Todennäköisyyspohjainen mallinnus kertoo maaston muutoksista Olkiluodossa

Todennäköisyyspohjainen mallinnus kertoo maaston muutoksista Olkiluodossa10 000 vuoden aikana rantaviiva Olkiluodon ympäristössä sijaitsevalla alueella tulee siirtymään useita kilometrejä länttä kohti. Väitöstyössään Jari Pohjola teki mallinnuksen, joka...

Todennäköisyyspohjainen mallinnus kertoo maaston muutoksista Olkiluodossa

10 000 vuoden aikana rantaviiva Olkiluodon ympäristössä sijaitsevalla alueella tulee siirtymään useita kilometrejä länttä kohti. Väitöstyössään Jari Pohjola teki mallinnuksen, joka antaa tietoa esimerkiksi rantaviivan sekä alueelle muodostuvien järvien sijaintien todennäköisyyksistä.

–Väitöstutkimuksen tulosten perusteella voidaan osoittaa, että nykyisen Olkiluodon saaren lähistölle muodostuu neljä järveä. Järvien sijainnin ja tilavuuden todennäköisyyksiä voidaan käyttää osana alueen pitkäaikaisturvallisuuden tarkastelua, kuvailee Jari Pohjola.

Varsinkin mallinnuksen tuloksena saatu tieto pintavesien muodostumisesta on olennaisessa roolissa radionuklidien kulkeutumisreittien määrittelyssä.


Maankohoaminen noin kuusi millimetriä vuodessa

Viimeisimmän jääkauden aiheuttama maankohoaminen alueella on tällä hetkellä noin kuusi millimetriä vuodessa, eli keskimäärin mallinnusalueen maapinta-ala kasvaa muutaman jalkapallokentän suuruisen alan verran vuodessa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna.
–Maankohoamisen vaikutus näkyy tällä hetkellä selvimmin merenlahdissa Olkiluodon saaren ympäristössä, Pohjola toteaa.

Väitöstyössään hän loi digitaalisen maastomallin. Se syntyi yhdistämällä alueella tehdyistä maanpinnan korkeuden mittauksista saatu aineisto ja määrittelemällä sille luottamusvälit, joiden avulla mallista saatiin todennäköisyyspohjainen. Maakohoamisen arviointiin Pohjola käytti olemassa olevaa matemaattista mallia, joka perustuu Fennoskandian alueelta kerättyihin rannansiirtymätietoihin. Tätä mallia optimoitiin päivitetyillä tiedoilla sekä mallin eri komponenteista että järvistä saaduista kairausnäytteistä ja arkeologisista löydöistä, joiden avulla rantaviivan siirtymistä voidaan analysoida.

Väitöstyössään Pohjola myös optimoi maankohoamismallin todennäköisyyspohjaisesti sekä mallinsi maasto- ja maankohoamismallien perusteella maaston kehitystä ja pintavesien muodostumista seuraavien 10 000 vuoden aikana.

Mallinnuksen tuloksia voidaan hyödyntää todennäköisyyspohjaisuutensa ansiosta erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden luomiseen Olkiluodon alueen kehityksen tutkimuksessa.

Väitöstilaisuus perjantaina 28.11.

Diplomi-insinööri Jari Pohjolan signaalinkäsittelyn alaan kuuluva väitöskirja Probabilistic Modeling of Landscape Development and Surface Water Body Formation (Todennäköisyyspohjainen maaston kehittymisen ja pintavesien muodostumisen mallinnus)
tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin laitoksella perjantaina 28.11.2014 kello 12 auditoriossa 125 (Pohjoisranta 11 A, Pori).

Vastaväittäjänä toimii professori Markku Poutanen (Geodeettinen laitos). Tilaisuutta valvoo professori Tarmo Lipping TTY:n Porin laitokselta.

Jari Pohjola (34) työskentelee TTY:n Porin laitoksella tietovarantojen ja data-analyysin tutkimusryhmässä.

Lisätietoja: Jari Pohjola, puh. 040 3648 098, jari.pohjola(at)tut.fi