Satamittari: Satakunnan talouden elpyminen jatkunut vahvana – vain kemianteollisuus laskussa

Satakunnassa talouden elpyminen jatkui toden teolla vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Teollisuus pääsi suurelta osin kasvuun kiinni. Suotuisaa suhdannekuvaa himmensi vain Venatorin tulipalon aiheuttama tuotantokatkos, joka painoi myös maakunnan...

Satakunnassa talouden elpyminen jatkui toden teolla vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Teollisuus pääsi suurelta osin kasvuun kiinni. Suotuisaa suhdannekuvaa himmensi vain Venatorin tulipalon aiheuttama tuotantokatkos, joka painoi myös maakunnan vientilukuja alaspäin. Erityisen myönteisenä piirteenä erottuu maakunnan koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä meriteollisuuden kasvun käyn-nistyminen vahvana. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon nousu voimistui huomattavasti. Myös metsä-teollisuus jatkoi edelleen loivalla kasvu-uralla. Rakentamisen ja palveluiden veto jatkui loppuvuonna varsin vahvana, mutta kaupan ja luovien alojen nousu tyrehtyi. Talouden palkkasumma kohosi loppuvuonna edelleen hieman ja päätoimialojen henkilöstömäärän nousu jatkui. Lähiajan näkymät ovat maakunnalle yhä varsin suotuisat.

Satakunnan talouden nousu jatkui toden teolla vuoden 2017 heinä–joulukuussa. Lähes koko teollisuus pääsi kasvuun kiinni ja kehitystä varjosti vain Venatorin tulipalon aiheuttama tuotantokatkos, mikä romahdutti kemianteollisuuden liikevaihdon. Koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä meriteollisuuden uusi nousu näyttäisi alkaneen vankkana. Kuitenkin teknologiateollisuudessa kiivain kasvu osui metalli- sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistukseen. Jälkimmäisessä todennäköisesti osansa on automaatio- ja robotiikkaklusterilla, josta osa sijoittuu ao. toimialalle. Muuten automaatiossa liikevaihto laski poikkeuksellisesti, mikä saattaa selittyä suurten toimijoiden tilausten laskutusten ajankohdilla. Metallien jalostus menestyi yhä mainiosti. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kasvu voimistui huomattavasti. Myös metsäteollisuus jatkoi edelleen nousu-uralla, joskin sen kehitys jäi teollisuuden haarojen vaisuimpaan päähän. Venatorin ohella toinen teollisuudesta kumpuava huolenaihe liittyy Technipin telakkaan, jonka ohut tilauskanta alensi edelleen telakoiden ja meriteollisuuden palkkasummaa. Teollisuuden vienti pysyi lähes ennallaan loppuvuodesta, sillä viennin kokonaiskuvaa kurjensi havaittavasti kemianteollisuuden alamäki. Myönteisenä piirteenä teknologiateollisuuden vienti piristyi selvästi ja lisäksi metsäteollisuudessa tasainen nousu jatkui.

Satakunnan rakennustyömailla tahti on ollut edelleen kiivas, sillä alan liikevaihto kohosi yhä rivakasti. Myös henkilöstöä täydennettiin loppuvuodesta. Satakunnan palvelusektorin veto jatkui loppuvuonna varsin vahvana, sillä kaupan ja luovien alojen liikevaihdon kasvun tyrehtymistä paikkasi liike-elämän palveluiden voimakas noste. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto nousi, joskin aiemmasta tasaantuneena.

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetilastojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2017 heinä–joulukuussa 3,3 % vuoden 2016 vastaavaa aikaa korkeammaksi. Satakunnan yrityskannasta 51 % pääsi kasvuun kiinni viime vuoden heinä–syyskuussa ja 35 % saavutti liikevaihdon nousua vähintään 15 %:n verran. Loka–joulukuussa osuudet kipusivat jo vastaavasti 57:ään ja 41 %:iin ylittäen sel-västi aiemman tason. Kaikenkokoiset yritykset pääsivät kasvuun kiinni, mutta suurin vaikutus maakunnan talouskehitykseen on syntynyt yli 20 hengen yrityksissä. Taustalla piilee vahvasti maakunnan merkittävien teollisuuden toimijoiden kohentunut suhdannekuva. Kasvu on kuitenkin rajoittunut pk-yrityksiin, sillä vanhojen suuryritysten keskimääräinen liikevaihto pysyi yhä tiukasti laskussa. Alle viisi vuotta toimineet yritykset kasvoivat noin 30 %, mikä jäi vähän alle tavanomaisen tason. Myös kotimarkkinayritysten loppuvuosi sujui ulkomaankauppaa harjoittavia myönteisemmin, vaikka vienti monilla aloilla nousikin. 

Koko maassa talous pysyi vahvassa iskussa, sillä liikevaihto kasvoi heinä–joulukuussa 2017 5,6 % vuoden-takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu ylitti Satakunnan, mutta ilman Venatorin onnettomuutta maakunnan nousu olisi ollut vähintään samaa luokkaa. Jokaisen teollisuuden alatoimialan liikevaihto kasvoi, mut-ta etenkin elintarvikkeiden valmistuksessa sekä pääosassa teknologiateollisuutta kehitys jäi Satakuntaa vaimeammaksi. Sen sijaan metsä- ja kemianteollisuus pärjäsi paremmin. Rakentaminen ylsi liki Satakunnan kasvuluokkaan ja palveluissa kaupan sekä luovien alojen liikevaihdon kohoaminen jatkui Satakunnasta poiketen. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassakin kasvu ohitti Satakunnan, mutta jäi liike-elämän palveluissa alle. 

Satakunnan talouden palkkasumma (ml. julkinen sektori) kasvoi edelleen varsin niukasti. Nousua kirjattiin vuoden 2017 heinä–joulukuussa 0,9 % vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna. Palkkasumma laski syys-kesällä prosentin, mutta kohosi loppuvuodesta 2,9 %. Yhteenlasketut palkat kohosivat teollisuudessa yleisesti metsä-, kemian- ja meriteollisuutta lukuun ottamatta. Rakentamisessa ja palvelualoilla nousu jäi osin aiempaa vaatimattomammaksi. Valtakunnallisesti palkkasumma kohosi vastaavasti 2,2 %. Teollisuudessa se kasvoi metsä- ja elektroniikkateollisuus pois lukien. Rakentamisessa ja palvelusektorilla nousu oli osin varsin vahvaa. 

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2017 (vertailu vuoden 2016 vastaava aika)

Koko teollisuuden yhteenlasketun liikevaihdon nousu voimistui (3,3 %). Viennin arvo kasvoi jo aavistuk-sen (0,2 %). Palkkasumman (1,4 %) ja henkilöstömäärän nousu jatkui (2,0 %).Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuuden) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu yltyi (7,3 %). Vien-nin arvokin kohosi reippaasti (6,9 %). Palkkasummakin nousi (3,0 %).Metallien jalostuksen liikevaihto kasvoi yhä nopeasti (5,8 %), kuin myös palkkasumma (4,3 %).Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kohosi ripeästi (21,0 %), kuten palkkasumma (5,9 %).Liikevaihto kohosi koneiden ja laitteiden valmistuksessa (8,7 %). Palkkasumma nousi nopeasti (5,9 %).Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi paljon (36,2 %), palkat vain inan (1,6 %).Meriteollisuuden liikevaihto alkoi kasvaa (7,2 %). Palkkasumma laski edelleen loivasti (-2,1 %).Pori–Huittinen teollisuusvyöhykkeen teollisuusyritysten liikevaihto nousi hieman (1,7 %), kuin myös palk-kasumma (2,4 %). Kasvua on hillinnyt Venatorin tuotannon katkos.Meri-Porin M20-teollisuuspuiston liikevaihto pysyi sitkeästi alamäessä lähinnä Technipin vaikeuksien vuoksi (-7,6 %). Palkkasummakin putosi edelleen voimakkaasti (-20,7 %).Automaatio- ja robotiikka-alojen liikevaihto aleni tilausten laskutusajankohdan vuoksi selvästi (10,6 %). Palkkasumma (6,2 %) ja henkilöstömäärä (6,7 %) kohosivat yhä rivakasti.Metsäteollisuuden liikevaihdon (1,9 %) ja viennin (2,4 %) kasvu pysyi kohtalaisena, mutta palkkasumma laski edelleen vähän (-1,3 %).Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto romahti Venatorin palon myötä (-18,7 %). Palkkasummakin kärsi (-1,7 %).Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi nopeasti (13,9 %). Palkkasumma nousi yhä jonkin verran (2,8 %).Rakentamisen liikevaihto kasvoi (7,8 %), kuten palkkasumma (0,5 %) ja henkilöstö (1,8 %).Kaupan liikevaihdon nousu pysähtyi (0,0 %). Palkkasumma kohosi edelleen (1,5 %).Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu tasaantui (3,4 %). Palkat kohosivat vähän (0,8 %).Liike-elämän palvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi (8,8 %). Palkkasumma nousi yhä nopeasti (6,8 %).Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palkkasumman nousu tasaantui 2,0 %:iin.Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi (2,4 %).Luovien alojen liikevaihdon nousu tyrehtyi (0,1 %), mutta palkkasumma kohosi yhä (1,6 %).Kaikkien toimialojen yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi edelleen (1,3 %).

Uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon. Lisäksi Satakunnan talous -katsauksessa tarkastellaan seuraavia erikoisteemoja:
•    Automaation hyödyntäminen
•    Älykäs seutukunta – voidaanko tunnistaa?
•    Suomen ja Satakunnan vesihuolto ja sen turvallisuus

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen, puh 044 711 4350, etunimi.sukunimi@satakunta.fi       

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu: http://www.satamittari.fi/Satakunnan_talous_-katsaus