Yrittäjyyskasvatuksen aikakausikirja / Periodical of Entrepreneurship Education

In English, see belowYrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Yhdistys tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta, tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja...

In English, see below

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. Yhdistys tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta, tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää konferensseja sekä edistää ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen aikakausikirjan ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 2014. Julkaisun tavoitteena on tarjota foorumi suomalaisille yrittäjyyskasvatustutkijoille ja suomalaista yrittäjyyskasvatusyhteisöä kiinnostaville kansainvälisille artikkeleille ja kirjoituksille. Artikkelien ja kirjoitusten kieli on suomi tai englanti. Paperin jättämisestä ei peritä korvausta.

Tutkimusseura kutsuu nyt artikkelikäsikirjoituksia, puheenvuoroja, väitöskirjatiivistelmiä sekä kirja-arvioehdotuksia seuraavaan aikakausikirjaan! Aikakausikirjaan soveltuvia teemoja ovat esimerkiksi: 

yrittäjyyden oppiminen, yrittäjämäinen oppiminen ja/tai erilaiset oppijatyrittäjyyden opetus ja/tai yrittäjyyskasvatuksen toimivuus/vaikuttavuusyrittäjyyden opettaminen ja/tai yrittäjyysopettajat toimijoinayrittäjyyskasvatuksen erilaiset oppimis- ja toimintaympäristöt ja kontekstityrittäjyyskasvatustutkimuksen teoreettiset tai metodologiset kysymykset 

Ehdotuksia otetaan vastaan jatkuvasti, mutta seuraavaan aikakausikirjaan ehdolle tulevia kirjoituksia toivotaan viimeistään 24.8.2015 mennessä! Aikakausikirjan seuraava numero ilmestyy vuonna 2016.

Päätoimittaja Ulla Hytti

Ohjeita kirjoittajille

Lehden toimitukselle voi lähettää julkaistavaksi tieteellisiä artikkelikäsikirjoituksia, katsauksia ja keskustelua -puheenvuoroja, väitöskirjatiivistelmiä sekä kirja-arvioita.

Tieteelliset artikkelit -osiossa julkaistaan teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä kirjoituksia. Artikkelin enimmäispituus on 7000 sanaa, joka sisältää tekstin, kuviot ja taulukot sekä lähdeluettelon ja loppuviitteet. Kirjoittajien vastuulla on artikkelin anonymisointi referee-prosessia varten. Artikkeleihin ei liitetä abstraktia.

Katsauksia ja keskustelua -osastossa julkaistaan analyyseja ja puheenvuoroja yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksesta ja käytännöistä. Kirjoitusten pituus on enintään 3500 sanaa.

Väitökset –osiossa julkaistaan tuoreiden yrittäjyyskasvatuksen väitöskirjojen tiivistelmiä. Suomenkielisistä julkaistaan lisäksi englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmän pituus on enintään 500 sanaa (suomi 500 sanaa ja englanti 500 sanaa). Väitöskirjatiivistelmän otsikossa kerrotaan väittelijä, väittelijän ala, väitöskirjan nimi ja tarkastuspäivä ja –paikka sekä vastaväittäjän ja kustoksen nimet.

Kirja-arviot-osastossa julkaistaan uusien tutkimusjulkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Arvioitavasta julkaisusta tulee ilmoittaa: kirjoittajan nimi, julkaisun nimi, kustantaja, painopaikka ja -vuosi sekä sivumäärä. Kirja-arvion enimmäispituus on 1000 sanaa.

Ehdotettavat julkaisut voi lähettää lehden päätoimittajalle sähköpostitse: Ulla.Hytti@utu.fi Ks. myös muistilista erityisesti aloitteleville tutkijoille.

Aloittelijan muistilista: Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen

Ennen kuin jätät artikkelia arviointiin, muistathan tarkistaa seuraavat asiat:

1. Tutkimusartikkelissa on johdanto –kappale

Johdannossa artikkeli myydään lukijalle. Siinä kerrotaan tiiviisti, mitä tutkitaan (eli kerrotaan tutkimuskysymys) ja miksi sen asian tutkiminen on tärkeää/kiinnostavaa eli miksi lukijan kannattaa jatkaa artikkelin lukemista.

Se että jotakin ei ole tutkittu, tai että jotakin on tutkittu, muttei Suomessa/tietyllä alueella, ei vielä ole riittävä argumentti sille, että teemaan liittyvää tutkimusta tarvitaan! Johdannossa on hyvä myös tiiviisti kertoa, mitä tutkittavasta teemasta tiedetään jo ja toisaalta mitä ei vielä tiedetä. Sitä kautta kerrotaan, miten kyseinen tutkimusartikkeli aikoo lisää tai parantaa nykyistä tietämystämme tai ymmärrystämme teemasta (= kontribuutio).

Huomaa erityisesti, että kontekstiin tai projektiin liittyvä taustoitus ei kuulu johdantoon. Jos kontekstin avaamista tarvitaan (aina ei tarvita!), se kannattaa sijoittaa esimerkiksi metodologiaosioon.

2. Tutkimusartikkeli on itsenäinen, looginen kokonaisuus

Usein tutkimusta tehdään projekteissa, ja yhdestä projektista riittää aineistoa useaan paperiin. Tutkimusartikkeli on kuitenkin itsenäinen, looginen kokonaisuus ja sen pitäisi aueta lukijalle ilman ristiviittauksia muihin papereihin tai kiinnittämistä laajempaan projektiin.

3.  Kirjallisuuskatsaus on tehty riittävällä vakavuudella

Jotta tutkimuspaperissa pystytään asemoimaan mitä teemasta tiedetään tähän mennessä, on tarpeen tehdä riittävän kattava kirjallisuuskatsaus. Toteamus ’ei ole tutkittu lainkaan’ liian usein viittaa siihen, että tutkija ei ole tutustunut kirjallisuuteen riittävästi.

4. Empiirisen aineiston ja analyysin riittävä esittely

Analysointiprosessin aikana tutkija oppii tuntemaan aineistonsa hyvin. Varsinkaan laadullisissa tutkimuspapereissa ei kuitenkaan aina onnistuta vakuuttamaan lukijaa siitä, miten aineistoa analysoitiin, miten sieltä nostettiin esiin havaintoja ja mitä ne ovat. Tähän kannattaa todella paneutua!

5. Loppupäätelmät

Lopussa muistutetaan lukijaa tutkimuskysymyksestä (varmista, että tutkimuskysymys on sama kuin paperin alussa!), ja keskeisistä tämän paperin tutkimustuloksista. Sen jälkeen keskustellaan auki paperin teoreettiset, metodologiset ja käytännön implikaatiot. Hyvä käytäntö on jäsentää keskustelu näiden teemojen mukaan, jottei keskustelu rajoittuu esimerkiksi pelkästään käytännön implikaatioihin!

6. Kieli ratkaisee 

Oikeinkirjoitukseen ja englanninkielisissä artikkeleissa kielentarkastukseen kannattaa satsata! Jos arvioija turhautuu huonoon kieleen, runsaisiin kielioppivirheisiin tai huolimattomuuteen, voi arvio olla negatiivinen kiinnostavasta sisällöstä huolimatta!

 

Periodical of Entrepreneurship Education

The Scientific Association for Entrepreneurship Education promotes multidisciplinary research and practice of entrepreneurship education. The association supports research of entrepreneurship education and the national and international cooperation between researchers and authorities. The association also organises conferences and promotes and practices publishing activities in the field. The first Issue of the Periodical of Entrepreneurship Education was published in 2014. The Periodical creates a forum for Finnish entrepreneurship education researchers and for international articles and writings that are of interest for the Finnish entrepreneurship education community.  The articles and writings are accepted in English or in Finnish. There is no submission fee for the authors.

The Association invites Scientific Articles, Review Articles, Dissertation Abstracts and Book Reviews for the next Issue! The Periodical accepts articles and writings in the following topics, for example:

 learning enterpreneurship, entrepreneurial learning and/or different learners entrepreneurship education and/or its suitability/effectiveness teaching entrepreneurship and/or enterpreneurship teachers as actors different learning and operational environments and contexts for entrepreneurship education theoretical and methodologies questions in entrepreneurship education research

Submissions are accepted on an ongoing basis but suggestions for the next Periodical are invited by 24th August 2015 at the latest. The next periodical will be published in 2016.

Editor Ulla Hytti

Guidelines for authors

The Editorial Board accepts submissions in the following categories: Scientific articles, Review articles, Dissertation abstracts and Book reviews.

The Scientific articles section publishes conceptual, methodological and empirical articles. The maximum length is 7000 words (including main text, figures and tables and references and end notes). It is the responsibility of the authors to anonymize the text for the double blind referee –process. The articles do not include an abstract.

In the Review article section analyses and commentaries of entrepreneurship education research and practice will be published. The maximum length is 3500 words.

In the Dissertations section abstracts of recent entrepreneurship education dissertations. Of the dissertations in Finnish, also the English abstract is published. The maximum length is 500 words (Finnish 500 words and English 500 words). The title includes information of the candidate, the subject, the title of the dissertation, date and place of the defense, and the names of the opponent and supervisor (‘custos’).

In the Book Reviews section reviews and presentations of recent entrepreneurship education books and publications will be published. Information to be included: the name of the writer, name of the publication, publisher, date and place of print and number of pages. The maximum length is 1000 words.

The submissions will be sent to the Editor by e-mail: Ulla.Hytti@utu.fi Please see enclosed tips for beginning researchers of important issues!

 

Tips for beginners: Writing an academic article

Before submitting a paper for review, please check the following:

1. Introduction section in a research article

The introduction is where the article is sold to the reader. It briefly tells what the paper is about (research question), why it is interesting (‘why should we care?’), what do we know so far and how the article aims to contribute. The fact that something has not yet been studied; or it has been not studied in Finland/certain region is not a sufficient argument for convincing that research in this area is needed! In the introduction it is necessary to tell what we know by now and what is not yet known. This helps to suggest how the article aims to increase or improve on current knowledge base or understanding (= contribution).

Note that introduction is not a general background section where the region /project is discussed. If this context needs to be told (it is not always necessary!), it can be placed elsewhere (e.g. in methodology section).

2. Article is coherent, logical entity

Please make sure the article is a coherent, non-fiction short story with a clear plot and message and it stands as one piece!

Again, it is not advised to write extensively about the overall project/thesis/programme or make cross references to your other papers that need to be read for your paper to make sense.

3. Your literature review is thorough

In order to position your paper and to provide a credible account what is known of the topic so far, it is necessary to conduct a thorough literature review. The remark ‘this has not been studied at all’ too often says merely that the researcher is not familiar enough with the literature.

4. Presentation of the research materials and analysis

During the analysis one becomes familiar with the research materials. In the qualitative papers (in particular) one often finds it difficult to convince the reader how the materials were analysed, what analytical tools were applied to come up with the findings, and what the findings were. This part needs to be focused!

5. Discussion & conclusions

In the end, the reader will be reminded of the research question (and make sure it is the same as in the beginning!), and of the main findings. Thereafter, the theoretical, methodological and practical implications will be discussed. It is a good practice to structure the discussion accordingly to make sure that the discussion is not limited to e.g. practical implications.

6. Language matters

It makes sense to invest in proof-reading by native speakers. If the reviewer is frustrated with bad language, several grammar mistakes or sloppiness in language, the assessment may be negative despite the interesting content!