TTY Porissa käynnistyi toistakymmentä uutta tutkimushanketta

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön (TTY Pori) toiminnan tavoitteena on olla valituilla aloillaan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tutkimuspartneri sekä tarjota elinkeinoelämälle ajantasaiseen tieteelliseen tietoon...

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön (TTY Pori) toiminnan tavoitteena on olla valituilla aloillaan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tutkimuspartneri sekä tarjota elinkeinoelämälle ajantasaiseen tieteelliseen tietoon perustuvia tutkimuspalveluja. Tutkimustoiminnassa keskitytään pääasiallisesti soveltavaan tutkimukseen, jolla on vahva kytkös Satakunnan alueen elinkeinoelämään. Tutkijat tekevät mielellään yhteistyötä yritysten kanssa.

TTY Porin kehittämishankkeiden tehtävänä on edistää Porin tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa, erityisesti Satakunnan alueella ja siten luoda uudenlaisia kehittämismahdollisuuksia eri aloille. Kehittämishankkeiden teemat liittyvät TTY Porin tutkimuksen painopisteisiin ja toisaalta myös Satakunnan maakuntaohjelmaan.

TTY Porissa käynnistyi tänä keväänä toistakymmentä tutkimus- ja kehittämishanketta.  Näiden joukossa ovat muun muassa MIKÄ DATA -, ANALYYTTINEN-, HYPE-, AIKO- ja PATE-hankkeet. Yhteensä tutkimushankkeita on käynnissä liki neljäkymmentä.
 
Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla (MIKÄ DATA) -hankkeessa luodaan palvelu, jolla hyödynnetään pelloista saatavaa valtavaa datamäärää ja siten tehostetaan viljelyä, vähennetään ympäristökuormitusta sekä parannetaan kannattavuutta. Hankkeessa ratkaistaan viljelijöiden esiin nostamia tarpeita ja haasteita, kuten esimerkiksi tarpeet tietää maalajien vaihtelut, ravinne-tasot (esim. kalium ja fosfori) ja toteutuneet satotiedot sekä löytää kautta linjan tehostamiskeinoja pellon tuottavuuden nostamiseksi datan avulla. Hanke rahoitetaan maaseudun innovaatioryhmien (EIP) rahoituksesta.

Data-analytiikan osaamiskeskittymä Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja vetovoimaisuuden edistäjänä eli ANALYYTTINEN -hankkeessa tavoitellaan  alueen elinkeinoelämän – teollisuuden, yritysten ja julkisten toimijoiden – kilpailukyvyn paranemista ja uudistumista. Tarkoituksena on tuottaa kehittyneen analytiikan hyödyntämistä tukevaa tietoa Satakunnan elinkeinoelämän tarpeen pohjalta. Hankkeessa luodaan ja juurrutetaan alueelle uudenlaista yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on parantaa alueen organisaatioiden valmiuksia hyödyntää kehittynyttä analytiikkaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Satakuntaan perustetaan data-analytiikan eri sovellusalueista kiinnostuneiden organisaatioiden verkostot sekä data-analytiikan innovaatioalusta ja e-oppimispalvelu.
Tulossa on esimerkiksi seminaari ”Tulevaisuuden terveydenhuolto ja hyvinvointi data-analytiikalla” 11.4.2017.

Rajat ylittävä hyötypelikoulutus – HYPE –hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja -malleja koulutusasteet, toimialarajat ja organisaatiorajat ylittävän hyötypelikoulutustarjonnan luomiseksi ja räätälöimiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin digitalisaation mahdollistamaa ajasta ja paikasta riippumattomuutta hyödyntäen. Tavoitteena on tuottaa uusia tarveperustaisia ratkaisuja peliteknologian keinoin ja näin luoda työpaikkoja. Hankkeen toteuttavat TTY Pori, Sataedu, ja SAMK, joka myös koordinoi hanketta.

TTY Porissa käynnissä kolme Alueelliset innovaatiot ja kokeilut - AIKO –hanketta.
Tapahtumien digiloikka -hankkeen tavoitteena on, että tapahtumaorganisaatiot Satakunnan alueella lisäävät tapahtumatietonsa tapahtumatietokantaan. Porin kaupunki rakentaa tapahtumatietokannan, johon integroidaan tapahtumarajapinta (LinkedEvents), joka on kaikkien Satakunnan tapahtumaorganisaatioiden käytettävissä.

Verkkokoulutuksilla uutta osaamista ja liiketoimintaa (VEKOLI) -hankkeen kokeilujen tavoitteena on laajentaa avoimien, vapaasti saatavilla olevien verkkokoulutusmateriaalien käyttöönottoa ja hyödyntämistä satakuntalaisissa yrityksissä. Hankkeessa suunnitellaan yrityslähtöisesti yliopistollinen automaatiopainotteinen sivuainekokonaisuus. Opintokokonaisuus myös pilotoidaan ja pilotista saatavien kokemusten perusteella laaditaan suunnitelma kokonaisuuden kehittämiseksi ja vakinaistamiseksi osaksi tutkinto-ohjelmaa.

PATE - Palvelukonseptien kehittäminen mahdollistavien teknologioiden tuella -hankkeen toimenpiteiden tuloksena tavoitellaan uudenlaisia palvelukonsepteja satakuntalaisille autoalan yrityksille. Tavoitteena on hankkeessa innovoida yritysten kanssa älykkäitä tuotteita ja palveluita sekä kaupallistaa niitä. Hankkeessa on tavoitteena myös tukea autoalan yrityksiä uuden teknologian käyttöön ottamisessa. Näin pystytään myös kehittämään ympäristöriskejä tai -haittoja vähentäviä tuotteita.

TTY Porin kehittämishankkeet toteuttavat osaltaan yliopistojen kolmatta tehtävää eli yliopistojen tulee edistää tarjoamansa koulutuksen ja harjoittamansa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lue lisää ja ota yhteyttä