ilmenevät Turun yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Centerin julkaisemasta Varustamobarometristä, joka kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä.

Kuljetuskysynnän saldoluku on edelleen negatiivinen eli heikkenemistä kuvaava. Saldoluvun ennakoidaan kuitenkin kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana hieman positiiviseksi. Vientikuljetusten osalta suhdanne näyttää elpymisen merkkejä ja tulevaisuuden odotukset ovat muuttuneet usean vuoden tauon jälkeen positiivisiksi. Tuontikuljetusten ennusteessa on nähtävissä pientä laskua. Merikuljetusmarkkinoiden kilpailu on edelleen kireää: toteutuneen kauden saldoluku on täysin sama kuin viime vuonna. Vastauksissa on nyt enemmän hajontaa, ja viidennes vastaajista on sitä mieltä, että kilpailu merikuljetusmarkkinoilla on kiristynyt huomattavasti.

Merikuljetusrahtien hintoja kuvaava saldoluku on laskenut viime vuodesta ja ennusteen mukaan rahtihinnat pysyvät ennallaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Viime vuonna alkanut polttoaineen hinnan lasku on jatkunut, ja siihen viittaava saldoluku on varustamobarometrin historian selvästi korkein. Polttoaineen hinnan odotetaan seuraavan 12 kuukauden aikana joko pysyvän ennallaan tai nousevan jonkun verran.

Viime vuoden oleelliseen nousuun verrattuna varustamoiden liikevaihdon saldoluku on hieman laskenut. Alan yleinen suhdannetilanne on vaikuttanut eri lailla eri yrityksiin, joihinkin positiivisesti ja joihinkin varustamoihin negatiivisesti. Saldoluku on kuitenkin edelleen keskimääräisesti liikevaihdon nousua kuvaava eli positiivinen. Varustamoiden kapasiteetin käyttöastetta kuvaava saldoluku ja ennusteet ovat lähes muuttumattomia. Talouden yleinen epävarmuus sekä huono hintakehitys olivat edellisen vuoden tapaan merkittävimmät kasvun esteet. Kolmantena esteenä oli kysynnän riittämättömyys. Viime vuoteen verrattuna suurimmat erot esiintyivät Suomen lipun hinnan ja bunkkerin hinnan nousun kohdalla, joiden merkitys kasvun esteenä oli laskenut huomattavasti.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin 13. varustamobarometri julkistettiin 9. joulukuuta 2015 klo 9.30. Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä lokakuussa 2015. Kysely lähetettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille. Kriteerinä on, että varustamot kuljettavat rahtitavaraa ulkomaan liikenteessä.

Koko barometriraportti on luettavissa osoitteessa www.shortsea.fi

Lisätietoja:
tutkimusasiantuntija Jenny Katila,
p. 046 920 7831, jenny.katila@utu.fi