Henkilökohtainen brändi ja markkinointi

Henkilökohtainen brändi ja itsemarkkinointitaidot - menestyksen avaimet?McDonald’silla ja Applella, kuten muillakin menestyvillä yrityksillä, on huippuunsa hiottu brändi-identiteetti, sekä suunnitelma brändin kokonaisvaltaiseen markkinointiin. Brändin...

Henkilökohtainen brändi ja itsemarkkinointitaidot - menestyksen avaimet?

McDonald’silla ja Applella, kuten muillakin menestyvillä yrityksillä, on huippuunsa hiottu brändi-identiteetti, sekä suunnitelma brändin kokonaisvaltaiseen markkinointiin. Brändin avulla erotutaan kilpailijoista ja tarjotaan kuluttajille lisäarvoa josta he ovat valmiita maksamaan. Brändin työstäminen ja markkinointi eivät kuitenkaan enää nykypäivänä ole asioita, joihin ainoastaan yritysmaailman toimijoiden kannattaa kiinnittää huomiota.

Brändit on perinteisesti yhdistetty yrityksiin, sekä niiden tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on kuitenkin herätty kasvavassa määrin huomaamaan, että myös henkilöiden kohdalla voidaan hyödyntää samanlaista brändiajattelua ja markkinointia kuin esimerkiksi tuotteiden parissa. Etulinjassa henkilöihin liittyvissä brändeissä ja markkinoinnissa ovat kulkeneet amerikkalaiset, jotka aloittivat henkilöihin liittyvän brändikeskustelun laajamittaisesti jo 1990-luvun lopulla.

Henkilöön liittyvä brändi yhdistyy mielikuvissa usein julkisuuden henkilöihin. Megajulkkisten kohdalla voidaankin monessa tapauksessa puhua henkilö- tai ihmisbrändeistä - tunnetuista brändeistä, jotka ovat rakentuneet täysin yhden ihmisen persoonan ympärille.  Etenkin musiikkialan tähdet ovat tänä päivänä usein paitsi artisteja, mutta myös käveleviä brändejä, joihin liittyy paljon oheistuotteita ja -toimintaa. Myös tv-persoonat ja urheilijat ovat hyviä esimerkkejä. Itsemarkkinointia tai henkilön brändin työstämistä ei kannata kuitenkaan ajatella vain suureen julkisuuteen tai tähteyteen pyrkivänä toimintana. Jokainen meistä voi pyrkiä kohti omia tavoitteitamme oman henkilökohtaisen brändin määrittelyn ja itsemarkkinoinnin avulla.

Mikä ihmeen itsemarkkinointi?

Itsemarkkinointia voidaan kuvailla kokonaisvaltaiseksi markkinointitoiminnaksi, jota yksityishenkilö tekee edistääkseen omia henkilökohtaisia tarkoitusperiään. Itsemarkkinointi on oman henkilökohtaisen brändin, eli omien taitojen, vahvuuksien, tietojen, kykyjen, saavutusten, palvelujen, ynnä muiden ominaisuuksien esittelyä ja myymistä. Itsemarkkinoinnin tulisi olla jokapäiväistä, säännöllistä ja tietoista toimintaa, jonka kautta kommunikoidaan ja luodaan ympäröivään maailmaan yhtenäistä mielikuvaa itsestä.

Itsemarkkinointi liitetään usein ammattiuralla menestymiseen ja ansiotoiminnan saavuttamiseen. Laajasti ajateltuna itsemarkkinointi voikin kattaa hyvin monipuolisen sekä monivaiheisen suunnittelu- ja toteutusprosessin, jonka kautta pyritään kohti tiettyjä urapäämääriä. Toisaalta itsemarkkinointia voi lähestyä myös pienemmässä mittakaavassa. Itsemarkkinointitaitoja tarvitaan työuran ohella myös jokapäiväisessä arjessa ja yksityiselämässä - esimerkiksi silloin kun potentiaalinen puolisoehdokas pitää saada houkuteltua ensitreffeille.  Myös muissa arkisissa tilanteissa saa todennäköisemmin haluamansa asian, mikäli osaa esittää, myydä ja markkinoida oman asiansa tilanteeseen sopivalla tavalla.

Tarvetta itsemarkkinointitaidoille perustellaan markkinointikirjallisuudessa muun muassa työmarkkinoiden kiristyneellä kilpailulla sekä talouden haastavilla ajoilla. Myös työurien rakenteet ovat muuttuneet pirstaloituneimmiksi, ja harva työskentelee saman yrityksen palveluksessa koko työuraansa. Näin ollen omaa osaamista tulisi kyetä tuomaan esille jatkuvasti ja mahdollisimman houkuttelevasti. Erityisen tärkeitä itsemarkkinointitaidot ovat silloin, kun henkilö työllistää itse itsensä ja palkkatulo on suoraan riippuvainen saatujen työtehtävien tai -projektien määrästä. Etenkin yksityisyrittäjille itsemarkkinointitaitojen puute voikin olla kohtalokasta.       

Henkilökohtainen brändi - oma tavaramerkki

Bisnesmaailman ideaaliyritys huokuu koko olemuksellaan yhtenäistä brändi-identiteettiä tarjoten ympäristöönsä selkeän kuvan itsestään. Tarkasti mietitty ulosanti auttaa kuluttajia muodostamaan yrityksestä sen toivomia mielikuvia, jotka taas edesauttavat yrityksen toivomia ostopäätöksiä. Sama pätee myös ihmisiin. Henkilöön liittyvää brändiä voi kuvailla kokonaisuudeksi, joka viime kädessä muodostuu muiden ihmisten mielissä ja mielikuvissa. Henkilökohtaisen brändin työstämistä ja itsemarkkinointia voidaan näin ollen kuvailla toiminnaksi, jossa henkilö tuo esille omaa persoonallisuuttaan ja osaamistaan siten, että hän todennäköisemmin luo toivomiaan mielikuvia toisten ihmisten keskuudessa.

On kuitenkin hyvä huomata, ettei henkilökohtaisen brändin työstämisellä ja itsemarkkinoinnilla missään nimessä tarkoiteta oman persoonallisuuden uudelleen luomista, tai keinotekoisen ja valheellisen kuvan antamista itsestä. Oman henkilökohtaisen brändin työstämisen ja itsemarkkinoinnin tavoitteena on tuoda mahdollisimman hyvin esille olemassa olevaa erikoislaatuisuutta ja osaamista. Toisaalta itsemarkkinointia voi kuvailla myös kokonaisvaltaiseksi kehitystoiminnaksi, jossa huomioidaan myös itseen liittyvät kehitystarpeet omien tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamiseksi.

Henkilökohtainen brändi on monen osan summa

Jotta muut ihmiset voivat muodostaa henkilöstä tämän toivomia mielikuvia, täytyy henkilön ensiksi itse tietää, mitä hänen brändinsä edustaa. Tästä johtuen oman henkilökohtaisen brändin työstäminen aloitetaan omien brändiominaisuuksien miettimisellä ja määrittämisellä. Asian voi tiivistää kysymällä itseltään: jos olisin tuote, millainen tuote olisin, millaisia tunteita herättäisin, mikä erottaisi minut kilpailevista tuotteista ja miksi tuotteeni kannattaisi ostaa?

Erään näkemyksen mukaan henkilökohtaisen brändin identiteetti on yhdistelmä kuudesta eri osa-alueesta jotka ovat: henkilön arvot, persoonallisuus, kokemukset, hyötytarjooma, käyttäytyminen ja tuntomerkit. Pohtimalla edellä mainittuja osa-alueita pääseekin jo selville oman brändin raaka-aineista.

Henkilön arvot ja persoonallisuus muodostavat henkilökohtaisen brändin perustan. Oman brändin pitäisi kyetä heijastamaan muille ihmisille niitä asioita, jotka henkilö kokee itselleen tärkeiksi ja jotka ovat henkilölle luontaisia. Jos henkilö on omasta mielestään esimerkiksi ekologisesti ajatteleva, rehellinen, reilu ja positiivinen ihminen, tulisi hänen huolehtia, että sama vaikutelma välittyy myös muille.

Henkilökohtainen brändi muodostuu oleellisesti myös henkilön hankkimista kokemuksista. Brändin rakennusaineksia ovat henkilön oma historia, sekä kaikki tämän hankkimat tiedot, taidot ja ammattitaito. Kokemukset sekä henkilön osaaminen liittyvät oleellisesti myös henkilökohtaisen brändin hyötytarjoomaan, eli mitä hyötyjä tai etuja henkilö voi tarjota potentiaalisille työnantajille tai muille sidosryhmille. Hyötytarjoomaa voi ajatella myös henkilön kilpailuvaltteina, johon voi kuulua niin persoonallisuuteen kuin osaamiseenkin liittyviä asioita. 

Myös omaa käyttäytymistä ja ulosantia tulisi pohtia oman brändin näkökulmasta. Käyttäytyminen on oman brändin kannalta erittäin tärkeä asia, sillä kaikki mitä henkilö sanoo ja tekee, sekä kuinka hän käyttäytyy eri tilanteissa määrittävät henkilön brändin muodostumista muiden ihmisten mielessä. Käytöksen ja oman viestinnän tulisikin olla sopusoinnussa brändin muiden elementtien kanssa.  

Henkilön ulkonäkö muodostaa henkilökohtaisen brändin näkyvimmät tuntomerkit. Näin ollen omaa ulkokuorta tulisi ajatella oman osaamisen myyntipakettina, joka tukee kuoren sisältä löytyvää sisältöä mahdollisimman hyvin. Henkilön tulisi kyetä ulkonäkönsä avulla vakuuttamaan muut siitä, että hän on sopiva toimija tiettyyn toimintaympäristöön. Esimerkiksi lakimiehen on olemuksellaan todistettava, että hän on asiallinen ja potentiaalinen työntekijä asianajotoimistoon.

Omaa brändiä voi lähteä työstämään esimerkiksi listaamalla kunkin edellä mainitun osa-alueen alle kuuluvia asioita. Tämän jälkeen työtä voi jatkaa arvioimalla mitä omia piirteitä ja ominaisuuksia kannattaisi tuoda erityisesti esille omassa jokapäiväisessä toiminnassa, sekä miten se onnistuu parhaiten. Osana itsearviointia voi kysyä myös (rehellisten ja suorasanaisten) tuttavien mielipiteitä itseen liittyen. Näin ollen henkilön on helpompi arvioida, onko hän kyennyt luomaan itsestään tähän mennessä sellaista mielikuvaa kuin on itse toivonut. Mikäli oma käsitys itsestä on suuressa ristiriidassa muiden ihmisten näkemysten kanssa, on tärkeää pohtia mistä poikkeamat voivat johtua ja miten ne voisi korjata.   

Oman henkilökohtaisen brändin voi lopuksi tiivistää pariin lauseeseen esimerkiksi seuraavalla tavalla. ”Olen reilu, ahkera ja yltiöpositiivinen kohteliaasti käyttäytyvä huippugraafikko, jonka tunnistaa oranssista pörrötukasta, mustista vaatteista ja räikeänvärisistä kengistä. Tarjoan yhteistyökumppaneilleni poikkeuksellisia ideoita, kymmenen vuoden työkokemukseen perustuvaa taitto-osaamista, sekä villejä ja värikkäitä kuvitustöitä”. Kysymys kuuluukin: millaisista ominaisuuksista koostuu sinun henkilökohtainen brändisi?

 

Kirjoittaja on kauppatieteiden maisteri ja muotoilija. Tällä hetkellä hän työskentelee markkinointitehtävissä eduskuntavaalikampanjassa, ja on perustamassa omaa yritystä. Artikkeli pohjautuu Kemppaisen pro gradu- ja kandidaatintutkielmiin, joissa käsitellään itsemarkkinointia sekä henkilöbrändien rakentamista.