Uusia yhteistyömahdollisuuksia siniseen kasvuun

Satakunnassa on parhaillaan käynnissä hanke, jossa kartoitetaan, millaisesta yhteistyöstä alueen merellisten alojen elinkeinonharjoittajat hyötyisivät. Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta –hanketta toteuttaa Porin yliopistokeskuksessa Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

-Hankkeen taustalla on paitsi Euroopan unionin sinisen kasvun strategia eli meri- ja rannikkoalueiden elinkeinotoiminnan kehittäminen, myös Satakunnan maakuntaohjelma. Sininen kasvu on yksi maakuntaohjelman painoaloista. Tällä alueella on valtavasti potentiaalia sinisen kasvun edistämiseen, mutta sitä ei ole vielä kovin paljon tutkittu, hankkeen tutkija Jenny Katila kertoo.

Sinisellä kasvulla tarkoitetaan meri- ja rannikkoalueiden elinkeinojen ja talouden kehittämistä kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Hanke käynnistyi keväällä 2018 ja sen kausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Tänä aikana selvitetään, olisiko uudenlaiselle, merestä elinkeinonsa saavien paikallisten yritysten innovaatio- ja yhteistyöalustalle toimintaedellytyksiä. Lisäksi kartoitetaan sitä, millaista yhteistyötä elinkeinonharjoittajat toivoisivat.

Hankkeen toteutus on toimijalähtöistä, ja siksi Katila on alkuvuoden aikana haastatellut kymmeniä sinisillä aloilla toimivia satakuntalaisia yrittäjiä. Yritysten toimialoja ovat muun muassa kalatalous, matkailu, energia-ala ja meriklusteri.

Yhteistyön tarve on olemassa

Yrittäjät ovat olleet kiinnostuneita uudenlaisesta yhteistyöalustasta, mutta tunnistavat myös sen toteuttamisen vaikeudet.

-Esiin on usein noussut resurssien vähyys. Tarvetta yhteistyölle olisi, mutta toiminnalle täytyisi löytää ulkopuolinen vetäjä ja varmistua myös toiminnan jatkuvuudesta. Lisäksi yritykset ovat keskenään hyvin erilaisia, vaikka toiminta-alue eli rannikkoseutu on sama, Katila mainitsee.

Toisaalta rannikkoseudun eri alojen yritykset voisivat tukea toinen toisiaan, jos toiminnalle tarjottaisiin puitteet. Yritykset ovatkin mahdollisista haasteista huolimatta kiinnostuneita tekemään yhteistyötä keskenään. Alueen pienet toimijat kaipaavat verkostoitumista ja synergiahyötyä, jollaisen mahdollisuuden innovaatioalusta voisi tarjota.

Suuremmalle kattotoimijalle voisikin olla Satakunnassa tarvetta.

-Nyt käynnissä oleva hanke on pääasiassa tarvekartoitus, jonka tulosten perustella suunnitellaan alueelle sopivan sinisen talouden innovaatioalustan toimintamalli ja mallin toimintaedellytykset. Loppuvuonna suunnitelmissa on toteuttaa jonkinlainen pilottikokeilu innovaatioalustasta työpajan muodossa, Katila kertoo.

Teksti: Maria Ojanen
Kuva: Tapio Karvonen