Sillanrakentajana yliopiston ja yritysten yhteistyössä


​​​​​​​Muistan vieläkin elävästi tunteen, kun sain puhelun Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä, että minut oli valittu hakemaani assistentin tehtävään silloiselle Creative Leadership -hankkeelle vuonna 2008. Kipinä tutkimuksentekoon oli syntynyt vuotta aiemmin, kun tein pro gradu -tutkielmaani samassa yksikössä toimeksiantona Osuuskunta Satamaidolle. Innostus aloittaa uudessa työssä oli suuri, eikä innostus yliopistotyötä kohtaan ole hävinnyt vuosien varrella. Koen siinä mielessä olevani etuoikeutettu, että saan tehdä kutsumustyötäni kotikaupungissani.

Vuodesta 2008 saakka olen työskennellyt samassa yksikössä eri tehtävissä, välillä enemmän opetus- ja toisinaan tutkimuspainotteisissa tehtävissä. Huolimatta siitä, kumman tyyppisissä tehtävissä olen toiminut, olen kokenut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tärkeäksi ja myös hyvin mielenkiintoiseksi osaksi työnkuvaani. Tähän yliopiston niin sanottuun kolmanteen tehtävään on kuulunut kohdallani hyvin monenlaisia aktiviteetteja. Yhtäältä ne ovat käsittäneet pitkäaikaisia kehittämis- ja tutkimusprojekteja alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa ja toisaalta pienempiä, hauskojakin tempauksia, kuten esimerkiksi luennon pitäminen Citylinjan bussissa muutama vuosi sitten tai vaikkapa Lasten yliopisto -luento.

Sen jälkeen, kun aloitin 1.8.2021 yksikössämme liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorina tehtävässä, jonka varat Satakunnan korkeakoulusäätiö on kerännyt alueen yrityksiltä ja organisaatioilta, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osuus on työssäni lisääntynyt edelleen. Toivon voivani lisätä alueen toimijoiden tietoisuutta yhteistyömahdollisuuksista yliopiston ja yritysten välillä, unohtamatta myöskään julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Omalta osaltani haluan olla myös viemässä eteenpäin Turun yliopistossa laadittua yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategiaa, jonka tavoitteena on tukea yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja yliopistossa.

Yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen tyypillisesti liitettyjä osaamisalueita ovat esimerkiksi mahdollisuuksien havaitseminen ja niihin tarttuminen, innovointi, muutos, vuorovaikutus, sitoutuminen, kriittisyys ja kyseenalaistaminen, ongelmanratkaisu, tiimityöskentely, itseohjautuvuus sekä omien taitojen tunnistaminen ja esiintuominen. Monet edellä mainituista osaamisalueista sisältyvät myös yleisiin työelämätaitoihin, ja auttavat työtehtävissä menestymisessä, erityisesti asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Yrittäjyyden opetuksessa tavoitteena onkin, että opiskelijat voisivat mieltää yrittäjämäisen asenteen ja -toimintatavan, vaikka eivät päätyisikään ammatinharjoittajiksi.

Tehtävässäni koen tärkeäksi myös lisätä opiskelijoidemme yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvää tietoa sekä rohkaista opiskelijoita kokeilemaan yrittäjyyttä, niin että opiskelijat entistä paremmin hahmottaisivat yrittämisen yhtenä uravaihtoehtona muiden joukossa. Yrittäjyys voi olla myös kausittaista, tai kulkea rinnalla pienempimuotoisena, vaikka päätoimeentulo syntyisikin ansiotyöstä. Tässä on tärkeää myös yrittäjyyden arvostuksen lisääminen, jota omassa työssäni pystyn edesauttamaan muun muassa opiskelijoidemme keskuudessa.

Satakunta on yrittäjyysmaakunta. Mutkattomalla yhteistyöllä yritysten ja yhteisöjen, Porin yliopistokeskuksen yksiköiden sekä Satakunnan korkeakoulujen välillä voimme edelleen lisätä yrittäjyyden vaikuttavuutta alueellamme tulevaisuudessa!

Kati Suomi
Apulaisprofessori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Kuva: Veera Korhonen