Pro gradu: Nuoret suhtautuvat työelämään toiveikkaina ja pelottomina

Nuoret ihmiset eivät näe työttömyyttä todellisena vaihtoehtona. He ovat sekä toiveikkaita että pelottomia, kun työelämän muutosten varsinaiset realiteetit ovat vielä edessäpäin. Mia Lindforsin sosiaalipolitiikan pro gradu –tutkielma Valinnoilla kohti...

Nuoret ihmiset eivät näe työttömyyttä todellisena vaihtoehtona. He ovat sekä toiveikkaita että pelottomia, kun työelämän muutosten varsinaiset realiteetit ovat vielä edessäpäin.

Mia Lindforsin sosiaalipolitiikan pro gradu –tutkielma Valinnoilla kohti työelämähaaveita – Toisen asteen nuoriso-opiskelijoiden käsityksiä työelämästä sekä koulutus- ja urapolun suunnittelusta paneutuu nuorten näkemyksiin ja tietämykseen uudesta työelämästä.

Nuoret näkevät heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulevan työuransa valoisana ja mahdollisuutensa työllistyä halutulle alalle hyvinä. Myönteistä suhtautumista tulevaan työuraan ja yleensäkin tulevaisuuteen perustellaan omalla motivaatiolla, asenteella ja tavoitteellisuudella.

Työn mielekkyys on nuorille tärkeintä. He arvostavat myös jatkuvaa kouluttautumista, varmaa työllistymistä ja työaikojen joustavuutta.

Lindforsin tutkimus selvittää myös mahdollisia koulutuspolkuun vaikuttavia tekijöitä ja tarkastelee, vaikuttaako jo tehty valinta toisen asteen oppilaitoksesta koulutus- ja uransuunnitelmiin tai tietämykseen ja käsityksiin työelämästä.

Nuoret kokevat tekevänsä koulutus- ja uravalinnat omista lähtökohdistaan omiin tavoitteisiin pyrkien. Tutkimuksessa selvisi kuitenkin, etteivät nuorten valinnat ole täysin ympäristöstä irrallisia.

-Vanhempien tulisi huomioida ja tiedostaa oma mahdollinen vaikutuksensa nuoren valintoihin. Päätös toisen asteen opinnoista on suuri. Tehty valinta vaikuttaa pitkälle nuoren koulutus- ja urasuunnitelmiin. Lasten kanssa koulutus- ja uravalinnoista keskustellessa tulisi tuoda esille erilaisia mahdollisuuksia korostamatta vanhempien omia toiveita nuoren työurasta, Lindfors sanoo.

Tutkimustulokset perustuvat vuoden 2015 syyslukukaudella kerättyyn kyselyaineistoon. Aineisto koostuu 658 Porissa toisen asteen tutkintoa (ammattikoululaisia ja lukiolaisia) suorittavan nuoren vastauksesta. Tulokset on analysoitu pääasiassa tilastollisin menetelmin. Lisäksi nuorten ajatusmaailmaan oli mahdollisuus päästä tarkemmin kyselylomakkeelle sisällytettyjen muutamien sanallisesti vastattavien kysymysten avulla.


Lisätietoja:
Mia Lindfors
Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Lindfors.Mia.M@student.uta.fi, puh. 0400 411 132