Avoin data hyötykäyttöön

Viime vuonna käynnistynyt Tampereen teknillisen yliopiston AjATar –kehittämishanke, joka saa osarahoitusta Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta, keskittyy pk-yritysten toimintaympäristön kehittämiseen digitalisaatiota hyödyntäen. Eräs keskeinen...

Viime vuonna käynnistynyt Tampereen teknillisen yliopiston AjATar –kehittämishanke, joka saa osarahoitusta Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta, keskittyy pk-yritysten toimintaympäristön kehittämiseen digitalisaatiota hyödyntäen. Eräs keskeinen kehittämisteema on avoimen datan hyödyntäminen liiketoiminnan tukena, mikä on vielä kohtalaisen uusi asia pk-yrityksissä. 

Avoin data on tietoaineistoa, joka on vapaasti saatavilla. AjATar –hankkeessa pyritään tuomaan esille sekä datan avaamisen että sen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

- Kuvailisin avointa dataa tylsäksi dataksi, jota voi jalostaa, kertoo Avoin Data teeman projektipäällikkö Petri Linna.

Julkinen sektori on avannut datojaan runsaammin verrattuna yrityksiin. Esimerkiksi Porin kaupungin Palvelukartta–sivustolta voi kuka tahansa saada palvelun tiedot avoimena datana omaan käyttöönsä. Sivustolta löytyy tietoa matonpesupaikoista leikkipuistoihin. Uudella tavalla yhdistelemällä ja hyödyntämällä näistä tiedoista voi saada aikaan jotain uudenlaista ja innovatiivista.

Avoin data palvelemaan tapahtumia

AjATar –hankkeessa järjestettiin Smart City Pori – Tulosta tapahtumilla -tilaisuus, jossa pohdittiin, miten avointa dataa voidaan hyödyntää erilaisten Porin kaupungin tapahtumien yhteydessä. Yksi esiin nousseista teemoista koski Porissa 2018 järjestettäviä asuntomessuja.

- Tarkoituksena on yhdistellä erilaisia avoimia tietoja uusiksi palveluiksi tulevia messukävijöitä hyödyttämään. Avoin data koostuu esimerkiksi kaupungin aluekartasta ja talotoimittajien talotiedoista, kuvailee Linna.

Ajatar –työpajan tuottamat ideat ovat vielä jalostusvaiheessa, mutta tavoitteena on edistää ideoita käyttäjiä palvelevista uudenlaisista sovelluksista ja palveluista. 

Avoinsatakunta.fi

Erilaista avointa tietoa on saatavilla runsaasti, mutta sen hyödyntäminen on toistaiseksi varsin vähäistä - etenkin yrityksissä. AjATar –hankkeessa pyritään tuomaan esille uudenlaisia mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämiseen avointa dataa hyödyntämällä.

- Analysointi on merkittävässä osassa, jotta datasta saadaan jotain lisäarvoa, Linna selventää.

Yritykset eivät ole myöskään avanneet tietovarantojaan vielä yhtä paljon kuin julkinen sektori. Datan avaamisella voi olla erilaisia hyötyjä, sillä esimerkiksi jokin kolmas osapuoli voi soveltaa yrityksen dataa tavalla, joka puolestaan hyödyttää yrityksen asiakkaita. TTY:n Porin laitoksella on luotu avoimen datan arvoverkon malli, jossa kuvataan kuinka datan avaaminen tuottaa eri toimijoille lisäarvoa. Mallissa on siis useampia toimijoita ja rooleja datan toimittajasta, koostajasta ja kehittäjästä datan opastajaan ja aina loppukäyttäjään asti.

- Arvoverkkomallin mukaan monella pienelläkin toimijalla ja yrityksellä olisi mahdollisuus olla mukana avoimen datan hyödyntämisessä, kuvaa tutkimuspäällikkö Jari Soini.

Tärkeä informaatiokanava avoimuuteen ja digitalisuuteen liittyviin ilmiöihin ja trendeihin on Ajatar – hankkeen aikana kehitetty Avoin Satakunta -sivusto. Sivusto toimii pysyvänä tiedotuskanavana, jossa esitellään sekä käynnissä olevia että päättyneitä avointa dataa koskevia satakuntalaisia hankkeita ja niiden tuloksia. Avoinsatakunta.fi:n avulla saa helposti käsityksen muun muassa siitä, mitä tämä avoin data oikein on ja miten sitä voidaan hyödyntää.

- Haluamme viedä avoimen datan sanomaa myös pk-sektorille, projektipäällikkö Jari Leppäniemi korostaa.