Self-Hackista voimavaroja ja taitoja omalle uralle

Porin yliopistokeskuksessa järjestettiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa Self-Hack -tapahtuma. Self-Hackissa opiskelijat pääsevät pohtimaan elämäänsä, arvojaan, tavoitteitaan ja omaa polkuaan ryhmänsä ohjaavan fasilitaattorin kanssa.

Porin yliopistokeskuksen Self-Hack-tapahtuman järjesti 16.10. OpiToi-hanke, jossa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on mukana osatoteuttajana. Pandemia-ajalle tyypillisesti verkkoympäristössä pidetty tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan myös Turun yliopistossa.

Tohtorikoulutettava ja projektitutkija Riikka Franzen vastasi UCPoriNewsin kysymyksiin siitä, mistä ihmeestä on kyse.

Tavoitteena tasapainoinen ja mielekäs elämä

Self-Hack-tapahtuma oli avoin kaikille yliopistokeskuksen opiskelijoille, erityisesti syksyllä opintonsa vasta aloittaneille. Sen tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus oman tulevaisuutensa polun hahmottamiseen elämän, arvojen ja tavoitteiden kautta. Itsenäisesti tehtävät erilaiset harjoitukset, joista keskustellaan pienryhmissä, tähtäävät tasapainoiseen ja mielekkääseen elämään.

- Self-Hack perustuu positiiviseen psykologiaan ja luovaan itseluottamukseen, ja siinä hyödynnetään design-ajattelua oman elämänsä suunnan löytämiseksi tai vahvistamiseksi. Tarkoitus on pohtia omia vahvuuksia, kokemuksia, pelkoja, tavoitteita, mikä on itselle tärkeää, ja millaisia vaihtoehtoisia polkuja itsellä voisi olla valittavana sekä oman ”roadmapin” rakentaminen harjoitusten kautta, selventää Franzen.

Fasilitaattorit mahdollistajina ja pienryhmät tukena

Self-hack-ryhmää ohjaa fasilitaattori, joka on opinnoissaan pitemmälle ehtinyt ja Self-Hack-fasilitointikoulutuksen suorittanut opiskelija. Hän käytännössä selittää tavoitteet, ohjaa ja auttaa tehtävissä, toimii keskustelunvetäjänä ja pitää huolen aikataulusta. Ehkä tärkeimpänä vastuuna on tunnelman ylläpitäminen ja joka ryhmään onkin pyritty saamaan kaksi fasilitaattoria, jotka tukevat toisiaan. Porukassahan aina saa tuotettua enemmän ideoita ja näkökulmia.

Noin puolen päivän mittaisessa Self-Hackissa itsenäisten harjoitusten, kuten elämänpyörän, kautta avataan myös omalle pienryhmälle omia oivalluksia. Ryhmätyöskentely onkin olennaista, sillä siinä saa tukea ja ideoita toisilta osallistujilta. Ryhmässä on yksi keskeisen tärkeä sääntö: jokainen jakaa mietteitään juuri siinä määrin kuin itsestä hyvältä tuntuu. Syvällinen pohdinta kun ei ole kenellekään helppoa.

Ei koulua, vaan elämää varten

Self-Hackin syvempänä tarkoituksena on harjoittaa osallistujaa elämän suunnitteluun itsensä kuuntelemisen, motivaation rakentamisen, stressinhallinnan, omien vahvuuksien ja tavoitteiden, paremman kommunikoinnin, toisten tukemisen ja palautteen vastaanottamisen kautta.

Tapahtumaan osallistunut opiskelija Silvia Saloniemi kommentoi omia tuntojaan:

- Koin Self-Hackin mukavana irtiottona normaaleista kouluhommista. Pääsi ajattelemaan omaa tulevaisuuttaan ja sitä, mitä siltä odottaa. Self-Hackissa hyvää oli se, että pääsi hetkeksi irti omista totutuista ajattelumalleista. Se antoi motivaatiota loppuvuoteen.

Merkittävänä tekijänä Self-Hackissa on myös tilaisuus tutustua yliopistokeskuksen opiskelijoihin yksikkörajojen yli sitoutuen Porin tiedeyhteisöön. Työskentelyllä on myös kauaskantoisempia, työelämään suuntautuvia hyötyjä.

-Kun itsellä on selkeämpi käsitys omista vahvuuksista, arvoista ja tavoitteista, ja myös kykyä kommunikoida näitä muille, on tästä hyötyä vastuunottamiselle omista opinnoistaan ja oman asiantuntemuksen systemaattiselle rakentamiselle. Työnhaussa ja työelämässä itsensä johtaminen, ryhmätyöskentely- ja johtamistaidot ovat tarpeen, kiteyttää Franzen Self-Hackin pitkän tähtäimen etuja.

Self-Hack on tarkoitus järjestää jälleen ensi syksynä Porin yliopistokeskuksessa.

Lisätietoja Self-Hackista Creative Squadsin sivuilta (siirryt uuteen palveluun)

Teksti: Jyri Luonila
Kuva: Porin yliopistokeskuksen arkisto