Gradu bränditarinoista syntyi vaivattomasti

- Ei taloa voi rakentaa, jos ei ole kunnon perustuksia. Samalla tavoin  brändistä viestimistä ei voi rakentaa sellaiselle pohjalle, että henkilökunta ei usko  brändiin, tuore kauppatieteiden maisteri Maarit Kokkonen sanoo gradunsa aiheesta,...

- Ei taloa voi rakentaa, jos ei ole kunnon perustuksia. Samalla tavoin  brändistä viestimistä ei voi rakentaa sellaiselle pohjalle, että henkilökunta ei usko  brändiin, tuore kauppatieteiden maisteri Maarit Kokkonen sanoo gradunsa aiheesta, bränditarinan tehokkaasta jalkauttamisesta.

Maarit Kokkonen valmistui maisteriksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä joulukuussa pääaineenaan markkinointi. Aiemmin Kokkonen on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta tradenomiksi.

Vuosia markkinoinnin ja viestinnän parissa työskennellyt löysi gradunsa aiheen ja suunnan helposti. Kokkosta osa-aikaisesti työllistänyt turkulainen markkinointitoimisto Smartbutlers Oy  on työskennellyt bränditarinoiden parissa jo pitkään, mutta yrityksellä ei ollut konkreettista työkalua bränditarinoiden toimeenpanon  arviointiin ja seurantaan.

Mitä bränditarinat ovat?

- Bränditarinoilla siis viitataan kertomuksiin, joilla yritys jäsentää historiansa, arvonsa ja tavoitteensa. Kokkosen tarkoituksena oli selvittää, miten bränditarina jalkautetaan eli tuodaan osaksi yrityksen toimintaa ja julkisuuskuvaa tehokkaasti.

Kokkonen muodosti bränditarinan jalkautuksesta kolmivaiheisen prosessin, joka alkaa bränditarinan jalkautuksen suunnittelusta ja jatkuu bränditarinan sisäiseen jalkautukseen eli siihen, että yrityksen henkilökunta sisäistää yrityksen tarinan. Viimeisenä vaiheena on bränditarinan ulkoinen jalkautus eli brändin välittäminen ulospäin asiakkaille.

Toimeksiantajan kahta asiakasyritystä tapausesimerkkeinä käyttäen ja olemassa olevaa teoriaa ja tutkimusta  hyödyntäen Kokkonen toteutti empiirisesti perustellut prosessimallinnukset, joiden avulla bränditarinan jalkautuksen kolme eri prosessivaihetta voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti.  Haastavaa työssä oli aiemman tutkimuksen löytäminen. Bränditarinoita on Kokkosen mukaan tutkittu viime vuosina paljon, mutta niiden jalkauttamista ei oltu tutkittu  juurikaan aiemmin.

- Minun piti yhdistellä tutkimusta ja kirjallisuutta brändinrakentamisen, markkinoinnin ja viestinnän aloilta. Se oli  uutta,  sillä yleensä ongelmana on tiedon valtava määrä, mutta tässä tietoa oli vähän ja sitä täytyi yhdistellä, Kokkonen kertoo.

Nopea prosessi

Vaikka Maarit Kokkosen aihe olikin uusi ja tutkimusta, jonka pohjalle gradua saattoi rakentaa oli vähän, koki hän opinnäytteenteon vaivattomaksi. Viestinnän ja kirjoittamisen parissa työskennellyt Kokkonen kertoi, että hänelle tuotti vaikeuksia  ennemminkin tekstimassan karsiminen kuin se, ettei tekstiä olisi lainkaan syntynyt.

Kokkonen aloitti gradunsa työstämisen 2016 maaliskuussa ja työ oli valmis marraskuussa. Gradu-urakan nopea loppuunsaattaminen oli mahdollista, koska Kokkonen teki syksyn ajan pelkästään graduansa.

Nyt Maarit Kokkonen keskittyy työhönsä Smartbutlers Oy:n markkinointipäällikkönä, ja siihen, että hänen gradussaan hahmottelemansa prosessimallinnus bränditarinan jalkauttamisesta konkretisoituu toimivaksi työkaluksi. Kokkonen ei kuitenkaan pidä mahdottomana ajatusta siitä, että hän joskus tulevaisuudessa palaisi bränditutkimuksen pariin.