Väitös: Suomalainen perusteollisuus erikoistuu – talousihmisiltä edellytetään laaja-alaisuutta ja ennakointitaitoja

Väitös: Suomalainen perusteollisuus erikoistuu – talousihmisiltä edellytetään laaja-alaisuutta ja ennakointitaitoja KTM Salla-Tuulia Siivonen esittää laskentatoimen ja rahoituksen alan väitöskirjassaan, että perusteollisuuden yritykset Suomessa ovat...

Väitös: Suomalainen perusteollisuus erikoistuu – talousihmisiltä edellytetään laaja-alaisuutta ja ennakointitaitoja

KTM Salla-Tuulia Siivonen esittää laskentatoimen ja rahoituksen alan väitöskirjassaan, että perusteollisuuden yritykset Suomessa ovat siirtyneet kustannusjohtajuudesta kohti erikoistumista: suomalaisen sellu- ja metalliteollisuuden kohtaamat globaalit ja toimialasidonnaiset kehitystrendit yhdessä koetun taloustaantuman, syklisten toimialojen ja erityisesti paperiteollisuutta kohdanneen rakennemuutoksen kanssa ovat aiheuttaneet raskaan teollisuuden yrityksille tarpeen strategioiden uudelleentarkastelulle.
 
- Esimerkiksi raskaassa teollisuudessa on uutisoitu uusista avauksista, joissa uusia tuotteita valmistetaan panostamalla biotalouteen, Siivonen toteaa.

Siivosen tutkimustulokset osoittavat, että metallinjalostus- ja selluteollisuudessa vallinnut insinöörikulttuuri, joka on korostanut kapasiteetin maksimaalista hyödyntämistä ja kustannuksia, on osin korvautumassa liiketoimintakulttuurilla, jossa huomio kohdennetaan tulokseen ja asiakkaille tuotettuun arvoon.

Strategiset muutokset edellyttävät ennakoivia laskelmia

Siivosen väitöstutkimuksen mukaan yritysten erikoistuessa strategisissa muutostilanteissa korostuu tarve ennakoida tulevaisuutta. Raskaan teollisuuden yritysten pyrkimys löytää uusia tulovirtoja niiden päätuotannon oheen lisää tarvetta uusien arvoa lisäävien laskelmien kehittämiselle.

- Strategiset päätökset perustuvat usein laskelmiin, jotka tulevat niin sanotun perinteisen taloustoiminnon ulkopuolelta esimerkiksi tuotannosta tai hallinnosta. Nämä laskelmat laaditaan usein perinteisten taloushallintajärjestelmien ulkopuolella käyttäen apuna esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaa. Tämä muuttaa niin sanottua perinteistä näkemystä kontrollista ja taloudellisesta vastuusta vain laskentaosastolle liitettävinä ominaispiirteinä, Siivonen huomauttaa.

Tutkimuksessa saadut tulokset uudenlaisten laskelmien merkityksestä strategisessa päätöksenteossa antavat viitteitä siitä, että yrityksen strategiat ovat tulleet käytännönläheisemmiksi. Kun esitetyt strategiset tavoitteet ovat helpommin muutettavissa numeeriseen muotoon, ovat myös laskelmat kytkettävissä strategiaan. 

- Näin voidaan parantaa laskentatoimen mahdollisuuksia olla vaikuttamassa strategisiin päätöksiin. Tutkimustulokset myös osoittavat, että numeroita taustoittava laadullinen ja vertailukohtia tarjoava informaatio kuten benchmarking-raportit lisäävät laskelmista saatavaa informaatiota päätöksentekotilanteissa, Siivonen sanoo.

Yrityksen strategiat tulleet entistä käytännönläheisemmiksi

Erikoistuminen ja uudet tavat laskea edellyttävät yrityksen talousjohtajilta ja controllereilta yrityksen liiketoiminnan laaja-alaista ymmärrystä. 

- Controller työskentelee entistä enemmän vuorovaikutuksessa muilta osastoilta tulevien henkilöiden kanssa, mikä edellyttää entistä parempia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Ammattikunnalta vaadittava aikaisempaa laaja-alaisempi tietämys asettaa uusia haasteita myös korkeakouluissa tarjottavalle koulutukselle.

Siivonen tutki väitöstyössään liiketoiminnan ohjauksen roolia globaalin taloustaantuman aikaan vuosina 2008?2010 suomalaisissa sellu- ja metallinjalostusteollisuuden yrityksissä. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu yli 40 teemahaastattelusta kahdessa suomalaisessa sellu- ja metallinjalostustoimialan yrityksessä.

***

Perjantaina 16. toukokuuta 2014 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, auditorio 125, Pohjoisranta 11 A, PORI) julkisesti tarkastettavaksi KTM Salla-Tuulia Siivosen väitöskirja ”Holding all the cards The associations between management accounting, strategy and strategic change (Kaikki langat käsissä johdon laskentatoimen, strategian ja strategisen muutoksen väliset suhteet). Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Marko Järvenpää Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Markus Granlund Turun yliopistosta.

KTM Salla-Tuulia Siivonen on syntynyt 1977 Porissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1996 Meri-Porin lukiosta. Kauppatieteiden maisteriksi Siivonen valmistui 2005 Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Väitös kuuluu liiketaloustieteen / laskentatoimen ja rahoituksen alaan.


Väitöskirjan myynti: KY-Dealing Oy, puh. 02 333 9422, s-posti info[at]ky-dealing.fi