Väitös: Kirkas strategia edesauttaa organisaatioverkoston legitimiteetin rakentumista

Organisaatioverkoston päämäärien perinpohjainen pohtiminen maksaa vaivan. Verkoston legitimiteetin eli toiminnan, toimintojen ja rakenteen suotavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden rakentumisessa avainasemassa on strategia, kertoo Anu Suomisen...

Organisaatioverkoston päämäärien perinpohjainen pohtiminen maksaa vaivan. Verkoston legitimiteetin eli toiminnan, toimintojen ja rakenteen suotavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden rakentumisessa avainasemassa on strategia, kertoo Anu Suomisen tuotantotalouden alan väitöstutkimus.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa on yhä enemmän organisaatioiden tarkoituksellisesti muodostamia verkostoja. Tällaiset verkostot ovat päämääräohjattuja ja niillä on oma identiteetti sekä yhteistä toimintaa. Verkoston legitimiteetti eli yleistetty käsitys verkoston toiminnan, toimintojen ja rakenteen suotavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta on tärkeää sen organisaatioiden halukkuudelle toimia yhdessä ja jakaa resursseja.

Diplomi-insinööri Anu Suominen analysoi väitöstyössään tarkoituksellisesti perustettua yli 20 organisaation verkostoa sen muodostumisvaiheessa. Hän kehitti verkostojohtamisen viitekehystä, jonka avulla sen organisaatiot kokisivat verkoston toiminnan, toiminnot ja rakenteen legitiimeiksi.

– Lisääntyvä verkostotalous vaatii uusia, erityisesti verkostojen johtamiseen luotuja malleja, Suominen kertoo.

Suomisen tutkimuksen mukaan strategisten päämäärien määrittelyllä ja kommunikoinnilla on merkittävä rooli verkoston legitimiteetin syntymiselle. Verkoston päämäärä tai päämäärät antavat suuntaviivat verkoston rakenteelle, vuorovaikutukselle ja oman identiteetin syntymiselle.
Verkostot ovat yksittäisiä organisaatioita monimutkaisempia kokonaisuuksia, joten strategisia päämääriä voi olla useita, ne voivat olla päällekkäisiä ja eriaikaisesti toteutettavia.

– Keskeistä tarkoituksellisesti muodostettujen verkostojen johtamisessa on siis päämäärien kirkastaminen, Suominen sanoo.

Verkostojen muodostumisvaiheessa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat verkoston legitimiteetin rakentumiseen. Esimerkiksi verkostohankkeita tuetaan toisinaan julkisen rahoituksen avulla, mutta rahoitusehdot myös suuntaavat verkoston strategian muodostusta muun muassa kohti yhteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. 

Suominen kokosi tutkimuksensa tulokset esiverkostoitumisen ja verkoston muodostumisen vaiheet huomioivaksi legitimiteetin rakentumisen viitekehykseksi.

– Verkostojen johtajat voivat käyttää viitekehystä tiekarttana tarkoituksellisesti luotavan verkoston muodostumisvaiheessa selkeyttämään tilannetta verkoston valmiuksista. Niukat resurssit kannattaa panostaa järkevästi verkostoitumisessakin, sillä se edesauttaa yhteiskuntamme kilpailukyvyn kannalta elintärkeän verkostotalouden kasvua, Suominen sanoo.

Väitöstilaisuus perjantaina 13.10.2017

Diplomi-insinööri Anu Suomisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Legitimacy Building in a Whole Supply Network during its Formation Phase tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 13.10.2017 kello 12.00 alkaen Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 (Pohjoisranta 11, Pori).
Vastaväittäjänä toimii professori Anne Haugen Gausdal, University College of Southeast Norway. Tilaisuutta valvoo professori Marko Seppänen TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriosta.

Anu Suominen (45) on kotoisin Eurasta ja työskentelee tällä hetkellä TTY:lla yliopisto-opettajana ja Business Ecosystems, Networks, and Innovations (BENI) -tutkimusryhmässä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3995-4

Lisätietoja: Anu Suominen, puh. 050 300 6108, anu.suominen@tut.fi

Valokuva: Tarmo Malinen

Anu Suominen


Clear strategy enhances legitimacy building in a whole supply network

A carefully considered strategy is the key for organizational networks to build legitimacy, which refers to a generalized perception that their actions are desirable and appropriate. The doctoral dissertation of MSc Anu Suominen presents a new framework for building legitimacy in a whole supply network.

In the networked society of the future, organizations form more and more intentionally created networks. These so-called ‘whole networks’ are goal-oriented and have their own identity and collective actions. The legitimacy of the network, which refers to the generalized perception that the network’s actions, activities, and structure are desirable and appropriate, is essential for the organizations’ willingness to work together and share resources.

In her doctoral dissertation, Anu Suominen analyzes an intentionally formed maritime network of over 20 organizations during its formation phase. She developed a framework for network management, which supports the network’s legitimacy-building process.

“The expanding network economy demands new models that are particularly created for network management,” Suominen says.

Her research shows that the definition and communication of strategic goals has a major impact on building legitimacy within a whole network. The goal or goals provide the guidelines for the structure, interaction and identity of the network. 

“Networks are more complex entities than single organizations. Therefore their strategic goals may be multiple, overlapping and asynchronous. What is pivotal for managing intentionally formed networks is the clarification of the goals,” Suominen describes.

Several factors contribute to the process of building legitimacy within a network in the formation phase. For example, network projects are sometimes supported with public funding, but the terms of funding may steer the strategy of the network, for example, towards joint R&D.

Suominen combined her research results into a network legitimacy-building framework, which includes the pre-network and network formation phases. Network leaders can use this framework as a road map for managing the intentionally created network to clarify the readiness for networking.

“Even in networking, it makes sense to invest scarce resources sensibly, as it promotes the vital network economy that is essential for the competitiveness of our society,” Suominen concludes.

Public defence of a doctoral dissertation on Friday, 13 October 2017