Yhdessä merialueiden tulevaisuuden puolesta

EU-direktiivi vaatii, että jokaisessa Euroopan unionin rannikkovaltiossa laaditaan oma merialuesuunnitelma vuoteen 2021 mennessä. Tätä suunnittelua tukee osaltaan Suomessa ja Virossa Plan4Blue-hanke.

Syksyllä 2016 alkaneen hankkeen tavoitteena on edistää Suomenlahden ja Saaristomeren alueiden kestävää käyttöä ja kehitystä. Tähän pyritään kehittämällä merialuesuunnittelun osaamista ja menetelmiä Suomessa ja Virossa. Hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE.

Monen tahon yhteistyö

Myös Turun yliopiston eri yksiköt ovat osallisia hankkeessa. Mukana ovat Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä maantieteen ja geologian laitos. Suomenlahden ja Saaristomeren alueita koskeva hanke toteutetaan yhteistyössä  Tarton yliopiston, Varsinais-Suomen liiton, Uudenmaan liiton ja Baltic Environment Forumin kanssa, ja sitä rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma.

- Suomessa rannikon maakuntaliitot laativat varsinaiset aluesuunnitelmat, ja meidän roolimme on tarjota tutkimustietoa suunnittelun tueksi. Teemme taustatyötä, jota muut hankkeet ja toimijat voivat hyödyntää, kertoo erikoissuunnittelija Riitta Pöntynen Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta.

Plan4Blue-hanke koostuu erilaisista työpaketeista, joista Riitta Pöntysen vetämässä kartoitetaan ennen kaikkea niin kutsutun sinisen kasvun potentiaalia. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan kestävän kehityksen mukaista kasvua merellä. Tarkoitus on pohtia ihmisen toimien vaikutusta mereen sekä kartoittaa erilaisia sinisen kasvun vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.

Katse kauas tulevaisuuteen

Perspektiivi on vuodessa 2050. Pöntysen mukaan jo nyt on kyettävä varautumaan siihen, että joku merituotannon ala alkaa lähitulevaisuudessa kasvaa – on tiedettävä, mitkä sen vaikutukset johonkin toiseen alaan voivat olla ja miten sen kestävää kasvua voitaisiin tukea. Tulevaisuuden tutkimuksen keinojen lisäksi myös taloudellinen analyysi ja tutkimus ovat tärkeä osa hanketta.

- Nyt hankkeen alkuvaiheessa järjestetään merenkulkualan toimijoille suunnattuja työpajoja ja seminaareja, joissa tehdään aiheeseen liittyvää taustatyötä ja selvityksiä. Helsingissä kesällä pidetyssä työpajassa aiheena olivat sinisen talouden potentiaali, siihen vaikuttavat muutostekijät ja eri taloudenalojen synergiat ja konfliktit, Pöntynen esittelee.

Hanke yhdistää monien eri alojen toimijoita. Kaikkien yhteisenä päämääränä on toimia merten kestävän tulevaisuuden puolesta. Toiminnasta halutaan saada ihmisiä osallistavaa ja asiantuntijat mukaan ottavaa. Pöntysen mielestä hankkeen kansainvälinen yhteistyö on erityisen kiinnostava ulottuvuus.

- Plan4Blue pyrkii rajat ylittävään Suomen ja Viron väliseen yhteistyöhön, ovathan merialueet suurelta osin yhteisiä. Yhteisiä työpajoja pidetään molemmissa maissa, ja haluamme osallistaa molempien maiden viranomaisia ja asiantuntijoita, Pöntynen kertoo.