Tuore opiskelijabarometri: Opiskeluinto, työelämäyhteydet ja onnistuneet koulutusvalinnat tehokkaan ja toiveikkaan opiskelun taustalla

Tuore opiskelijabarometri: Opiskeluinto, työelämäyhteydet ja onnistuneet koulutusvalinnat tehokkaan ja toiveikkaan opiskelun taustalla Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) ensimmäinen valtakunnallinen opiskelijabarometri käsittelee...

Tuore opiskelijabarometri: Opiskeluinto, työelämäyhteydet ja onnistuneet koulutusvalinnat tehokkaan ja toiveikkaan opiskelun taustalla

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) ensimmäinen valtakunnallinen opiskelijabarometri käsittelee opiskelijoiden arkeen, koulutusvalintoihin, opintojen etenemiseen ja opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin liittyviä teemoja. Lisäksi tuoreessa Opiskelijabarometri 2012 -tutkimuksessa selvitetään opiskelijoiden arkeen liittyviä kysymyksiä sekä kartoitetaan opiskelijoiden yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita.

Tutkimuksessa nousi esiin havainto heikolla pohjalla olevien koulutusvalintojen yleisyydestä. Tulosten mukaan jopa 10 % ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoista kokee tehneensä epäonnistuneen koulutusalavalinnan. Erityisesti luonnontieteellisissä koulutusohjelmissa on paljon opiskelijoita, jotka aikovat vaihtaa koulutusohjelmaa tai korkeakoulua, tai joiden odotukset tutkinto-ohjelmaa kohtaan ovat täyttyneet erityisen huonosti. Koulutusvalinnan onnistumiseen vaikuttaa opiskelijan sosioekonominen tausta, erityisesti ammattikorkeakoulusektorilla, jolla korkea sosioekonominen tausta on yhteydessä kokemukseen koulutusvalinnan onnistumisesta.

“Opinto-ohjausta ja 2. asteen koulutuksen rakenteita ja sisältöjä pitäisi miettiä uudestaan kysyen, auttavatko ne nuoria riittävästi löytämään itselleen sopivan koulutusalan”, tutkijat Juhani Saari ja Atte Vieno toteavat.

Tuloksista selviää myös, millaisia vaikutuksia opiskeluaikaisella työssäkäynnillä on opiskelijan tulevaisuusodotuksiin. Opintojen alkuvaiheessa yliopisto-opiskelijoiden tulevaisuusodotukset eivät juuri eroa toisistaan. Sen sijaan opintojen loppuvaiheessa ero oman alan töitä tekevien ja työssä käymättömien tai omaa alaa vastaamattomia töitä tekevien välillä on suuri. Omalla alallaan työskentelevien valmistumisvaiheen yliopisto-opiskelijoiden odotukset ja käsitykset tulevaisuudesta ovat huomattavasti muita positiivisemmat.

“Opiskeluaikainen työssäkäynti voi auttaa löytämään syvällisemmän merkityksen opiskelulle, jos työtehtävät ovat opintojen kannalta relevantteja ja innostavia. Koulutusohjelmissa kannattaisi panostaa siihen, että jo koulutuksen aikana opiskelijat saavat tietoa ja kokemuksia siitä, miten he voivat parhaiten hyödyntää saamaansa koulutusta paitsi työelämässä myös yhteiskunnassa laajemminkin”, tutkijat Atte Vieno ja Juhani Saari kommentoivat.

Lisäksi Opiskelijabarometrista käy ilmi opiskeluinnon keskeinen vaikutus opintojen etenemiseen: opinnoistaan innostuneet opiskelijat käyttävät muita enemmän aikaa opintoihinsa ja suorittavat enemmän opintopisteitä lukukaudessa kuin muut.

Opiskelijabarometri 2012 -tutkimuksen kyselyyn vastasi 2237 perustutkinto-opiskelijaa kaikista Suomen yliopistoista ja 21 ammattikorkeakoulusta. Opiskelijabarometrilla kerätty tieto saatetaan loppuvuoden aikana avoimesti tutkijoiden, opiskelijoiden ja korkeakoulujen käyttöön.

Opiskelijabarometri 2012 ladataan sähköisessä muodossa verkkosivuille: www.otus.fi - julkaisut.

Lisätietoja:
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus rs
Juhani Saari, tiedonkeruusta vastaava tutkija, p. 050 368 1952, juhani.saari(at)otus.fi
Atte Vieno, tutkija (opiskelijoiden työssäkäynti ja koulutusvalinnat), p. 050 366 0599, atte.vieno(at)otus.fi

http://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/tuore-opiskelijabarometri-opiskeluinto-tyoelamayhteydet-ja-onnistuneet-koulutusvalinnat-tehokkaan-ja-toiveikkaan-opiskelun-taustalla